Lise

BÖLÜMLER


PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

Okulumuz Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü; öğrencilerimizin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini takip etmek ve desteklemek amacıyla koruyucu, önleyici ve geliştirici çalışmalar yürütmektedir. 

Yapılan bu çalışmalarda öğrencilerin yaş dönemi özellikleri de dikkate alınarak bulundukları eğitim ortamından yararlanabilmeleri, kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri, karar verme ve problem çözme becerilerini kazanmaları; böylece zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak gelişim sağlamaları amaçlanmaktadır. 

Bölümümüz bunların yanı sıra öğrencilerin gelişimini destekleme sürecinde öğretmen, idareci ve velilere yönelik çalışmaları planlamakta, okul- aile iletişim ve iş birliğinde dinamik bir rol oynamaktadır.

LİSE  dönemlerinde, “Ergenlik Dönemi” özellikleri de dikkate alınarak, öğrencilerimizin fiziksel, duygusal, sosyal ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, bireyin kendini ve çevresini tanıyarak, uyumlu ve mutlu bir yaşam sürmesine ve kendine uygun gerçekçi planlar yapmasını hedefleyen çalışmalar yapılır.

Süreç içerisinde, öğrencilerimiz gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, yargılanmadan, koşulsuz dinlenir ve destek görür. Açıklık ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde sağlıklı karar vermeyi deneyimlerler. 

Öğrencilerimiz, gelişim dönemleri dikkate alınarak; 

 • Kendini anlama ve değerlendirme,
 • Başkalarını anlama ve kabul etme,
 • Ailenin değerini anlama ve kabul etme,
 • Toplum olgusunu geliştirme,
 • Karar verme ve amaç geliştirme,
 • Kendini tehlikelerden koruma konularında desteklenir.

 

Öğrencilerimize Yönelik Çalışmalarımız

Eğitsel Rehberlik 

 • Okulu ve Çevreyi Tanıma,
 • Uyum Sağlama,
 • Akademik Takip Çalışmaları,
 • Verimli Ders Çalışma Yöntemleri,
 • Test Çözme Teknikleri,
 • Bireysel Çalışma Programı,
 • Ders Seçimi Çalışmaları,
 • Sınav Kaygısı Çalışmaları,
 • Üniversiteye Doğru Yol Haritam,
 • Üst Öğretime Geçiş Süreçleri ve Sınavlarının Tanıtımı,

 

Bireysel Rehberlik 

 • Yaşam Becerileri Programı,
 • Bireysel Görüşmeler,
 • Grup Çalışmaları,

 

Mesleki Rehberlik 

 • Mesleki Karar Verme Programı,
 • Meslek Tanıma Gözlemi,
 • Üniversite Tanıtım Gezileri,
 • Kariyer Günü,
 • Mesleki Gölge Çalışması,
 • Mesleki İlgi Envanteri,

 

Velilere Yönelik Çalışmalarımız

Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik Birimi’nin gerekli gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir. Velilerimizi daha yakından tanıyarak, onlara çocuklarının duygusal, sosyal ve bilişsel alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken alanlarıyla ilgili detaylı bilgiler verilir. İlgili alanlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılır.

Çalışmalarımız; 

 • Bireysel görüşmeler,
 • Öğrencilerin bilişsel-sosyal-duygusal gelişimleri ile ilgili yaşantı ve gözlemlere dayalı veli görüşmeleri,
 • Aile- çocuk etkili iletişim seminerleri,
 • Gelişim dönemlerine yönelik rehberlik görüşmeleri şeklinde ihtiyaçlar dahilinde planlanmakta ve gerçekleşmektedir.

 

Seminerler ve Rehberlik Bültenleri

Planlamalar, istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda, öğrencilerimize ve/veya velilerimize yönelik  konferanslar, seminerler ve sempozyumlar düzenlenmektedir. Bu etkinliklerde öğrencilerin gelişim düzeyleri, doğru ebeveyn tutumları, verimli ders çalışma yöntemleri, bilinçli teknoloji kullanımı, arkadaşlık ilişkileri vb. birçok konuya yer verilmektedir.

Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümümüzce yıl içerisinde ayda bir kez velilerimize yönelik bilgilendirici ve yönlendirici bültenler hazırlanır ve velilerimiz ile paylaşılır.

 

Öğrenci Meclisi Çalışmaları

Öğrencilerimizde demokrasi bilincini yaratma, geliştirme ve yerleştirme amacı ile her yıl yenilenen okul öğrenci meclisleri oluşturulur. Bu çalışmaları, öğrencilerimizin katılımı ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü koordine eder.

Öğrenci meclisi mevcut sorumluluk alanları dışında çalışmalar da yapar. Her düzeyde her sınıftan demokratik yöntemler ile seçilen sınıf temsilcileri ile belirli sıklıklarla bir araya gelinerek onların gözlemleri, istek ve önerileri dinlenerek okul yaşamına aktif olarak katılmaları sağlanır.

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Akademik başarıyı destekleyen çalışmalarımız ölçme değerlendirme ve pekiştirme döngüsü içerisinde gerçekleşir.

 

 

Eğitim- öğretim süreci içerisinde hedeflenen akademik kazanımların beklenen seviyede olup olmadığını tespit etmek için,hedef kazanımların, geçerliliği ve güvenirliği yüksek ölçme araçları ile ölçülmesi gerekmektedir. Bu süreç içerisinde Ölçme ve Değerlendirme ile hedeflenen akademik kazanımları ne miktarda gerçekleştirdiğimizi ya da gerçekleştiremediğimizi, hangi konuların yeterince öğrenildiğini, hangilerinde eksiklikler olduğunu ve bu eksikliğin neler olduğunu görebilmekteyiz. Eksik öğrenmeleri hızlıca tespit etmek/ düzeltmek ve daha kalıcı öğrenme sağlamak için fırsatlar elde edebilmekteyiz. Ölçme ve Değerlendirme süreci içerisinde, öğrencilerimize hızlı, doğru ve etkili geri bildirimler verilmektedir.

Okulumuzda ölçme aracı olarak kullanılan araçlardan bir tanesi de Süreç İzleme Sınavları’dır (SİS). Dört bölüm altında toplanan SİS’ler şunlardır: Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Edebiyat’tır.

 • Her gün, aynı zaman diliminde, seviyelere göre farklı günleri kapsayan bu çalışmalar; bir gün sınav, ertesi gün sınav sonrası eksik tamamlama çalışmaları şeklinde seviye gruplarına ayrılararak yürütülür.  Ofis saatlerinde uygulanan SİS’lerin sonuçları, aynı gün kadar ilan edilmektedir. Eş zamanlı olarak bu sınav sonuçlarından elde edilen madde ve test istatistiklerinden faydalanarak hazırlanan raporlar ilgili bölüm ve yöneticiler ile paylaşılmaktadır. Böylelikle sınav sonucuna göre yapılan planlamalar, alınan kararlar bir sonraki gün hayata geçirilebilmektedir.Sınavın ertesi günü telafi çalışması yapılmasıyla da eksik kazanımlar kısa süre içerisinde tamamlanmış olur. Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel ya da grup etütleri planlanır.
 • Sene boyunca, sınıf seviyelerine göre değişen sayıda,  Genel Değerlendirme sınavları yapılır.

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Hedefler

Türk dili ve edebiyatı programının hedefi öğrencilerimizin;  

 • Dinleme, okuma, yazma ve konuşma  becerilerini geliştirmek,
 • Yazılı, görsel ve işitsel metinleri anlama, değerlendirme ve eleştirel bir bilinçle yorumlama becerlerini geliştirmek,
 • Seçkin edebi eserleri tanımalarını, inceleyip yorumlamalarını böylece ulusal ve evrensel değerleri içselleştirmelerini sağlamak,
 • Dil, düşünce ve kültür dünyasına disiplinler arası bir bakış açısı ile yaklaşmalarını sağlamak,
 • Edebiyat yolu ile  sosyal duyarlılık, farklılıklara saygı bilincini kazandırmak,
 • Düşünme, araştırma ve sorgulamanın  bir yaşam biçimi haline getirmelerini sağlamak,
 • Edebiyat ve kültür yolu ile elde ettiği kazanımları kullanarak duygu, düşünce ve hayallerini yazılı ve sözlü anlatım yoluyla doğru ve etkili biçimde ifade etme becerilerini geliştirmek,
 • Edebiyatın bireysel ve toplumsal gelişime katkısını kavratmaktır.

 

Program

 • Hazırlık sınıfı Türk Dili ve Edebiyat dersi; lise edebiyat ve dil-anlatım müfredatına giriş niteliği taşır. Müfredat; metin yorumlama, karşılaştırma, temel dil bilgisi, yazım ve noktalama kuralları gibi konuları kapsar.
 • 9. sınıf Dil ve Anlatım dersi; Türkçenin kurallarını kavratır ve sözlü – yazılı anlatım çalışmalarıyla  yorum gücünü geliştirir. Bu ders; iletişim ve kültür, dillerin sınıflandırılması, ses bilgisi, yazım, noktalama, sözcük, cümle ve paragraf bilgisi gibi konuları kapsar. 
 • 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi; temel edebiyat bilgi ve kavramlarına giriş niteliği taşır. Müfredat; tür ve metin bilgisinin yanında, anlama-yorumlama, analiz etme ve karşılaştırma teknikleri gibi edebiyatın temel bilgilerini içeren konulardan oluşur.
 • 10. sınıf Dil ve Anlatım dersi; sunum türlerini, anlatım özelliklerini ve sözcük türlerini kapsar. Ders içeriğindeki konular YKS ile doğrudan ilişkilidir. YKS’de öğrencilerin karşılaştıkları okuma – anlama, paragrafta konu, paragrafın ana düşüncesi, yardımcı düşünceler, anlatım biçimleri ve anlatım türleriyle ilgili tüm sorular 10. sınıfın dil ve anlatım dersi müfredatıyla paralellik göstermektedir. 
 • 10. sınıf Türk Edebiyatı dersi; tarih içinde Türk edebiyatının yeri ve önemi, sözlü ve yazılı dönem Türk edebiyatı, İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı, halk edebiyatı gibi konuları kapsar. Müfredat, sözlü dönemden Türk edebiyatından XIX. yy’a kadar geniş bir alanı kapsar. 
 • 11. sınıf  Dil ve Anlatım dersi; makale, deneme, söyleşi, günlük, fıkra, gezi yazısı gibi öğretici metinlerin ve sözlü anlatım türlerinin özelliklerini ve bu türlerin birbirinden farklılıklarını kapsar. Öğrenciler, metinlerin özelliklerini kavrar ve bu konulara yönelik üniversite sınavı sorularının çözümünde yetkin hale gelir. Öğrenciler döneme ait eserler, eserlerin türleri, yazar eser ilişkileri ve eşleştirmeleri gibi AYT konularıyla doğrudan ilişkili, geniş ve detaylı bir bilgiye sahip olurlar.
 • 11. sınıf Türk Edebiyatı dersi;  batılılaşma devri Türk edebiyatının çeşitli dönemlerini, yazarlarını ve eserlerini incemeye yöneliktir. Batı edebiyatı akımları, bu akımların Türk edebiyatına etkisi de dersin bir diğer konusudur. Sentezler oluşturma, karşılaştırmalar yaparak, eleştirel düşünerek bilgiye ulaşma becerilerini  geliştirmeye yöneliktir. Bu dersin müfredatı Türk Üniversitelerinde sayısal alanları seçecek öğrencilere yöneliktir. Sözel alanları seçecek olan öğrenciler için ders saatleri artırılarak konular daha ayrıntılı ve örnek metinler üzerinde daha kapsamlı şekilde incelenir. 
 • 12. sınıf Dil ve Anlatım dersi;  sanatsal metinlerin ayırıcı özellikleri, metinlerin iletisi yönünden türleri, 11.yy’dan günümüze kadar olan metin türlerini ve bu türde eserler veren Türk ve Batı yazarlarını kapsar. Sözel alanları seçecek olan öğrenciler için ders saatleri artırılarak konular daha ayrıntılı ve örnek metinler üzerinde daha kapsamlı şekilde incelenir.
 • 12. sınıf Türk edebiyatı dersi; Cumhuriyet dönemi çağdaş Türk edebiyatının dönemlerini fikir akımlarını, eserlerini ve edebiyatçılarının incelenmesini kapsar. Sözel alanları seçecek olan öğrenciler için ders saatleri artırılarak konular daha ayrıntılı ve örnek metinler üzerinde daha kapsamlı şekilde incelenir.
 • Tüm ders içerikleri çeşitli tartışmalarla, projelerle, dramatizasyonlarla ve konuk konuşmacılarla zenginleştirilir.
 • Edebiyatın anlamına ve teorik temellerine dönük müfredat uygulamaları; orijinal metinlerle, çeşitli görsel ögelerle ve güdümlü okuma kitapları ile desteklenir.

 

Etkinlikler

Müfredat dışı etkinliklerle derslerde ele alınan konular üstüne uygulama yaparak öğrenmenin pekiştirilmesi sağlanır. Etkinlik programı, her yıl sınıf düzeyinde belirlenir. 

Etkinlikler; 

 • Edebi eserlerin incelendiği ve sunulduğu proje çalışmaları, displinlerarası çalışmalar, 
 • Günümüz Türk edebiyatçıları ile söyleşiler.

Okuma ve yazma çalışmaları, yıl boyunca devam eder ve değişik temaları kapsayan  kitap seçkisi üzerinde inceleme, irdeleme, eleştirel ve yaratıcı yazım çalışmaları ile pekiştirlerek gerçekleştirilir. yazar, editör ve öğretmen eşliğinde kitap tahlili yapıp yazı yazmanın eğlencesini ve heyecanını yaşarlar. Böylelikle kitap okumaya ilgileri artar, hayalgücü ve yaratıcılıkları gelişir.

 • Edebiyat temalı müze ve kent gezileri
 • Şiir dinletileri
 • Tiyatro gösterileri

 

MATEMATİK

Hedefler

Matematik programının hedefi öğrencilerimizin;  

 • Daha önce kazandıkları sayı, işlem, şekil ve fonksiyon  kavramlarını derinleştirmek ve pekiştirmek,
 • Analiz yapabilme, tümdengelim ve tümevarım ile yorumlama, genelleştirme ile düşünme yolunu öğrenme becerisini geliştirmek,
 • Karşılaştığı problemlere karşı sorgulayıcı yaklaşımlarla çözüm getirebilme, sistematik ve analitik düşünme becerilerini geliştirmek,
 • Matematiği gerçek hayatla ilişkilendirerek aktif bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak,
 • Edindikleri bilgi ve teknik becerileri; problemleri çözmede, günlük yaşantılarında ve farklı derslerde verimli şekilde uygulamalarını sağlamak,
 • İngilizce ve Türkçe olarak matematik dilini doğru bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak,
 • Bireysel performanslarını artırmaya yönelik çalışmalar yaparak ulusal ve uluslararası sınavlarda başarılı olmalarını sağlamaktır.

 

Program

 • Tüm sınıf seviyelerinde  matematik dersi programı, farklı öğrenme ve öğretme stratejileri göz önünde bulundurularak öğrenci merkezli ve teknoloji kullanımı ön planda olacak şekilde tasarlanmıştır. 
 • 9 ve 10. sınıf düzeylerinde MEB matematik programı uygulanır. 11. Ve 12. Sınıf düzeylerinde ise MEB (İleri Matematik) programı uygulanır . Tüm seviyelerde matematik dersleri  İTÜ İleri bilim matematik programı çerçevesinde zenginleştirilmiştir.
 • Hazırlık ve 9. Sınıfta  matematik dersleri İngilizce dilinde yapılmaktadır.10. sınıfta ise  matematik dersleri Türkçe yapılmakta ancak haftada bir ders saati İngilizce terminoloji çalışmasına ayrılmaktadır. 10. Sınıfta bu derslerin sınavları Türkçe olup sınav içerisinde bir bölüm İngilizce terminoloji sorularına ayrılmaktadır. 
 • 11 ve 12. Sınıflarda matematik dersleri tamamen Türkçe yapılmaktadır.
 • Hazırlık matematik dersi; matematikle ilgili İngilizce terimleri öğrenerek ilköğretimde öğrenilen matematik konularını tekrar etmek ve geliştirmeye yöneliktir. 
 • 9. sınıf matematik dersi; problem çözme, grafikleri analiz etmek üzere lise matematiğine giriş niteliğini taşır.Bu dersin müfredatı, İstatistik, kümeler, sayı sistemleri, doğrunun analitiği, orta nokta bulma ve uzaklık formülleri, bir bilinmeyenli denklemler ve eşitsizlikler, mutlak değer, doğrusal denklemler ve eşitsizlikler, problemler, karmaşık sayılar, oran ve orantı, üslü ve köklü çokluklar, asal çarpanlara ayırma, bölünebilme & modüler aritmetik, üçgende açılar, üçgen eşitsizliği, benzer ve eş üçgenler, özel üçgenler, çarpanlara ayırma, ikinci dereceden denklemler ile  çokgen ve dörtgenler ve fonksiyonlar konusuna giriş konularını kapsar.
 • 10. sınıf matematik dersi; müfredatı,  fonksiyonların tanımı, fonksiyonların bileşkesi, fonksiyonun tersi, fonksiyonun grafikleri, fonksiyonların dönüşümü, karmaşık sayılar, ikinci dereceden denklemler, ikinci dereceden eşitsizlikler, ikinci dereceden fonksiyonlar, polinomlar, polinomların grafiği, parçalı fonksiyonlar, mutlak değer fonksiyonu, dik üçgende trigonometrik oranlar, trigonometrik fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar, toplam ve fark formülleri, yarım açı formülleri, dönüşüm-ters dönüşüm formülleri, trigonometrik denklemler, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, üstel ve logaritmik denklemler ve eşitsizlikler, katı cisimlerin alan ve hacmi konularını kapsar.
 • 11.sınıf matematik dersi; matematik ve geometri konularını kapsar. Matematik müfredatı: diziler ve seriler, limit, türev ve integral konularını,  geometri müfredatı ise üçgenlerde eşlik, benzerlik ve alan, dörtgenler ve alanları, çember ve daire konularını içerir.
 • 12.sınıf matematik dersi; mantık, permütasyon, kombinasyon, binom açılımı, olasılık, istatistik; doğrunun analitiği; çemberin analitiği; konikler, vektörler, uzay geometrisi ve katı cisimler.konularını kapsar.

 

Etkinlikler

 • Müfredat dışı etkinliklerle derslerde ele alınan konular üstüne uygulama yaparak öğrenmenin pekiştirilmesi sağlanır. 
 • Etkinlik programı, her yıl sınıf düzeyinde belirlenir. 
 • Yarışmalar ise öğrencilerimizin ulaştıkları seviyeleri ölçmek için önemli göstergelerdir. İç değerlendirme sonucu belirlenen düzeyi aşan öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası yarışmalara katılırlar.
 • Pi günü 
 • Matematiksel Modelleme

 

FEN BİLİMLERİ

Hedefler

Fen Bilimleri ( Fizik, Kimya, Biyoloji) programının hedefi öğrencilerimizin;  

 • Daha önce kazandıkları fen bilimleri kavramlarını derineştirip pkiştirerek  ileri fizik, kimya ve biyoloji temel kavram ve yasaları öğrenmelerini sağlamak,
 • Bilimsel düşünceye temel oluşturan gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma becerileri kazanmalarını sağlamak,
 • Bilgiye ulaşma, analiz edebilme ve sentezleme  yetkinliklerini arttırarak  ezbere dayalı bilgiden kaçınmalarını sağlamak,
 • Bilim ve teknolojik  gelişmeler konusunda bilgilendirerek ilgi ve meraklarını canlı tutmak ve öğrendiklerini günlük hayata yansıtmalarını sağlamak,
 • Doğa olaylarını, doğadaki canlılığı ve  çeşitliliğini ve birbirleriyle ilişkilerini kavramalarını sağlamak,
 • Çevreyi ve doğal kaynakları tanıma, sevme, koruma ve iyileştirme bilinci kazandırmak,
 • Sağlıklı yaşamanın gerektirdiği bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırmaktır.

 

Program

 • Tüm seviyelerde dersler İTÜ İleri Bilim Fen Programı çerçevesinde zenginleştirilmiştir.
 • Hazırlık ve 9. Sınıfta fen dersleri İngilizce dilinde yapılmaktadır.10. sınıfta ise fen dersleri Türkçe yapılmakta ancak haftada birer ders saati İngilizce terminoloji çalışmasına ayrılmaktadır. 10. Sınıfta bu derslerin sınavları Türkçe olup sınav içerisinde bir bölüm İngilizce terminoloji sorularına ayrılmaktadır. 11 ve 12. Sınıflarda ise fen dersleri tamamen Türkçe yapılmaktadır
 • 9. sınıf fizik dersi; fiziğe girişin temelini oluşturmaktadır. Müfredatı  fiziğin doğası, madde ve özellikleri, kuvvet ve hareket, enerji, ısı ve sıcaklık, statik elektrik konularını kapsar. Kavramsal anlamaya vurgu yapılmakla birlikte öğrencilerden cebirsel becerilerini kullanarak problem çözmeleri beklenir. Dersin işleniş sürecinde kazanılan teorik bilgiler, laboratuvar çalışmaları ile desteklenmektedir.
 • 10. sınıf  fizik dersi; müfredatı  hareket, dünya yüzeyinde hareket (tek ve iki boyutlu), Newton’un kanunlarının uygulamaları, iş ve enerji, sıvı basıncı, elektrik ve manyetizma, dalga hareketi ve optik konularını kapsar. dersin işleniş sürecinde kazanılan teorik bilgiler, laboratuvar çalışmaları ile desteklenmektedir.
 • 11.sınıf fizik dersi; üniversite giriş sınavı  için gerekli tüm altyapı bilgilerini kapsamaktadır. 10. Sınıf konuları daha kapsamlı olarak tekrar edilir ve daha sonra yıl boyunca itme-momentum, dairesel ve dönme hareketi, salınım ve basit harmonik hareket, statik elektrik (elektrik kuvvet, alan, elektrik potansiyeli, kapasitörler, elektriksel potansiyel enerji) ve DC devreleri; Kirşof Kanunları işlenir. Teorik işleyişin yanı sıra laboratuvar çalışmaları da bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 • 12.sınıf fizik dersi; müfredatı manyetik alan ve kuvvetler, elektromanyetizma ve indüksiyon akımı, alternatif akım devreleri, akışkanlar, dalga hareketi, optik: ışık ışınları, izafiyet, kuantum fizik, atom ve nükleer fizik ve termodinamik konularını kapsar. Ayrıca, tüm  TYT ve AYT konuları tekrar edilir ve pekiştirilir.
 • 9.sınıf kimya dersi; kimya’ya giriş dersi olup asıl amacı temel kimya bilgisinin altyapısını güçlendirmektir. Bu dersin müfredatında bulunan konular şunlardır: Kimya Bilimi, Atom ve Periyodik Sistem, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler, Maddenin Halleri ve Doğa ve Kimya.  Dersin işleniş sürecinde kazanılan teorik bilgiler, laboratuvar çalışmaları ile desteklenmektedir.
 • 10.sınıf kimya dersi; müfredatı kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar, karışımlar, asitler, bazlar ve tuzlar, kimya her yerde konularını kapsar. Dersin işleniş sürecinde kazanılan teorik bilgiler, laboratuvar çalışmaları ile desteklenmektedir.
 • 11.sınıf kimya dersi; mühendislik ve tıp gibi lisans programları için gerekli altyapıyı oluşturmayı amaçlamaktadır. Dersin müfredatı çözeltiler, termokimya (kimyasal tepkimelerde enerji), kimyasal tepkimelerde hız, kimyasal tepkimelerde denge, çözünürlük dengesi, asitler ve bazlar konularını kpsar. Teorik işleyişin yanı sıra laboratuvar çalışmaları da bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 • 12.sınıf kimya dersi; müfredatı Asitler ve Bazlar (Tampon Çözeltiler, Hidroliz ve Titrasyon), Elektrokimya, Kimyasal Bağ konusuna detaylı bir bakış ve Organik Kimya’ya giriş konularını kapsar. Mühendislik ve Tıp gibi çeşitli fen alanlarında çalışmayı düşünen öğrenciler için ileri konuları içermektedir. Ayrıca, tüm  TYT ve AYT konuları tekrar edilir ve pekiştirilir.
 • 9.sınıf biyoloji dersi; biyolojinin temel kavramlarını  İngilizce dilini etkin bir biçimde kullanarak öğretilmesini hedefler. Müfredat konuları,  biyolojideki kavram ve metotlar, hücrelerin kimyasal içerikleri, hücrelerdeki organik bileşikler ve hücre zarından madde alışverişidir. Teorik işleyişin yanı sıra laboratuvar çalışmaları da bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 • 10.sınıf biyoloji dersi; canlıların yapısal bütünlüğünü ve doğadaki çeşitliliğini kavrayacak şekilde kurgulammıştır. Bu derste işlenecek konular; Ekoloji, Hücre Bölünmeleri- Mitoz ve Mayoz; Eşeysiz ve Eşeyli üreme, Büyüme ve gelişme, Kalıtımdır. Teorik işleyişin yanı sıra laboratuvar çalışmaları da bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 • 11.sınıf biyoloji dersi; insan vücudunun yapısını ve işleyişini açıklar, dış dünya ile olan ilişkisini irdeler ve canlılar arasındaki etkileşimi vurgular. Bu dersin odak noktası hücrelerin, dokuların, organ ve sistemlerin birlikte çalışarak nasıl organizmadaki iç dengeyi koruduklarını kavratmaktır. Müfredatı, hayvan dokuları, iskelet sistemi, kas sistemi, sinir sistemi, endokrin sistem, dolaşım sistemi, lenf sistemi, bağışıklık sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi ve üreme sistemi konularını kapsar.
 • 12. Sınıf biyoloji dersi; İnsan Fizyolojisi konusunu tekrarı ile başlar, genetik Şifre ve Protein Sentezi, Bitkilerin Yapısı, Bitkilerde Madde Taşınması, Bitkilerde Eşeyli Üreme  konularını kapsar. Ayrıca, tüm  TYT ve AYT konuları tekrar edilir ve pekiştirilir.
 • Tüm sınıf seviyelerinde fizik, kimya ve biyoloji dersi programları, farklı öğrenme ve öğretme stratejileri göz önünde bulundurularak araştırma-sorgulamaya dayalı,  teorik çalışmaların uygulamalarla desteklendiği ve  teknoloji kullanımı ön planda olacak şekilde tasarlanmıştır. 

 

Etkinlikler

 • Müfredat dışı etkinliklerle derslerde ele alınan konular üstüne uygulama yaparak öğrenmenin pekiştirilmesi sağlanır. 
 • Etkinlik programı, her yıl sınıf düzeyinde belirlenir. 
 • Yarışmalar ise öğrencilerimizin ulaştıkları seviyeleri ölçmek için önemli göstergelerdir. İç değerlendirme sonucu belirlenen düzeyi aşan öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası yarışmalara katılırlar.
 • Proje şenliği

 

SOSYAL BİLGİLER 

Hedefler

Sosyal Bilgiler programının hedefi öğrencilerimizin;  

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarını benimsemelerini sağlamak, 
 • Ulusal ve evrensel tarihi ve kültürü tanımalarını ve özümsemelerini sağlamak, 
 • Çalışma, öğrenme ve üretmeye öncelik vererek bireysel gereksinimleri ile toplum beklentileri arasındaki dengeyi sağlamalarını,
 • Disiplinler arası ve çok yönlü bir yaklaşımla bilgi edinme yollarını öğrenmelerini sağlamak,
 • Bilgi, kavramlar, kuramlar ve yöntemlerden yararlanarak sosyal sorunlara çözüm getirme yetkinliklerini geliştirmek,
 • İnsan haklarına saygıyı, çevreye duyarlılığı,  sosyal sorumluluk ve sosyal katılım becerilerine sahip bireyler yetiştirmek,
 • Tarih-çevre-doğa-kültür bilincini oluşturmak ve pekiştirmek,
 • Özgür düşünmeyi, eleştirel anlayışı ve hoşgörüyü deneyimleyerek insan ilişkileri, değişim ve gelişime ayak uydurma yetkinliklerini geliştirmektir.

 

Program

 • 9.sınıf coğrafya dersi müfredatı Doğa ve İnsan, Harita Bilgisi, Yerkürenin Şekil ve Hareketleri, İklim Elemanları ve Beşeri sistemler konularını kapsar.
 • 10.sınıf coğrafya dersi müfredatı Yeryüzünün Yapısı ve Oluşum Süreci, Su, Toprak ve Bitkiler, Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Nitelikleri, Dünyada ve Türkiye’de Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları , Ulaşım, Ekonomik etkinlikler konuları yer almaktadır. Bu derste öğrencilerimiz İnsan – doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerileri kazandıracak şekilde kurgulanmıştır.
 • 11.sınıf coğrafya dersi müfredatı çerçevesinde ekosistemler, nüfus politikaları, şehirsel gelişim ve etkileri, dünyada ve ülkemizde ekonomik etkinlikler, arazi kullanımı, doğal afetler, ülke analizleri, çevreyi etkili kullanma ve ekolojik döngülere insan müdahaleleri konuları  incelenir.
 • 12.sınıf coğrafya dersi müfredatında Türkiye’nin ekonomik etkinlikleri, küresel ortamda ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, ülke-doğal kaynak ilişkileri ve insan etkinliklerinin ve varlığının doğa üzerinde yarattığı değişimler yer alır.
 • 9.sınıf tarih dersi kapsamında kapsamında Tarih bilimine giriş, İlkçağ uygarlıkları, Türklerin anayurdu Orta Asya ve burada kurulan İslamiyet öncesi Türk devletleri, İslam Tarihi, Türk İslam Devletleri ve Türkiye Tarihi konuları işlenir.
 • 10.sınıf tarih dersi müfredatı Beylikten devlete Yeni Çağ’da Avrupa’daki Önemli Olaylar, Dünya gücü Osmanlı Devleti, Arayış yılları ve XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi konularını kapsamaktadır.
 • 11.sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi müfredatı kapsamında  9. yy’da Osmanlı ve Avrupa Tarihi, 1881’den 1919’a Mustafa Kemal, Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi, Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler, Türk İnkılabı, Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü konuları işlenir.
 • 12.sınıf tarih dersi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi konularını kapsar.Müfredat kapsamında 9. yüzyıldan günümüze kadar dünyada meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeler, bu gelişmelerin Türkiye'ye etkileri ve Türkiye'nin 20. yüzyılda dünya olaylarındaki rolü işlenir.
 • Felsefe Grubu dersleri; felsefe, sosyoloji ve  psikoloji dersleridir. Felsefe dersinde,temel felsefi düşünceler,bilgi felsefesi, varlık felsefesi, ahlak felsefesi, sanat felsefesi, din felsefesi, siyaset felsefesi ve bilim felsefesi konuları işlenir. Sosyolojinin alanını, diğer bilimlerle ilişkisini, yöntem ve araştırma tekniklerini, toplumsal yapıyı, grupları ve  ilişkileri kavramaları oluşturmaktadır. Psikoloji dersinde, psikoloji biliminin tanımını, konularını, davranışın temel süreçlerini, kullanılan yöntemleri kavramaları üzerinde durulur.
 • Din Kültürü ve Ahlak dersinin işlenişinde, laiklik ilkesi daima göz önünde bulundurularak, din, vicdan, düşünce ve ifade özgürlüğüne önem veren bir yaklaşım benimsenir. Öğrencilere, çeşitli inanç ve düşüncelerin bir farklılık değil bir zenginlik olduğu düşüncesi kazandırılır. 9 sınıfta; İnsan, Din ve Evren arasındaki ilişkiyi kavrayarak, insanın dünyadaki konumunu, farklı din algılarını, ibadet-temizlik ilişkisini, Hz. Muhammed’in hayatını, Kur’an’ın ana konularını, Değerleri, Laiklik-Din ilişkisi ile Türklerin İslamlaşmaları gibi konuları incelenir.10. sınıfta İslam dininin temel inanç esasları, 11.ve 12.sınıflarda ise İslam dini ile ilgili çeşitli kavramlar üzerinde durulur.
 • Konular bütünsel olarak etkileşimi ve oluşan dokuları açıklar nitelikte, yerel, ulusal ve küresel ölçekte incelenir.
 • İnsan – doğa ilişkisi çerçevesinde sorgulama becerileri kazanır, ayrıca gözlem ve sorgulama, grafik, tablo, diyagram oluşturma ve yorumlama, zamanı, değişim ve sürekliliği algılama, kanıt kullanma becerilerini geliştirmelerine yönelik çalışmalar yürütülür.
 • Sosyal Bilimler bilinci kazandırarak ülke ve dünya genelinde her düzeyden soruna karşı duyarlık işbirliği ve dayanışma ilkelerine dayalı, evrensel demokratik yurttaşlık değerleri benimsetilir.

 

Etkinlikler

 • Müfredat dışı etkinliklerle derslerde ele alınan konular üstüne uygulama yaparak öğrenmenin pekiştirilmesi sağlanır. 
 • Etkinlik programı, her yıl sınıf düzeyinde belirlenir. 
 • Yarışmalar ise öğrencilerimizin ulaştıkları seviyeleri ölçmek için önemli göstergelerdir. İç değerlendirme sonucu belirlenen düzeyi aşan öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası yarışmalara katılırlar.
 • Felsefe olimpiyatları

 

İNGİLİZCE

Hedefler

İngilizce programının hedefi öğrencilerimizin;  

 • Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri ile dilbilgisi becerilerini en üst seviyeye çıkarmalarını ve etkin  kullanmalarını sağlamak
 • Yazılı veya sözlü olarak kendilerini akıcı ve doğru bir şekilde ifade etmelerini sağlamak,
 • Eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek bireysel düşüncelerini en doğru şekilde ifade etmelerini ve  farklı bakış açılarını anlamalarını sağlamak,
 • Metinleri içinde yer alan sosyal, tarihsel ve  kültürel bağlamları farketmelerini ve değerlendirmelerini sağlamak,
 • Teknolojiyi kullanarak sunum becerilerini geliştirmektir.

 

Program

 • Hazırlık sınıfı İngilizce dersi kapsamında, haftada 22 saatlik yoğunlaştırılmış yabancı dil programı uygulanır. Çalışmalarda, bağımsız ve analitik düşünme becerilerin geliştirilmesi ağırlık verilir. Program kapsamında seviyelendirilmiş  romanlar okunur, incelenir ve ödevler hazırlanır.
 • 9.sınıf İngilizce dersi kapsamında edebiyat, dilbilgisi, sözlü iletişim, analiz ve aşamalı kompozisyon yazma ve inceleme esasına dayanır. Konular üzerinde çalışılırken; alıştırma, proje hazırlama  ve sözlü sunumlar yoğun olarak yer alır.
 • 10.sınıf İngilizce dersi kapsamında Amerikan, İngiliz ve dünya edebiyatından çeşitli kitapları okunur, incelenir ve öncelikle temalar üzerinde durulur. Yazma çalışmaları ön plandadır. Öğrenciler aynı zamanda dilbilim becerilerini geliştirmeye devam eder; okuduğunu anlama, edebi analizler, araştırma ve düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve düşüncelerin organizasyonu gibi konular üzerinde çalışırlar.
 • 11.sınıf ingilizce dersi; çeşitli konulardaki kitaplarla öğrencilerin İngilizce düzeylerini korumalarını sağlamak üzere kurgulanmıştır. Karşılaştırma ve tartışma yöntemlerinin yoğun kullanımı bu seviyede başlar. Öğrenciler, dilbilim becerilerini geliştirmeye devam eder; okuduğunu anlama, edebi analizler, aşamalarla kompozisyon yazma çalışmaları, araştırma ve düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve düşüncelerin organizasyonu  gibi konular üzerinde çalışırlar ve uluslararası düzey belirleme sınavlarına hazırlanırlar.
 • 12.sınıf İngilizce dersi öğrenciler daha önce kazandıkları dilbilim becerilerini uygulamaya koydukları bir ortam sunar. Bu derste öğrenciler üniversite başvuru kompozisyonları dahil farklı yazı formatları üzerinde çalışır.
 • İngilizce eğitimi Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak K12 bütünlüğünde gerçekleştirilmektedir. 
 • Programımız çerçevesinde derslerimiz çok kültürlü anlayışa yönelik öğrenci merkezli ve iletişim odaklı olarak yürütülür
 • İTÜ Okulları İngilizce müfredatı,  Avrupa Konseyi Ortak İngilizce Programı CEFR  (Common European Framework of References for Languages) doğrultusunda hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin 11. Sınıf sonunda  C1 yeterlilik düzeyinde olmaları hedeflenir.
 • Hedeflenen İngilizce düzeyi,  9, 10 ve 11. Sınıflarda uluslararası sınavlarla ölçülür.Bu bağlamda 9. sınıf öğrencilerimizin Cambridge ESOL-FCE, 11. sınıf öğrencilerimizin TOEFL sınavına girmeleri zorunludur. Ayrıca, Hazırlık, 9 ve 10. Sınıf öğrencilerimiz Versant sınavına girerler.
 • Öğrencilerimize sınav hazırlık süreci, yabancı dil öğretim programı çerçevesinde yürütülür. Bu bağlamda mock (deneme) sınavları yapılır.

 

Etkinlikler

 • Müfredat dışı etkinliklerle derslerde ele alınan konular üstüne uygulama yaparak öğrenmenin pekiştirilmesi sağlanır. 
 • Etkinlik programı, her yıl sınıf düzeyinde belirlenir. 
 • MUN ( Model Birleşmiş Milletler)
 • JA ( Girişimcilik)
 • TEDX
 • İngilizce tiyatro
 • ISTA (Uluslararası okullar tiyatro birliği) 
 • Spelling bee
 • Yabancı dil etkinlik sunumları

 

İKİNCİ YABANCI DİL

Hedefler

İkinci yabancı Dil ( Almanca, İspanyolca) programının hedefi öğrencilerimizin; İngilizce’nin yanı sıra Almanca, ve İspanyolca gibi çok yaygın dillerden birini daha öğrenmelerini sağlayarak  dil ve kültür alanında ufuklarını geliştirmek ve dünya vatandaşı olmalarına katkıda bulunmaktır.

 

Program

 • Gerek Almanca gerekse İspanyolca’da dersinde; başlangıç ve ileri olmak üzere iki seviye vardır.
 • Liseye adım atan tüm öğrenciler seçtikleri ikinci yabancı dilden seviyelendirme sınavına girerler.
 • Öğrenciler seçtikleri ikinci yabancı dilde yerleştikleri seviyede dört yıl boyunca devam ederler.
 • Hazırlık sınıfından itibaren kurgulalanan ikinci yabancı dil programında, dilbilgisi kurallarına bağlı kalarak günlük yaşamdaki konuşmaları rahat bir şekilde anlayıp yazabilme üzerinde durulur.
 • İlerleyen sınıf seviyelerinde, istek, dilek, şart ve gereklilik kiplerini cümlelerinde kullanabilme, kelime bilgileri daha gelişmiş bir şekilde seçilen dilin  yaygın deyim ve söyleyişlerini anlayabilme, kendilerini daha açık net ve  dilin inceliklerini kullanarak ifade edebilme yetkinliği kazandırılır.
 • 11. Sınıf sonunda öğrencilerimizin Avrupa dil portfolyosu standartlarına göre  A2-B1 seviyelerine ulaşmaları hedeflenir.
 • Bu bağlamda, Almanca  DELE ve İspanyolca FIT gibi sınavlara katılmaları sağlanır.

 

Etkinlikler

 • Müfredat dışı etkinliklerle derslerde ele alınan konular üstüne uygulama yaparak öğrenmenin pekiştirilmesi sağlanır. 
 • Etkinlik programı, her yıl sınıf düzeyinde belirlenir. 
 • 2. Yabancı dil etkinlik sunumları

 

GÖRSEL SANATLAR

Hedefler

Görsel Sanatlar programının hedefi öğrencilerimizin;  

 • Sanat ve sanat uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak,
 • Yaratıcılıklarını geliştirmelerine katkıda bukunarak geleneksel ve çağdaş malzemeleri kullanarak özgün ürünler oluşturmalarını sağlamak,
 • Yaratıcılık, tasarım ve  üretkenlik yönünü açığa çıkartarak sanatsal gelişimini teşvik etmek,
 • Sanata değer verip korumayı benimsemelerini sağlamak,
 • Kültürel mirasa değer vermenin önemini kavramalarını sağlamak, 
 • Görsel ve estetik  okuryazarlık yetkinliklerini geliştirmektir.

 

Program

 • Hazırlık sınıfı sanat programı temel sanat eğitiminin ana konuları olan nokta-çizgi, ışık-gölge, ölçü-oran  gibi konularına odaklanarak üç boyut perspektif algısını  pekiştiren proje çallışmaları kapsamında şekillenir.
 • 9.sınıf  ve 10.sınıf sanat programı temel sanat eğitiminin ana öğeleri  olan ışık-gölge, kompozisyon, ölçü-oran, perspektif bilgilerine odaklanarak , uygulamalı projeler kapsamında şekillenir.
 • 11.sınıf  ve 12.sınıf sanat programı iki ve üç boyutlu tasarım çalışmalarına odaklanarak uygulamalı projeler  kapsamında şekillenir.

 

Etkinlikler

 • Müfredat dışı etkinliklerle derslerde ele alınan konular üstüne uygulama yaparak öğrenmenin pekiştirilmesi sağlanır. 
 • Etkinlik programı, her yıl sınıf düzeyinde belirlenir. 
 • Etkinlik programı, her yıl sınıf düzeyinde belirlenir. 
 • Okul içi sergiler
 • Okul dışı sergi gezileri
 • Okul dışı müze gezileri

 

MÜZİK

Hedefler

Müzik programının hedefi öğrencilerimizin;

 • Müzik biçim ve türlerini işitsel ve görsel olarak tanımak, ayırt etmek ve  dinleme becerisi geliştirmek,
 • Müzik kuramlarını öğrenmek, bireysel yetenek ve zevklerini geliştirmek,
 • Müzik ile ilgili bilgi ve becerileri günlük yaşamına taşımalarını sağlamak,
 • Enstrüman çalışmaları ile eşyalarını korumayı ve sorumluluk almayı öğrenmelerini sağlamak,
 • Ulusal ve evrensel müzik türleri hakkında bilgi edinmelerini ve bireysel müzik zevki oluşturmalarını sağlamaktır.

 

Program

 • Hazırlık sınıfında öğrenciler müzikle ilgili temel kavram ve kuralları öğrenirler. 
 • İlerleyen sınıf seviyelerinde aşağıdaki konular işlenir.

     Batı ve Türk Müziği Tarihi; 

  • Nota Yazımı ve Geleneksel Türk Müziğinin Sınıflandırılması,
  • Müzik Kuramları; Gam ve Makam, Ton kavramı
  • Günümüzde İcra Edilen Pop ve Caz Müzikleri,
  • Müzik Teknolojisi

 

Etkinlikler

 • Müfredat dışı etkinliklerle derslerde ele alınan konular üstüne uygulama yaparak öğrenmenin pekiştirilmesi sağlanır. 
 • Etkinlik programı, her yıl sınıf düzeyinde belirlenir. 
 • Okul içi müzik dinletileri
 • Okul içi konserler 
 • Okul dışı müzik dinleti gezileri
 • Okul dışı konserler

 

BEDEN EĞİTİMİ

Hedefler

Beden Eğitimi programının hedefi öğrencilerimizin;  

 • Sporla ilgili kazanmış olduğu temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıkları geliştirmek,
 • İş birliği içinde çalışma, katılımcı ve paylaşımcı ve takım ruhu gelişmiş bireyler olarak yetişmelerini sağlamak,
 • Sporun sağlığa yararlarını kavrayarak boş zamanlarını sportif faaliyetler ile değerlendirmesini sağlamak,
 • Ulusal  ve evrensel düzeyde  büyük organizasyonları bilmesini sağlamak,
 • Günlük yaşantısında ilgi duyduğu spor branşını takip ederek ve izleyerek teknik ve taktik açıdan yorumlayabilmesini sağlamak, 
 • Günlük yaşantısına sporu entegre ederek çevresindekilere örnek olmasını sağlamaktır.

 

Program

 • Öğrencilerimiz, tüm seviyelerde, belirlenen hedefler doğrultusunda Basketbol, voleybol, masa tenisi, futsal, yüzme, branşlarında çeşitli müsabakalara katılırlar. 
 • Okulumuzda milli sporcu olan öğrencilerimizin akademik ve spor yaşamlarının bir arada uyum içinde yürütülmesine imkan sağlanmaktadır.

 

Etkinlikler

 • Müfredat dışı etkinliklerle derslerde ele alınan konular üstüne uygulama yaparak öğrenmenin pekiştirilmesi sağlanır. 
 • Etkinlik programı, her yıl sınıf düzeyinde belirlenir. 
 • Okul içi turnuvalar
 • Resmi turnuvalar
 • Yurt içi ve yurt dışı turnuvalar

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Hedefler

Bilişim Teknolojileri programının hedefi öğrencilerimizin;

 • Bilgi teknolojilerinde kullanılan terminoloji ve dile tam hakimiyetlerini kazanmalarını sağlamak,
 • Günümüzde kullanılan gelişmiş işletim sistemlerini ve ağlarının temellerini avantaj ve kısıtlamaları ile tanımalarını ve kullanmalarını sağlamak,
 • Ofis programlarını etkin ve bütünsel olarak kullanabilmelerini sağlamak,
 • Internet teknolojilerini tanımalarını , tarayıcıların  limitlerine hakim, güvenlik protokollerini ve internet eklentilerini tanıyan, bilgiye ulaşımın en kısa ve en etkin yöntemlerini bilen bilinçli r internet kullanıcıları olmalarını sağlamak,
 • Tasarım aşamalarını  benimsemiş, yaratma vizyonunu üstlenen ve bir proje içerisinde organize olabilip en kısa zamanda sonuca ulasan, yaratan bireyler yetiştirmek.
 • Multimedya araçlarını ve yazılım formatlarını ve  dijital dünyada platformlar arasında geçiş teknikleri ile dikkat edilecek hususları öğrenmelerini sağlamak, 
 • Teknoloji  güvenliği konusunda bilinçli ve duyarlı olmalarını sağlamaktır.

 

Program

 • Derslerimiz, öğrencilerimizin nitelikli birer teknoloji okuryazarı olmaları sağlayacak şekilde kurgulanmıştır.
 • Bilişimsel ve algoritmik düşünce becerilerini geliştirmek amacıyla , tüm sınıf düzeylerinde kodlama eğitimi verilir. Öğrencilerimiz Europe Code Week ve Hour of Code gibi uluslararası etkinliklere katılır. Ayrıca, kodlama alanında çeşitli uluslararası sertifikalar ediniriler.
 • Programda; doğru bilgiye erişim, bilgi güvenliği, doğru ve etkili arama yapma, intihal, sanal zorbalık dijital gizlilik-güvenlik, dijital kimlik, gibi konulara çok önem verilir ve  sarmal olarak işlenir.
 • Dijital vatandaşlık konusunda okulumuzda yapılan  çalışmalar “Common Sense” adlı uluslararası kuruluş tarafından akredite edilmiştir. Bilişim Teknolojileri öğretmenlerimiz Common Sense Educator sertifikasına sahiptir.
 • 9. sınıf seviyesinde bilişim teknolojileri müfredatı diğer derslerle  uyumlandırılarak disiplinlerle entegrasyonunu sağlanır.  Bu bağlamda, akıllı cihaz tasarımı, girişimcilik, e-STEM, 3 boyutlu çizim, mobil kodlama çalışmaları yapılır. 
 • Okulda iki adet bilgisayar laboratuvarı, 1 maker atölyesi, 1 tasarım stüdyosu bulunur. Diğer branş dersleri de gerektiğinde bu laboratuvarları kullanabilir. Laboratuvarların donanım ve yazılımı sürekli olarak güncellenir.
 • Bilgisayar laboratuvarlarında internet erişimi, üç boyutlu çıktı alma, tarama ve görüntü çoğaltma gibi pek çok hizmet verilir.

 

Etkinlikler

 • Müfredat dışı etkinliklerle derslerde ele alınan konular üstüne uygulama yaparak öğrenmenin pekiştirilmesi sağlanır. 
 • Etkinlik programı, her yıl sınıf düzeyinde belirlenir. 
 • Çeşitli kulüp çalışmaları  ile farklı teknolojik alanlarda kişisel gelişim teşvik edilir. Bu bağlamda “MakerSpace Robotik ve 3D Baskı” atölyelerinde çeşitli robotik çalışmaları yapılır.
 • Kendi Robotunu Tasarla Yarışması.

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat