Bu web sitesinde çerezler kullanılmaktadır

İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiği analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri ayrıca sosyal medya, reklamcılık ve analiz iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. İş ortaklarımız, bu bilgileri kendilerine sağladığınız veya hizmetlerini kullanırken topladıkları diğer bilgilerle birleştirebilir.

Gizlilik Politikası

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI (İTÜ GVO)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nın kurucusu olan Kültürel Sosyal ve Sağlık Tesisleri İnşa ve İşletme A.Ş.(kısaca, Kurum) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve siz Sayın velilerimizin, velisi olduğunuz öğrencinin ve kendi kişisel verilerinizin, eğitim ve öğretim hizmeti süreçleri gereği kapsamında, kaydedileceği, depolanacağı, muhafaza edileceği, yeniden düzenleneceği, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili Sağlık ve Eğitim Vakfı kurumlarına, mezun derneklerine, iş ortaklarına, tedarikçilere, alt işverenlere, KVKK’nın öngördüğü hallerde, yurtiçi veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılabileceği, devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve KVKK’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

TANIMLAR:

Veri Sorumlusu: Kültürel Sosyal ve Sağlık Tesisleri İnşa ve İşletme AŞ

İlgili Kişi: Çeşitli amaçlarla Kurum ile kişisel verilerini paylaşan ve bu kapsamda kişisel verisi işlenen kişilerdir. İlgili kişilerin başında sözlü, yazılı veya elektronik olarak dolaylı veya doğrudan kişisel verilerini paylaşan veya Kurum tarafından elde edilmesine olanak sağlamış öğrenciler, veliler, çalışanlar, okulumuz ile iş ilişkisinde bulunanlar ve etkinliklerinden faydalananlar, burs alan öğrenciler, ziyaretçiler, iş başvurusu yapanlar yer almaktadır.

Kişisel Veriler: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bilgilerin başında TC kimlik numarası ve nüfus cüzdanı kopyası, adres, telefon, e-posta adresleri gibi iletişim bilgileri; doğum yeri, medeni durumu, araç bilgileri, iş düzeyine ilişkin bilgiler, özgeçmiş, not bilgileri, eğitim düzeyi bilgileri, parmak izi, araç plaka bilgileri, not bilgileri, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri bilgileri fotoğraf ve görüntü bilgileri gibi veriler yer almaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”): 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade etmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENME ŞARTLARI
Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Kurum tarafından okula ait web sitesi üzerinden doldurulan formlar, okula gönderilen e-postalar, sosyal medya mecralarındaki paylaşımlar, okul tarafından düzenlenen etkinliklerde paylaşılan basılı formlar ve anketler, sempozyumlar, konferanslarda yer alan kayıt formları ile okulumuza iş başvurusunda bulunanlar tarafından paylaşılan özgeçmişler ve işe alım sonrasında personel özlük dosyası kapsamında paylaşılan bilgiler aracılığıyla toplanabilir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Paylaşılmış ve bu kapsamda toplanan kişisel verileriniz iş birimlerimiz tarafından icra edilen faaliyetlerin, ilgili kanun, mevzuat ve okul prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, okul güvenliğinin tesisi, öğrenci işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve mevzuat ve okul prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi ile Kurum’un insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi gibi amaçlarla işlenecektir. Bu doğrultuda söz konusu kişisel verileriniz, veli, öğrenci ve mezunlarımıza, vakıf yönetimine, okul yetkililerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara ve özel kişilere, okul olarak üye olduğumuz ağlara, Kurum olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, program ortağı yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

İşbu aydınlatma metni’nde yer alan düzenlemeler ile ilgili olarak tarafımızca, aşağıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi kurumumuza iletmeniz halinde kurumumuz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak kurulca bir ücret öngörülürse, Kurumumuz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu anlamda kişisel veri sahipleri;

Veri işlenip işlenmediğini öğrenme

Veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanunu’nun ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtası ile analiz edilmesi sureti ile kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, kişisel veri sahibi olarak başvuruda bulunabilir ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Kurumumuza iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgi ve belgeler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;

İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Reşit Paşa Mah. No 2/A Ferhunde Birkan Kız Yurdu PK. 34398 Maslak – Sarıyer adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya talebinizi ik@itugvo.k12.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları 

Kültürel Sosyal ve Sağlık Tesisleri İnşa ve İşletme A.Ş

Adres: İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Ferhunde Birkan Binası, No: 2/A Maslak/Sarıyer/İstanbul

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat