Bu web sitesinde çerezler kullanılmaktadır

İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiği analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri ayrıca sosyal medya, reklamcılık ve analiz iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. İş ortaklarımız, bu bilgileri kendilerine sağladığınız veya hizmetlerini kullanırken topladıkları diğer bilgilerle birleştirebilir.

Aydınlatma Beyanı

AYDINLATMA BEYANI AÇIK RIZA FORMU
AYDINLATMA BEYANI AÇIK RIZA FORMU

(DOSYALARI AÇARKEN HATA OLUŞUYORSA SAĞ KLİK/BAĞLANTIYI YENİ SEKMEDE AÇ İLE AÇINIZ)

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI İZMİR OKULLARI (İTÜ GVO İZMİR)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ

Bu doküman kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun  (“Kanun”)  10. maddesi uyarınca, Nesan Özel Eğitim Öğretim Ticaret A.Ş  (“İTÜ  GV Özel İzmir Okulları ” ya da “Nesan Özel Eğitim” olarak anılacaktır.) olarak gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizlerin aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Sevgi Mahallesi Menderes Cad. No:9 Gaziemir-İzmir/Türkiye adresinde Özel Eğitim ve Öğretim Hizmetleri alanında faaliyet göstermekte olan İtü Gvo İzmir Okulları  444 64 88” telefon no ve “nesanozelegitim@hs03.kep.tr” kep adresine sahip Veri Sorumlusu “Nesan Özel Eğitim Öğretim Ticaret A.Ş”,  olarak kişisel verilerin;  toplanması, kullanım amacı, işlenmesi, aktarımı,  saklama süresi ile veri gizliliği ve koruma faaliyetlerini 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu yönetmelikler ve mevzuatlar kapsamında gerçekleştirmekteyiz.

 Bilgi Güvenliği ve 6698 Sayılı KVK Kanunu kapsamında güvenlik tedbirleri almakta ve ilgili kişi hakları konularında bilgilendirmekte ve kişisel verilerin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Tüm ilgili taraflarımız tarafından bizimle paylaşılan her türlü kişisel veriyi; mahremiyetine ve KVK Kanununa özen gösterecek şekilde gerekli ve yeterli teknik ve idari tedbiri alacak şekilde korumakta ve saklamaktayız.

Veli- vasisi olduğunuz öğrenci ya da diğer 3. taraflara ait kişisel veriler, “Nesan Özel Eğitim”  veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.

1.      KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak;

·       “Nesan Özel Eğitim”e  ait tüm süreçlerin, şirketimizin yasal mevzuat ve iç politika/prosedürlerine uygun olarak yürütülmesi, sonuçlandırılması ve denetimi,

·       Başvurunuza ilişkin olarak sizinle iletişime geçilmesi,

·       Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, iş süreçlerimizin devamlılığı ve denetiminde veri işlenmesinin zorunlu olması,

·      İş Faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,

  ·       Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  ·       Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  ·       İletişim Faaliyetlerinin yürütülmesi,

  ·       Kurum fiziksel güvenliğinin sağlanması,

  ·       Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

  ·       Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

  ·       İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

  ·       Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

·       İlgili özel/Kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirmek,

Amacıyla, süreçlerin eksiksiz yerine getirilebilmesi için toplanır, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında şirketimizce kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

Veri kategorisine göre aşağıdaki kişisel verileriniz;
Kimlik, Lokasyon, Mesleki Deneyim, vasisi ve sorumlusu olduğu öğrenci verileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Irk ve Etnik Köken, Felsefi inanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar, Özlük, İletişim, Sağlık Bilgileri, Hukuki İşlem, Finans, bilgileriniz “Nesan Özel Eğitim” tarafından işlenecektir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz;

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • İlgili kişinin hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Açık Rızanın alınması

sebepleri ile işlenecektir.

2.      KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR

Kişisel verileriniz, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup “Nesan Özel Eğitim” ve/veya tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem de fiziki ortamda tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, Kanun, benzeri mevzuat kapsamında, yukarıda yer verilen amaçlarla ve açık rızanın alınması kaydıyla:

a.     Yetkili Kamu kurum ve kuruluşları

b.     Bankalar

c.      Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

d.   Hizmetlerinden faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

3.      KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve eğitim öğretim hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda “Nesan Özel Eğitim”ın sözleşmelere bağlı ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi amacı ile KVK Kanununda belirlenen ilkeler çerçevesinde toplanır.

4.      KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Nesan Özel Eğitim, kişisel verilerinizi yasanın emrettiği yasal düzenlemelere uygun olarak korumaktadır. Kuruluşumuz tarafından kişisel verilerinizin korunması için idari ve teknik anlamda güvenlik tedbirleri alınmış ve bundan sonra da alınmaya devam edilecektir.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi Nesan Özel Eğitim Öğretim Ticaret A.Ş, Sevgi Mahallesi Menderes Cad. No:9 Gaziemir-İzmir/Türkiye adres ve https://izmir.itugvo.k12.tr/ internet sitemizden temin edebileceğiniz Başvuru Formunu doldurularak,

 

      Elden teslim edebilir,

      Noter kanalıyla gönderebilir,

      “nesanozelegitim@hs03.kep.tradresine elektronik imzalı;

 

olarak iletebilirsiniz.

 

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat