Eğitim

Ortaokul


İTÜ GVO İzmir Ortaokulunda amacımız sorgulayan ve araştıran, her sorunun çözümünü bilimde arayan, analiz-sentez ve yorum yapabilen, hayal gücü geniş, karar verme yeteneği gelişmiş, yaratıcı ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirmektir.

Öğrencilerimiz, edindikleri tüm bilgi ve becerileri günlük yaşamlarında karşılaştıkları problemleri çözmek için kullanma alışkanlığı kazanır. Öğrencilerimizin yenilikçi düşünceler geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla araştırma projeleri yaptırılmaktadır. Bu projelerle öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaktadır. 

Ortaokulumuzda, öğrencilerimiz 5. sınıfa geçerken şubeler yeniden düzenlenir. 5.ve 6. sınıflarda eğitim ve öğretimlerine aynı şubelerde devam eden öğrencilerimiz 7. sınıfa geçerken yapılan şube düzenlemesi ile 7. ve 8. sınıflarda yeni oluşan şubelerinde  eğitim-öğretime devam eder.

7. sınıftan itibaren  ‘LYS Danışmanlığı’ başlar. Bu program çerçevesinde; 8. sınıfta, hafta içi SİS (Süreç İzleme Sınavı) çalışmaları, hafta sonu kurs çalışmaları, deneme sınavları programı ve tatil dönemi kamp çalışmaları devreye girer.

Türkçe 

 • Okulumuzda Türkçe dersinin genel amacı; Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda ana dilini doğru kullanan, kendi kültürünü tanıyan ve dünyadaki kültürlere duyarlı, okuma alışkanlığı ve sistematik düşünme yetisi kazanmış bireyler yetiştirmektir.
 • Metin incelemelerinin, her türlü bilgi ve becerinin öğretilmesinin merkezinde yer aldığı programımızda; okuma, dinleme, konuşma, yazma ve dil bilgisi becerilerinin gelişmesine odaklanmakla birlikte yazın ve dil alanlarındaki temel bilgi, terim ve kavramların öğrenilmesini sağlamak temel amacımızdır.
 •  Öğrencilerimize; 
 • Atatürkçü ve evrensel düşünme biçimini ilke edinmeleri,
 • Türkçeyi etkin ve doğru biçimde, amaca ve hedef kitleye uygun, etkileyici bir biçimde kullanmaları, 
 • Dil farkındalığını geliştirip Türkçeyi sahiplenmeleri, yazım ve noktalama kurallarını doğru kullanmaları, 
 • Türk ve dünya yazınının önde gelen yapıtlarını inceleyerek yapıtlara eleştirel bir gözle bakabilmeleri için entelektüel bir bakış açısı kazanmaları, bu bakış açısından hareketle yaratıcı ve özgün düşünceler üretebilmeleri;
 • Okuduklarını/dinledikleri/izlediklerini anlama, analiz etme, değerlendirme ve paylaşma noktasında olumlu alışkanlıklar  kazanmaları,
 • Konuşma / tartışma / yazma alanlarında öz güven kazanmaları, becerilerini sergilemede -yaşamlarının her alanında olduğu gibi- kendi yaratıcılıklarına ve yeteneklerine güvenmeleri,
 • Çevre, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı bireyler olmaları gerektiği kavratılır.

Sosyal Bilimler 

 • Sosyal Bilgiler derslerinin temel amacı; Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerleyen, ‘demokrasi’ ve ‘barış’ kavramlarını içselleştirmiş, yaşadığı ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasında severek rol alabilecek, sosyal ve kültürel anlamda donanımlı bireyler yetiştirmektir.
 • Sosyal disiplinler olan tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi, “Sosyal Bilgiler” adı ile önemli bir sorumluluk alanı oluşturmaktadır. Öğrencilerimizin ilkokul 4. sınıftaki çalışmalarla başlayan sosyal bilimler öğrenme süreçleri, ortaokulda gelişimlerine uygun ortam ve koşullarla sürdürülmektedir. 
 • Her bir öğrencimizi, temel sosyal problemlerin farkında ve bu konuda akıl yürütebilen bireyler haline getirmek için gerekli deneyimler, ilgili düzey sorumluları ve akademik kadronun rehberliğinde planlanarak hayata geçirilmektedir. 
 • Öğrencilerimize;
 • Bilgiye ulaşabilme ve analiz edebilme ve bilimsel araştırma basamaklarını etkin kullanabilme yeterliliğine sahip olmaları,
 • Sosyal bilimlerin, bir toplumun hafızası ve o toplumun çevresini algılamasındaki en önemli dinamik olduğu bilincine varabilmeleri,
 • Hak ve sorumluluklarını bilmeleri, çevreye duyarlı iyi vatandaşlar olarak yetişebilmeleri, 
 • Özgür düşünme, eleştirel bakabilme, temel toplumsal değerleri içselleştirme, gibi değerler kavratılır.
 • 5. 6. ve 7. sınıflarda Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ile 8.  sınıflarda TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, Milli Eğitim müfredat programı çerçevesinde yürütülür.

Matematik

 • Matematik öğrenmenin temel amacı, çevreden ve olaylardan anlam çıkarma, olayları daha iyi yorumlayabilme ve çözümler geliştirmektir.
 •  Matematik dersiyle amaçlanan; keşfederek öğrenen, öğrenirken eğlenen, estetik duygusu gelişen, sonuçlara ulaşmada ve bilimsel yasaları ve olayları anlamada akıl yürütme yöntemlerinden yararlanabilme becerisine sahip, yaratıcı, sorgulayıcı ve bağımsız düşünebilen öğrenciler yetiştirmektir. 
 • Derslerimizin kurgusu, matematiği karmaşık ve soyut algılanma biçiminden kurtararak öğrencilerimizin matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirmesi, gelişen yetkinliklerinin farkına varması ve özgüven  oluşturmasına yöneliktir.
 • Matematik dersinde kullanılan yöntemlerle öğrenciler, matematiğin yaşamda nasıl kullanıldığını içselleştirirken kuralların altındaki mantığı da anlar. Çoklu zekâ kuramına uygun proje ve etkinlik temelli çalışmalar yaparak matematiğin yaşamın içindeki yerini keşfederler.
 • Bunların yanı sıra öğrencilerimizin yurt içi ve yurt dışında düzenlenen matematik yarışmalarına katılmaları önemsenmekte ve buna yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Fen Bilimleri

 • Fen bilimleri derslerimizde araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı temel alınmaktadır. 
 • Amacımız öğrencilerimizin;
 • Yaratıcı sorular sormalarını sağlamak; bilgi yüklemek yerine bilgiye nasıl ulaşılacağını öğretmek, 
 • Bilimsel süreçleri kullanacakları ortamlar yaratarak düşünme, araştırma, sorgulama becerilerini geliştirmek ve bilimsel bilgileri (günlük hayat da dâhil olmak üzere) kullanabilmelerini ve uygulayabilmelerini sağlamak, 
 • Fen bilimlerine karşı olumlu tutumlar geliştirebilmek, 
 • Doğa ve insan sevgisi kazanmalarını sağlamaktır.
 • Derslerin planlanması ve uygulanmasında öğrencilerimizin fen bilimleri alanındaki bilgiyi anlamlı ve kalıcı olarak öğrenebilmeleri için sınıf içi ve okul dışı öğrenme ortamları, araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme stratejilerine göre tasarlanır ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak etkinlikler düzenlenir.
 • Öğrencilerimizin, bilimsel düşüncenin temelini oluşturan gözlem, araştırma inceleme ve deney yapma becerisini geliştirmek üzere düzenli olarak aboratuvar dersleri gerçekleştirilir.     

Yabancı Dil-İngilizce 

 • Yabancı dil öğretiminde, dilbilim temelleri üzerine kurulan beceri programı ile uluslarası düzeyde sınav sonuçları ile kanıtlanmış dil edinimi hedefleriz.
 • Anasınıfından lise son sınıfa dek dinleme, anlama, konuşma ve yazma becerilerini adım adım geliştiren programımız anadili İngilizce olan ülkelerden gelen lisanslı öğretmenlerimizin getirdiği kültürel birikimle zenginleşir.
 • İngilizce müfredat programımız Avrupa Konseyi Ortak İngilizce Programı CEFR  (Common European Framework of References for Languages) doğrultusunda hazırlanmıştır.
 • İngilizce’nin, disiplinler arası işbirliği içinde, ana dil öğrenme modelini temel alarak öğretilmesi hedeflenmektedir. 
 • Öğrencilerimize İngilizce’nin sevdirilmesi ve günlük yaşantı içerisinde kullanımının kazandırılması amaçlanmaktadır.
 • Dersler tema bazlı (Theme Based) ve iletişimsel yaklaşım (Communicative Approach) metotları temel alınarak planlanmakta, bu metotlara uygun hazırlanmış ders kitaplarıyla desteklenmektedir. 
 • Çoklu zeka kuramı ve eleştirel düşünme becerileri ders işleyişlerinde ön plana çıkmaktadır. Akademik yılın sonunda portfolyo ve proje sunumları ile öğrencilerimizin ürünleri sergilenmektedir. 
 • Öğrencilerimizin dil gelişimlerini destekleyecek çeşitli çevrimiçi programlar kullanılmaktadır. Online programlarımız 'EFL/ESL programları' ve 'Digital Kütüphaneler' olarak iki ana başlıkta toplanmıştır. Tüm programlar, müfredatımıza entegre edilerek uygulanmaktadır.
 • İngilizce öğretim programımız, öğrencilerimizi Cambridge Üniversitesi ESOL (English for Speakers of Other Languages) sınavlarına da hazırlamaktadır. 
 • 5-6 ve 7. sınıf seviyelerinde  İngilizce dersleri seviyelendirme esasına göre planlanır. Her dönemin başında yapılan sınavlara göre öğrenci sayısına bağlı olarak üç ya da dört grup oluşturulur. Temel seviyedeki öğrencilerin takip edecekleri programa ilaveten üst seviyelerde farklılaştırma çalışmaları planlanır. 
 • Okulumuzda İngilizceye ek olarak 5. sınıftan itibaren öğretilen Almanca ve İspanyolca müfredat programlarımız, İngilizce müfredat programımız doğrultusunda yapılandırılmıştır.
 • Müfredat programımıza uygun olarak geliştirip hayata geçirdiğimiz, öğrencilerimizin kendi dil becerilerini değerlendirdikleri, öğretmenlerimizin de öğrencilerini değerlendirdikleri ilk web tabanlı 'Elektronik Avrupa Dil Portfolyosu' ile İngilizce programımız daha da güçlendirilmiştir. 

Bilişim Teknolojileri

 • Bilişim Teknolojileri bölümümüz, okulumuz bünyesindeki bilişim teknolojileri altyapısını düzenlemekte ve yönetmektedir; yenilikleri takip ederek bu teknolojilerin okulumuz genelinde uygulamalara entegre edilmesi sağlanmaktadır.
 • Okullarımızda tasarımı ve yazılımı tamamen kendi bünyemizde yapılan İTÜGVONET otomasyon sistemi kullanılmaktadır. Web tabanlı bu sistem aracılığı ile velilerimiz öğrencileriyle ilgili pek çok bilgiye online erişme imkanı bulmaktadır. Ayrıca sistem, öğrenci bilgi portalı, sportal, e-gelişim raporu gibi okulumuza özgü yazılımları da içermektedir.
 • Derslerimizde öğrencilerimizin nitelikli birer teknoloji okuryazarı olmaları ve bilişim teknolojilerini günlük hayatlarında da kullanma becerilerine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak öğretim programları uygulanmaktadır.
 • Bilişimsel ve algoritmik düşünce becerilerini geliştirmek amacıyla ilkokul 1. sınıftan itibaren tüm sınıf düzeylerinde kodlama eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimiz Europe Code Week ve Hour of Code gibi uluslararası etkinliklere katılmaktadır. Kodlama alanında çeşitli uluslararası sertifikalar edinmektedirler.
 • Dijital vatandaşlık ve etik konusu önemle üzerinde durulan bir konudur. Anasınıfından liseye tüm sınıf seviyelerinde “dijital gizlilik ve güvenlik, dijital kimlik, internette doğru bilgiye erişim, bilginin güvenliği, doğru ve etkili arama yapma, intihal, sanal zorbalık” gibi konular işlenmektedir.
 • Dijital vatandaşlık konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar uluslararası düzeyde bu konuda en önemli kuruluş olan “Common Sense” tarafından akredite edilmiştir. Bilişim Teknolojileri öğretmenlerimiz Common Sense Educator sertifikasına sahiptir.
 • Öğrencilerimizin 5.. sınıf seviyesinde  bilişim sertifikaları  alabilmeleri için müfredatın uyumlandırılması ve bilişim derslerinin diğer disiplinlerle entegrasyonu sağlanmıştır. Çözüm ortağımız Bilişim Garajı ile müfredat programı yapılandırılarak, öğrencilerin kodlama, akıllı cihaz tasarımı, girişimcilik, e-STEM, 3 boyutlu çizim, mobil kodlama, web sitesi tasarımı gibi bilgi çağının gerekliliklerini edinmeleri için çalışmalar yapılmaktadır.
 • Çeşitli kulüp çalışmaları ile öğrencilerin ilgi duydukları farklı teknolojik alanlarda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır. Bu bağlamda, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde açılan “MakerSpace Robotik ve 3D Baskı” atölyelerinde çeşitli robotik çalışmaları yapılmaktadır

Görsel Sanatlar

 • Görsel sanatlar programımız öğrencilerimizin;
 • Yaratıcılık, tasarım ve  üretkenlik yönünü açığa çıkartarak sanatsal gelişimini teşvik eden,
 • Kültürel mirasa değer vermenin önemini kavratan, 
 • Görsel okuryazarlık yetkinliklerini geliştiren,
 • Estetik değer yargılarının gelişimine katkı sağlayan, 
 • Sanata değer verip korumayı benimseten bir bakış açısı ile hazırlanmıştır.
 • Derslerimizde farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerin el göz koordinasyonuna, sosyal, psikolojik gelişimlerine uygun; bilgi ve becerilerini destekleyen çalışmalara yer verilmektedir. 
 • Sorumluluk alma, sevgi ve yardımlaşma gibi değerlerin gelişimi de bireysel ve grup çalışmalarıyla desteklenmektedir.

Müzik

 • Müzik eğitiminde hedefimiz; öğrencilerimizde müzik sevgisini uyandırmak, içlerindeki yaratıcılığı ve hayal dünyalarındaki  müzik imgesini geliştirerek estetik anlayışa sahip bireyler yetiştirmektir. 
 • Müzik  programımız öğrencilerimizin;
 •  Müzik altyapı ve kültürlerini oluşturarak ve beğenilerini geliştirecek,
 • Yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirerek ritim ve  armoni sahibi  bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak şekilde müziksel okuma yazma, söyleme-çalmanın genel kültür ile buluşacağı çalışmalara yer verilerek kurgulanmıştır.
 • Yapılan yetenek taraması sorasında, yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda gitar-keman-koro-vurmalı çalgılar branşlarından birine yönlendirilir ve ortaokul süreci boyunca müzik dersinde aynı enstrüman/branş üzerinde eğitim alarak bu alanda gelişimlerini sürdürür.
 • Derslerde ayrıca besteci tanıma, nota eğitimi, koro ve solo olarak şarkı söyleme ve müzik dinleme çalışmaları yapılır.
 • Pop- Rock Müzik Orkestrası, bireysel- grup enstrüman konserleri ile yıl boyunca sürdürülen çalışmalar öğrencilerimize performanslarını sergileme fırsatı da yaratılmaktadır.

Beden Eğitimi 

 • Beden eğitimi programımızın temel amacı, öğrencilerimizi Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda spor kültürünü benimsemiş ve sporu bir yaşam biçimi olarak kabul eden, paylaşımcı, katılımcı, öz güveni yüksek, etik ve estetik değerlere sahip, takım ruhu gelişmiş, erdemli bireyler yetiştirmektir.
 • Derslerimizde, öğrencilerimizin; sportif ve yaşam becerilerinin artırılması, zaman yönetimi, takım olgusu, sağlıklı beslenme gibi alanlarda kazanımlar elde etmelerini sağlayacakları şekilde kurgulanmıştır.
 • Ortaokul sürecinde öğrencilerimiz beden eğitimi derslerinde branşlara ayrılır. Öğrencilerimiz yüzme-basketbol-voleybol-futsal alanlarında dönüşümlü olarak çalışmalarını sürdürür. 
 • Öğrencilerimizin dört yıl boyunca devam eden branş programında uygulanan branşların en az birinde yetkin olması ve o branşın öğrencilerimizde yaşam boyu kalıcı olması hedeflenir. 
 • Programımız okul takımlarımız ve Nesan Yüzme Spor Kulübümüz ile desteklenmektedir. 

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat