Eğitim

Anaokulu


EĞİTİM FELSEFESİ VE AKADEMİK UYGULAMALAR

TAM ÖĞRENMEYE DAYALI EKLEKTİK PROGRAM

- Anaokulumuzda tam öğrenmeye dayalı eklektik program uygulanmaktadır. Programımız; çocuğun tüm alanlarda  geliştirilmesini hedef alan “Gelişimsel” bir program olup anlayış olarak bütüncül, programlama yaklaşımı olarak da sarmal bir yapıdadır. Eklektik Programımız ile öğrencilerimizin bireysel farklılıkları belirlenir, onlara uygun ders anlatım yöntemleri geliştirilir, müzik, hareket eğitimi, modern dans, yaratıcı drama, bilişim teknolojileri, GEMS etkinlikleri, yüzme, satranç, seramik ve orff-ritm-müzik perküsyon etkinlikleriyle zenginleştirilerek gerçekleştirilir.

- Çocuklar doğuştan meraklıdır ve bizim görevimiz çocuklara etkin biçimde araştıran-sorgulayan ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları için destek veren pencereler açmaktır. "Her öğrenci parmak izi kadar benzersizdir" ilkesinden hareketle her öğrencimizin bilgiyi nasıl algıladığını, beyinde nasıl işlediğini, hangi ortamlarda daha kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirdiği belirlenir, ona uygun yöntemlerle öğrenme süreci kolaylaşır. Böylelikle öğrencilerimiz kendilerine en uygun öğrenme yolunu takip ederek tam öğrenmeye ulaşır. Aynı zamanda kullanılan etkinlik ve yöntemlerle diğer yönlerini ve öğrenme stillerini de geliştirerek  hayat başarısında gerekli olan temel becerileri geliştirmesi sağlanır. Anaokulumuzun fiziki yapısı dahilinde farklı köşelerde farklı öğrenme istasyonları kurulur. Anaokulu koridorundaki  örüntü tablosu ve şekil-boyut masası, öğrenme görselleriyle desteklenip, bilgiyi yaşayarak öğrenme olanağı sağlar. Ayrıca,  müfredat kapsamında eğitsel geziler yapılarak öğrenmenin daha kolay ve kalıcı olması sağlanır.

Okulumuz yabancı dil uygulaması yapılan özel okullar statüsündedir. Tüm seviyelerde haftada 45 saat çalışma yapılır. Bu bağlamda, haftalık ders çizelgemiz MEB haftalık ders çizelgesinin üzerine bazı derslerin ders saati sayılarının arttırılması ve kulüp saatlerinin eklenmesi ile oluşmaktadır. Okul saatleri 09.00-16.30’dur. Nöbetçi sınıf uygulaması 08.00-18.00 arasındadır.

Anaokulu öğrencilerimiz için, Yaz dönemi boyunca yaz okulumuz faaliyetlerine devam etmektedir.

- Hedefimiz; bilgili, ilkeli, riski göze alan, dönüşümlü düşünen, açık görüşlü , iletişim kuran, sorgulayan, duyarlı, öğrenmeyi bilen, başkaları ile birlikte çalışabilen dengeli bireyler yetiştirmektir.

- Öğrencilerimiz sorgulamaya dayalı sınıf atmosferinde araştıran, merak eden, iletişimci ve duyarlı bireyler olarak yetişirken, sosyal etkinliklere katılarak sanatsal ve bedensel yönlerini de geliştirirler.

- Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin ilgi alanlarını belirleyerek, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine fırsat sağlayan, benlik, kendine güven ve bilişsel becerilerinin gelişimlerini destekleyen çalışmalar hazırlar.

- Hazırlanan program her öğrencinin bireysel gelişimini ve öğrenmesini göz önünde bulundurarak, uygun fiziksel koşullarda oyun temelli uygulamalarla gerçekleştirilir ve öğrencilerimizin varolan yaratıcılığını geliştirmek amacıyla zengin materyal çeşitliliği sunar.

DÜŞÜNME BECERİLERİ PROGRAMI

- Düşünme becerilerine ve etkin öğrenmeye dayalı bir program uyguluyoruz. Çocukların düşünme ve yaratma yeteneklerini geliştirici etkinlikleri bilimsel çalışmalar ile destekliyoruz. 

- Amacımız; her öğrencinin öğrenme süreçlerinin farklılık gösterdiğini bilerek; bu farklılıklarını tanımlayarak öğrencilerimizin bilişsel performansını geliştirici ve destekleyici öğretim faaliyetlerini yapılandırmaktır. Torrence ve Renzuli uygulamalarında, öğrencilerimizin düşünme ve yaratma yeteneklerini geliştirerek, değişen ve gelişen dünyaya uyum sağlayan, hayat boyu öğrenen ve yaşama farklılık, değer katabilecek bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Görsel okuma çalışmaları yaparak; dil gelişimleri destekliyoruz. Sözel anlatım becerileri ile birlikte dinleme becerileri alanında da geliştirici çalışmalar uyguluyoruz.

- Kavram ve beceri öğretimini ayrı ayrı ele alıyoruz. Kavram öğretiminde somuttan soyuta öğretim basamağını yürütürken, sayılarla birlikte, renk, şekil öğretimi gerçekleştiriyoruz. Atasözleri ve deyimleri tematik olarak işliyoruz.

- Yaratıcılık Çalışmalarında, Renzuli uygulamaları ile özgünlük, akıcılık, detaylandırıcılıklarını ölçüp, geliştiriyoruz.

- Çevre ve doğa etkinliklerini tematik olarak işliyoruz.

ÇOKLU ZEKA PROGRAMI

- Zekanın tek bir boyutta olmadığı, aksine her bireyin farklı derecelerde, çeşitli zekalara sahip olduğu bilinmektedir.Harvard Üniversitesi’nde bilimsel çalışmalar yapan Amerikan psikolog Howard Gardner tarafından öne sürülen bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre insan zekâsı 8 alt kategoriye ayrılmış ve 9. alt kategori üzerine de araştırmalar başlamıştır.

- Çoklu zekâ kuramı, zekânın tek olduğunu ama kendi içinde sınıflara ayrıldığını (zekâ çeşitleri olduğunu) ifade eder ve her zekâ çeşidinin dinamik olup geliştirilebilir olduğunu belirtir.

- Öğrencilerimizi standart testler çerçevesinde; Sözel - Dilsel Zekâ, Mantıksal - Matematiksel Zekâ, Görsel - Mekansal Zekâ, Bedensel - Kinestetik Zekâ, Müziksel - Ritmik Zekâ, Kişisel - İçsel Zekâ, Kşilerarası - Sosyal Zekâ ve Doğa - Varoluşcu Zekâ alanlarında test edilerek  zeka alanlarına göre öğretim programlarımızı yapılandırıyoruz.

- Baskın zeka alanlarına yönelik çalışmalar yapılırken, çoklu zeka çerçevesinde daha az baskın olan alanları destekleme çalışmaları yapıyoruz.

PASS TEORİSİNE DAYALI BİLİŞSEL PROGRAM

- PASS Teorisi, beynin yapısını esas alan ve bu yapı üzerine kurgulanan bir öğrenme modelidir. PASS Teorisi, Rus nöropsikolog ve tıp doktoru Alexander Luria’nın beynin işleyişi üzerine yaptığı çalışmaların sonuçları temel alınarak oluşturulmuştur.  

- Amacımız öğrenme sürecine bilimsel yaklaşıp öğrencilerimizin bilişsel alanlarını destekleyerek öğrenme performanslarını yükseltmektir. Bu nedenle okulumuzda öğretim modelimizin önemli bir parçası da PASS Teorisi yaklaşımından oluşur.

- Ders planlarımızı PASS teorisinin öğrenme basamaklarını içerecek şekilde hazırlıyoruz.

- PASS Teorisi;  “Planlama” (Planning), “Dikkat” (Attention), “Ardıllık” (Successive),  ve “Eş Zamanlılık” (Simultaneous) bilişsel işlemlerinden oluşmaktadır ve adını da bu işlemlerin İngilizce karşılıklarının baş harflerinden almaktadır. Bu dört bilişsel işlem öğrenmenin yapı taşlarını oluşturmaktadır. PASS’in tüm alanları karşılıklı olarak birbirlerine bağlıdır.

- Öğrencilerin sağ ve sol hemisferlerini geliştirirken, planlama, ardıllık, dikkat ve zamanlama kavramlarına yönelik çok yönlü beyinleri gelişmiş olur. Öğrencilerimizin bu alanlarda gelişimlerini sağlamak üzere, tüm akademik ve rehberlik çalışmalarımızın içeriklerini PASS teorisine dayalı bilişsel program üzerine hazırlıyoruz.

SCAMPER YARATICILIK PROGRAMI

- Araştırmalar; okul öncesi dönemde yaratıcılığın gerçeklik üzerine kurulmadığı, çocukların bakış açılarının yetişkinlerden farklı olduğu, ancak 7 yaşından sonra gerçekçiliğin önem kazandığını vurgulanmaktadır.

- SCAMPER da çocukların yaratıcılığını geliştirmeyi amaçlayan alternatif bir eğitim metodur. Çocuklarımızın yaratıcılığını geliştirmede ve hayal gücü, sezgi, düşünme, orjinallik hazinelerini korumada Scamper yöntemini kullanıyoruz.

- Bu yöntem, çocuklara düşüncelerini değiştirmeleri ya da birleştirmeleri konusunda adım attırarak yaratıcı düşünmelerini sağlar. Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmasını cesaretlendirir. Yaratıcılıklarını ve kendi görüşlerini geliştirmeleri için gereksinimlerine uygun pratik yapma olanağı yaratır. Esnek düşünmeyi ve kalıpları yıkmayı öğretir. Çocuğa yaratıcılıkla ilgili ne kadar çok çalışma yaptırılırsa farklı düşünme becerisi de o oranda gelişir.

- Bu yöntem tek bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemi serisidir. Bunun için tek bir nesne seçilir ve beyin fırtınası yoluyla bu nesne değiştirilip geliştirilebilir. Bunu yapmak için çocuğa sorular sorulur. Bu sorular çocuğun daha önce alışık olmadığı şekilde düşünmesini sağlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür.

- Scamper’da amaç yansıtıcı düşünme becerisinde gelişim sağlamaktır. Okulumuzda ders içeriklerimizde sıklıkla kullandığımız bir programdır.

GEMS PROGRAMI 

- Araştırmalar, erken yaşlarda verilen fen ve matematik eğitiminin çocukların temel kavramları öğrenmelerinde ve okula hazırbulunuşlukla ilgili becerilerinin kazanılmasında büyük öneme sahip olduğunu göstermektedir.

- Bu düşünce doğrultusunda, “GEMS Eğitim Yaklaşımı” programımızda önemli bir yer teşkil etmektedir. “Great Exploration in Math and Science” sözlerinin kısaltması olan GEMS kelimesi, Türkçe olarak “Fen ve Matematikte Büyük Gelişmeler” şeklinde çevrilmiştir. Bu program California Üniversitesi Lawrence Bilim Merkezinde oluşturulmuştur. Sürekli gelişime açık, etkili, esnek ve kaliteli olan GEMS Programı sayesinde heyecan verici fen ve matematik etkinlikleri sınıflara taşınmıştır.

- GEMS Programı içerisinde yer alan eğlenceli etkinliklerle çocukların fen ve matematiğe ilgi duymaları sağlanır, böylece bilimsel düşünmenin ilk temelleri de atılmış olur. Çocuklar bilgiyi keşfetmeyi, bilginin somuttan soyuta gelişimini ve bilginin bağlantılarını erken yaşlarda, yaşayarak öğrenir.

- GEMS Programı; “gözetimli keşif” yöntemi ile çocukların ön planda olduğu, doğrudan katılım sağladığı, eleştirel düşündüğü, kendini özgürce ifade ettiği, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anladığı bir sınıf ortamı sağlamaktadır.

- Anaokulunu takiben 3. Sınıfın sonuna kadar uyguladığımız GEMS programımız; bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yaratarak öğrencilerimizin fen ve matematikteki öncü kavramları anlamalarını, temel fen ve matematik becerilerinin önemini kavramalarını ve fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesini sağlamaktadır.

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK PROGRAMI

- Anaokulumuzda, İlkokula hazırlık programı olarak,  ses temelli ve görsel okumaya dayalı okuma yazma hazırlık çalışmaları uygulanmaktadır.

- Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları algılayabilme, dikkatlerini toplama, kelime dağarcığını arttırma, sözlü anlatımlarına teşvik etme, el ve göz koordinasyonlarını, kalem kullanma becerilerini geliştirme, eşleştirebilme, değişik ilişkiler kurabilme, gruplama, sıralama, eksik tamamlama ve karşılaştırma yapabilme gibi zihinsel işlevleri kolaylaştıracak etkinlikleri kapsar.

- Ses grupları harf harf verilirken sesin görsel olarak tanınması çalışmaları yapılır. Torrance yaratıcı düşünme yöntemi ile hem harf grupları hem de sayılarla ilgili  yaratıcı şekil çalışmaları ile somutlaştırma ve görsel öğrenmeleri destekliyoruz. Böylece hem küçük motor kas gelişimi desteklenmekte hem de harf bilgisinin okuma yazma çalışmalarına hazırlık olarak gelişimi sağlanır.

- Ses temelli öğretim ile ilkokul okuma yazma süreci için gerekli olan harf öğrenim becerisi okul öncesi dönemde desteklenmektedir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

- Bilişim Teknolojileri dersi, öğrencilerimizin yaşamında önemli yer tutacak olan “Bilişim Teknolojileri” ile erken yaşlarda tanışmalarını sağlar ve bu teknolojileri tüm yaşamları boyunca verimli şekilde kullanabilmeleri için gerekli olan alt yapıyı hazırlar. 

- Öncelikle, el göz koordinasyonu ve temel bilgisayar kullanım becerileri kazandırılan öğrencilerimiz, anaokulu öğretim programındaki hedef kazanımlara uygun hazırlanmış içeriklere sahip eğitsel yazılımları kullanırlar.  Hazırlık sınıfına gelmiş öğrencilerimiz geleceğin bilgisayar bilimcileri olarak “Kodlama” eğitimine başlarlar.

- Öğretim programlarındaki kazanımlara göre hazırlanan etkinliklerde, öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmeleri hedeflenmiştir. Oyun temelli öğrenme sayesinde bu bilgiler, kalıcı davranışlara dönüşmektedir.

TEKNOLOJİNİN ETKİN VE DOĞRU KULLANIMI

- Çocukların teknoloji ve oyuna olan merakını olumlu bir eyleme dönüştürebilmek üzere hazırlanan özel ders içerikleri ile daha kalıcı ve eğlenceli bir süreç sağlıyoruz.

- Kahoot, Aurasma gibi uygulamalar derslerin kalıcılığı ve bilgilerin test edilmesi için kullanılır. THE FOOS-KODABLE- MOVE THE TURTLE Algoritma ve kodlamaya giriş ve oyun tabanlı program dilleri olan CODE.ORG/web ile tabanlı kod yazım çalışmaları ve SCRATCH etkinlik platformları/Oyun Programlama etkinlikleri yapıyoruz.

- Öğretmenlerimiz akıllı tahta teknolojisini kullanarak ders materyallerini görsel açıdan daha zengin ve ilgi çekici hale getirmektedirler.

- Çalışmalarımız, teknolojinin eğitim amacı değil, aracı olarak kullanılmasını sağlar. Kodlama ve teknoloji tasarımı gibi çalışmalarla öğrencilerimizin edilgen değil, etken bir teknoloji okuryazarı olmasına katkıda bulunur.

- Kodlamaya özel ilgisi olan öğrencilerimiz Junior Maker Kulübü'ne yönlendirilerek burada özel çalışmalar yapma imkanı bulurlar.

- 24 adet öğrenci ve bir adet öğretmen bilgisayarından oluşan iki adet bilgisayar dersliğimiz mevcuttur. Bilişim Teknolojileri derslerimiz bu dersliklerde gerçekleştirilmektedir. 

- İçerisinde 3D yazıcı, robotik setler ve taşınabilir bilgisayarlar bulunan Robotik sınıfımız mevcuttur. Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak için projelerini bu sınıfımızda hazırlamaktadırlar.

- Okulumuzdaki her sınıfta internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu bilgisayarları, hazırladıkları projeleri sunmada ve ders sırasındaki araştırmalarda kullanabilmektedirler. 

- Görsel Sanatlar, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri, öğretim programlarında yer alan içeriklere göre, oditoryum, kapalı spor salonu, atölye ve müzik dersliklerinde var olan bilişim teknolojileri alt yapısı ile desteklenmekte, ayrıca sağlık birimi ve tüm idari birimler iş ve işlemlerinde özel yazılımlardan faydalanmaktadırlar.

Okulumuzda “İTÜGVONET” adlı bilgi yönetim sistemi kullanılmaktadır. İdareci, öğretmen, veli ve öğrenciler sistemi kullanmakta sistem aracılığı ile velilerimiz ve öğretmenlerimiz arasında etkili bir iletişim kurulmaktadır. Öğrencilerimiz, notlarını ve kendileriyle ilgili tüm bilgileri görebilmektedir. Ayrıca velilerimiz; bu sistem üzerinden çocuklarıyla ilgili not, devamsızlık gibi bilgileri günlük olarak takip edebilmekte , etkinlik ve duyurulara hızlı bir şekilde ulaşmakta, ders öğretmenleri ile kolay bir şekilde iletişim kurabilmektedirler.

SANAT PROGRAMI

GÖRSEL SANATLAR

- Görsel sanatlar programımız  ile öğrencilerimiz, gözlem yapmaya, araştırmaya, sanat yoluyla sorgulamaya, soru sormaya ve çevresini keşfetmeye teşvik edilir. Öğrencilerimizin farklı sanat malzemeleri kullanarak duygu ve düşüncülerini özgürce ifade etmeleri sağlanır.

- Sanat aracılığıyla öğrencilerin yaratıcılıkları, kendilerini ifade etmeleri ve özgüven kazanmaları hedeflenir.

- Görsel sanatlar bölümüne ait atölye alanlarında, resim, seramik, marangozluk atölyesi ve daha birçok etkinlik gerçekleştirilmektedir.

- Sanat çalışmalarında tematik uygulamalar yapılır. Ayın sanatçısı uygulamaları ile sanat kültürü gelişimi desteklenir.

MÜZİK

- Müzik derslerinde amacımız öğrencilerimizin müzikten keyif alan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Ritim çalışmalarında; ritim çalgılarını yakından tanıyan öğrencilerimiz orff aletleri ile tanışır ve müzikal yaratıcılıklarını kullanarak dinledikleri müziklere eşlik eder. Enstrümanları yakından tanırlar, inceler ve enstrümanlar arasındaki farklılıkların bilincine varırlar.

- Orff-Ritm Müzik Perküsyon ile öğrencilerimiz dünya kültürü ile tanışırlar.

- Ayrıca, ‘KIŞ SANAT OKULLARI’  ile öğrencilerimiz becerilerini daha da geliştirme olanağı bulurlar.

SPOR PROGRAMI

- Öğrencilerimizin, sporun insan yaşamının değişmez bir parçası olduğu gerçeğini görmelerini ve benimsemelerini sağlamak BEDEN EĞİTİMİ dersinin temel hedefidir.

- Öğrencilerimiz farklı spor branşlarına ait oyun kurallarını öğrenir ve deneyimler. Aynı zamanda başta yüzme olmak üzere farklı branşları uygulamalı olarak geliştirme fırsatı bulur.

- Tüm spor branşlarının temellerinden biri olan jimnastik; öğrencilerin fiziksel gelişimini, denge ve koordinasyonunu desteklerken; fiziksel uyum kazanmalarını sağlar. Bu özellikleri ile jimnastik ve dans; öğrencilerin esneklik, koordinasyon, kuvvet, çabukluk gibi fiziksel özelliklerini geliştirir.

- Ayrıca, "KIŞ SPOR OKULLARI" ve Nesan Yüzme Spor Kulübümüz ile öğrencilerimiz becerilerini daha da geliştirme olanağı bulurlar.

ALAN GEZİLERİ VE OKUL İÇİ ETKİNLİKLER

- Alan gezileri; çocukların araştırma, problem çözme, olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan ve anlamlı öğrenme gereksinimlerini karşılama amacını taşımaktadır.  

- Öğrencilerimiz, tematik ünitelere bağlı olarak çeşitli alan gezilerine katılarak yerinde gözlemleme ve inceleme imkanı bulurlar.

- Öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçlarına göre okul içerisinde farklı öğrenme fırsatları sunarak etkinliklere aktif katılımları sağlanır.

- Programımızın içerisinde düşünme becerileri etkinlikleri, değerler eğitimi etkinlikleri yer almaktadır.

- Düşünme becerileri etkinlikleri ile öğrencilerimizin araştırma planlama, veri toplama ve analiz etme, araştırma sonuçlarını yorumlama, araştırma sonuçlarını paylaşma gibi birçok beceriyi geliştirmeyi, değerler eğitimi etkinlikleri ile öğrencilerimizin kişilik gelişimleri kadar akademik başarılarını da olumlu yönde etkileyen sevgi, cesaret, dostluk, yardımlaşma, temizlik, saygı, doğruluk, nezaket gibi önem verilen toplumsal değerleri kazandırmayı hedefliyoruz.

KULÜP ÇALIŞMALARI

- Sosyal Kulüp çalışmalarımız ile öğrencilerimizin bilim, kültür, sanat, spor, sosyal beceri alanlarında çok yönlü düşünebilmeleri, bu alanlardaki yeteneklerinin artarak gelişmesi ve sosyal etkinliklere yaşam boyu etkin katılım sağlamaları hedeflenir.

- Sosyal Kulüp etkinliklerimizin amacı, öğrencilerimizin sosyal ve bireysel olarak başkaları ile iş birliği içinde olma, toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme becerilerini ortaya çıkarmaktır. Bu doğrultuda öğrenciler kulüp çalışmalarında projeler hazırlayarak projelerini sunma ve sergileme olanağı bulmaktadır.

- Öğrencilerimizin seçimleri doğrultusunda İngilizce drama, gösteri sanatları kulübü, yaratıcı drama, junior make it, seramik, görsel sanatlar, jimnastik, orff, sihirli notalar gibi kulüplerimiz bulunmaktadır.

GÜNLÜK RUTİNLER

- Çocuklar neyin, ne zaman, nasıl olacağını merak ederler. Hayatlarında bildikleri bir akışın, düzenin olması onların kendilerini güvende hissetmeleri için gereklidir. Bu sınıf ortamı için de geçerlidir. Takip edebildikleri tutarlı bir düzen, onların dikkatlerini toplamalarında ve zamanı etkin kullanmalarında kolaylaştırıcı olur. Kendilerinden beklenen rol ve sorumlulukları daha iyi anlarlar. Bu da etkili bir sınıf yönetimi için temel oluşturur.

- Bir günlük eğitim planı akışı; güne başlama zamanı, oyun zamanı, etkinlik zamanı ve günü değerlendirme zamanı bölümlerinden oluşur.

- "Math Their Way" programımız doğrultusunda; öğrencilerimizin gün, ay, yıl, mevsim gibi zamana ait kavramları tanımaları ve günlük hayat içinde bu kavramları kullanabilmelerini kolaylaştırmak amacı ile okul öncesinde takvim matematiği çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Okulun kaçıncı günü ile sayma etkinliği, günün değerlendirmesi etkinlikleri yapılmaktadır.

PORTFOLYO – GELİŞİM DOSYASI UYGULAMASI

- Portfolyo, öğrencilerimizin eğitsel ve yaratıcı okul çalışmalarını, öğrenme biçimlerini bilgilerini kullanma durumunun süreç içinde kaydettikleri  aşamaları gösteren bir değerlendirme yöntemidir.

- 4-5 yaş öğrencilerimiz, ilgi ve becerilerinden, sanat çalışmaları ya da fen deneylerinden ve daha pek çok şeyden bazılarını seçip, kendi oluşturdukları seçkilerle oluşturdukları portfolyolarını, İngilizce ve Türkçe yaptıkları interaktif sunumla velileri ile paylaşırlar.

OPEN CLASS UYGULAMASI

Öğrenme öğretme sürecine veli katılımı sağlanarak, veliye eğitim ortamında öğrenciyle birlikte yaşantısal bir deneyim kazandırır.

KAZANIM ONAYLI BİREYSEL DESTEK UYGULAMALARI

Öğrencilerimizin, eksik oldukları kazanımlar saptanır, bireysel eğitim planları hazırlanarak, kazanım eksiklikleri giderilir.

İLKOKULA GEÇİŞ ORYANTASYON

Hazırlık grubu öğrencileri 2.yarı yılda ilkokulda 3 gün geçirerek, ilkokul öğretmenleri ile tanışırlar, öğrenme ortamlarını görme fırsatı buurlar ve ilkokul 1. sınıf ders etkinliklerinden örnekler yaparak, ilkokul deneyimi yaşarlar.

 

BÖLÜMLER

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

· Okulumuz Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü; öğrencilerimizin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini takip etmek ve desteklemek amacıyla koruyucu, önleyici ve geliştirici çalışmalar yürütmektedir. 

· Yapılan bu çalışmalarda öğrencilerin yaş dönemi özellikleri de dikkate alınarak bulundukları eğitim ortamından yararlanabilmeleri, kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri, karar verme ve problem çözme becerilerini kazanmaları; böylece zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak gelişim sağlamaları amaçlanmaktadır. 

· Bunların yanı sıra öğrencilerin gelişimini destekleme sürecinde öğretmen, idareci ve velilere yönelik çalışmaları planlamakta, okul- aile iletişim ve iş birliğinde dinamik bir rol oynamaktadır. 

· Amacımız: Öğrencilerimizin ilgi alanları ve yeteneklerini fark etmelerine, bireysel farklılıklarını koruyarak yaratıcılıklarını geliştirmelerine, problem çözme mekanizmaları oluşturmalarına, sosyal beceriler kazanıp bunları yaşamlarında uygulamalarına destek olarak topluma yararlı, iletişim kurabilen, başarılı ve mutlu bireyler yetiştirmektir. 

· ANAOKUL dönemlerinde yetenek ve becerilerini geliştirerek büyümeleri, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamak, çalışmalarımızın temelini oluşturur.

· Öğrencilerimizin bilişsel, sosyal, duygusal gelişimlerini takip etmek ve desteklemek amacıyla öğrencilerimiz ile bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmalar, öğrencilerimizin gelişimsel özellikleri dikkate alınarak planlanmakta öğrencilerimizin sınıf ve yaş düzeylerine bakılarak oluşturulmaktadır. 

Öğrencilerimize yönelik çalışmalarımız

 • Okula uyum ve oryantasyon,
 • Bireysel ve grup çalışmaları,
 • Kendini tanıma ve ifade edebilme çalışmaları,
 • İletişim becerilerini geliştirme çalışmaları,
 • Problem çözme becerilerini geliştirme çalışmaları,
 • Sosyal- duygusal beceri çalışmaları,
 • Dikkat geliştirme çalışmaları,
 • Sağlıklı akran ilişkileri kurma çalışmaları,
 • Kaygı ile baş etme çalışmaları,
 • Eğitsel rehberlik çalışmaları,
 • Önleyici rehberlik çalışmaları,

Velilere Yönelik Çalışmalarımız

Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’nin gerekli gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir. Velilerimizi daha yakından tanıyarak, onlara çocuklarının duygusal, sosyal ve bilişsel alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken alanlarıyla ilgili detaylı bilgiler verilir. İlgili alanlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılır.

Çalışmalarımız;

 • Bireysel görüşmeler,
 • Öğrencilerin bilişsel- sosyal- duygusal gelişimleri ile ilgili yaşantı ve gözlemlere dayalı veli görüşmeleri,
 • Aile- çocuk etkili iletişim seminerleri,
 • Gelişim dönemlerine yönelik rehberlik görüşmeleri şeklinde ihtiyaçlar dahilinde planlanmakta ve gerçekleşmektedir.

Seminerler ve Rehberlik Bültenleri

Planlamalar, istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda öğrencilerimize ve/veya velilerimize yönelik konferanslar, seminerler ve sempozyumlar olarak düzenlenmektedir. Bu etkinliklerde öğrencilerin gelişim düzeyleri, doğru ebeveyn tutumları, verimli ders çalışma yöntemleri, bilinçli teknoloji kullanımı, arkadaşlık ilişkileri vb. birçok konuya yer verilmektedir.

Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümümüzce yıl içerisinde ayda bir kez velilerimize yönelik bilgilendirici ve yönlendirici bültenler hazırlanır ve  e-posta yolu ile iletilir.

CSM UYGULAMA

Gerçekleştirilen bilimsel araştırmalarda, zihinsel becerilerin ölçülmesi ve geliştirilmesi çocuklarda 15 yaşına kadar çok önemlidir (Jedlicka, 2017). Çünkü ergenlik dönemine ulaşıldığı zaman büyük bir “geriye doğru budama” olur ve beyinde değişimlerin başlamasıyla birdenbire çok sayıda nöron ve sinaptik bağlantı yok olur (Doidge, 2012). Beynin esnek ve değişebilen yapısı olarak adlandırılan nöroplastisitenin özellikle yeni doğan bebeklerde çok hızlı olduğu ve bu hızın erişkinlik dönemine doğru azaldığı bilinmektedir (Kolb ve Gibb, 2011).

Zihinsel beceri gelişimi, Piaget (1999)’nin “Somut İşlemler Dönemi” adını verdiği sürecin aileler tarafından etkin olarak değerlendirilmesi, bireyleri hayata daha iyi hazırlamak için oldukça kritiktir. Bu kapsamda, temel zihinsel becerileri ölçmek için CSM testleri geliştirilmiştir. Bu testlerle; bireyin dikkat, hafıza, zihinsel esneklik, işlem hızı ve problem çözme gibi temel bilişsel becerileri değerlendirilebilmektedir.

CSM Testleri 5 farklı testi içermektedir. Bunlar;

- Seçici Dikkat Testi

- Sürekli Performans Testi

- Dikkat Yönlendirme Testi

- İşlevsel Bellek Testi

- C-Opt Testi

Öğrencimizin bilişsel beceri gelişimini etkin sürdürebilmesi için evde pekiştirme ve geliştirme amaçlı olarak, “Evde Bilişsel Beceri Geliştirme” ve “Braincraft uygulaması” egzersizlerini yapması önerilmektedir. Rehber öğretmenlerimiz tarafından, öğrencilerimizin gelişimi yakından izlenmektedir.

YABANCI DİLLER 

Çocukların  bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel alanlarda gelişimini sağlayacak şekilde  doğru eğitimin kurgulanması ve öğrenme ortamının sunulması önemlidir. Öğrencilerimizin çok küçük yaşlardan başlayarak çift dillilik becerilerini kazanmaları ve geliştirebilmeleri için  Türkçe ve İngilizce dillerinde tema ve kazanımlarda ortak olarak öğrenme hedefleri seçilerek  kalıcı öğrenme sağlanır. Bu bağlamda, “İletişimsel Yaklaşım” (Communicative Approach) ve “Bütüncül Fiziksel Tepki Yöntemi” TPR (Total Physical Response) yaklaşımları kullanılmaktadır.

- Bu yaklaşımlar, doğal dil edinim sürecinde bu yaş grubundaki çocukların İngilizceden zevk almalarını ve İngilizceyi eğlenerek öğrenmelerini sağlamaktadır.

- Böylelikle öğrencilerimiz  farkında olmadan öğrenirler. Drama çalışmalarını, İngilizce öğrenimini desteklemek üzere sınıf içerisinde de etkin olarak kullanmaktayız. Böylece  öğrencilerimizin  iletişim becerilerini, özgüvenlerini, sosyal becerilerini geliştirirken; kendilerini özgürce ifade etmelerine olanak sağlıyoruz.

- Öğrencilerimizin, Minigon ve Picaro online eğitim programları ile evde uygulamalar yaparak kazanımlarını pekiştirmektedirler.

- Öğrencilerimiz anaokulunda 10 saat, anasınıfında ise 15 saat İngilizce dersi yapmaktadırlar. Derslerimiz Main Course (Dil yapısı)  ve Skills( beceriler) olmak üzere iki bölüm olarak yürütülmektedir.

- Anaokulu İngilizce etkinliklerinde hedeflerimizi özetlersek;

• Yabancı Dil farkındalığını kazanmak

• İngilizce verilen yönergeleri anlamak ve yönergeleri doğru bir şekilde takip etmek

• Günlük hayatlarında İngilizce ifadeler kullanabilmek

• Yabancı dili öğrenme ve yabancı dilde iletişim kurmada istekli olmak

• Yıllık programdaki konularla ilgili hedeflenen sözcükleri öğrenmek ve öğrendikleri sözcükleri cümle içinde kullanmak

• Drama aktivitelerinde etkin rol almak, şarkı söylemek ve oyunlara katılarak yabancı dili etkin bir şekilde kullanmak

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

- İTÜ GVO Özel İzmir Anaokulu'nda öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlara yönelik gelişimleri sistemli ve objektif bir şekilde takip edilir. Velilerimiz ile  periyodik olarak paylaşılır.

- 1. ve 2. dönem sonlarında velilerle gelişim değerlendirme raporları paylaşılır.  

- Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında notla ölçme değerlendirme yapılmamaktadır.

- Öğrenci değerlendirmeleri, Portfolyo Çalışmaları, Rubrikler, Gelişim Raporu, Tutum-Beceri Formları, Anekdotlar, Kazanım-Gösterge Formları, Günlük Öğrenci İzleme Formu gibi sürece dayalı değerlendirmelerle öğretmenler tarafından yapılmaktadır.

- GELİŞİM DEĞERLENDİRME RAPORLARI: Öğrencilerimizin, akademik ve bireysel gelişimleri alternatif değerlendirme yöntemleri ile belirlenmekte (Portfolyo çalışmaları, Rubrikler, Öğrenci Gelişim Raporları ve Anektodlar) ve gelişimleri hakkında ailelerine düzenli olarak bilgi verilmektedir.

- Değerlendirme sonuçları, velilerimiz ile elektronik ortamda ve görüşmeler yoluyla periyodik olarak paylaşılır. 1. ve 2. dönem sonlarında velilere gelişim değerlendirme raporları paylaşılır. 

- PORTFOLYO (GELİŞİM DOSYASI): Portfolyo, öğrencilerimizin eğitsel ve yaratıcı okul çalışmalarını, öğrenme biçimlerini bilgilerini kullanma durumunun süreç içinde kaydettikleri  aşamaları gösteren bir değerlendirme yöntemidir.

- 4-5 yaş öğrencilerimiz, ilgi ve becerilerinden, sanat çalışmaları ya da fen deneylerinden ve daha pek çok şeyden bazılarını seçerler.  Seçkilerinden  oluşturdukları portfolyolarını, İngilizce ve Türkçe yaptıkları interaktif sunumla velileri ile paylaşırlar.

- OPEN CLASS UYGULAMASI: Öğrenme ve öğretme sürecine velilerimizin  katılımı sağlanarak,  eğitim ortamında öğrenciyle birlikte  bir deneyim yaşamaları sağlanır.

- KAZANIM ODAKLI BİREYSEL DESTEK PROGRAMI: Ölçme değerlendirme süreci boyunca öğrencilerimizin, eksik oldukları kazanımlar saptanır, bireysel eğitim planları hazırlanarak, kazanım eksiklikleri giderilir. 

 

PROJELER

GİRİŞİMCİLİK PROJESİ

Girişimcilik Projeleri ile;  Öğrencilerimiz ihtiyaca uygun ürünü saptayıp, oluşturup, pazarlayıp, ilk girişimcilik projelerini  gerçekleştirme olanağı bulur. Girişimcilik projelerinden elde ettikleri geliri  bir dernek yararına bağışlayıp, duyarlı, girişimci ve değerlere sahip bireyler olmayı öğrenirler.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Öğrencilerimizin ortak çabaları ile gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri ile yardımlaşma, paylaşma ve yaşadığımız topluma da faydalı olabilme bilinci aşılanır. Bu sosyal hizmet çalışmaları sertifalandırılır.

E-TWINNING PROJESİ

Öğrencilerimize uluslararası bakış açısı kazandırma ve farklı kültürlere karşı farkındalık yaratma hedefimiz doğrultusunda,  öğrencilerimiz  dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri ve kültürleri keşfederek, dil yetkinliklerini sosyal platformlarda aktifleştirmenin deneyimini yaşarlar.

DEMOKRASİ SANDIĞI PROJESİ

Öğrencilerimize seçme özgürlüğünü küçük yaşlardan itibaren kazandırmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda, küçük yaşta seçme ve seçilme fırsatı  sağlayan etkinlikler düzenleyerek demokrasi yönünde ilk adımı atmalarını sağlıyoruz.

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat