Bu web sitesinde çerezler kullanılmaktadır

İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiği analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri ayrıca sosyal medya, reklamcılık ve analiz iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. İş ortaklarımız, bu bilgileri kendilerine sağladığınız veya hizmetlerini kullanırken topladıkları diğer bilgilerle birleştirebilir.

Kayıt

Burs Olanakları


  

1. AMAÇ 

Bu yönetmeliğin amacı; İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okullarında eğitim gören ve ara sınıflara nakil gelecek öğrencilerden;  

a- Başarılı öğrencilerin ödüllendirilerek, burs alacak öğrenci sayısının ve kabul şartlarının belirlenip akademik başarı bursu ve eğitim ödülü (burs) verilmesini,

b- Ücretsiz okuma hakkı elde eden öğrencilerin saptanmasını,

c- Ödüllere ilişkin esasların belirlenmesini sağlamaktır.

2. KAPSAM

Bu yönetmelik İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okullarında okuyan öğrencilere verilecek burs, ücretsiz okuma hakkı ve ödüller ile ilgili esasları kapsar. 

 

3. SORUMLULUKLAR

İTÜ GV İzmir Okulları mevcut öğrenci burs yönetmeliğinin hazırlanması ve uygulanması ile ilgili sorumluluklar “5. Uygulama” maddesi içerisinde tanımlanmıştır.

4. TANIMLAR VE KISALTMALARl

Bu yönetmelikte geçen;

Kültürel A.Ş.

:

Kültürel Sosyal ve Sağlık Tesisleri İnşa ve İş. A.Ş’yi

Nesan A.Ş.

:

Nesan Eğitim Öğretim ve Ticaret A.Ş’yi

Yönetim Kurulu

:

Kültürel A.Ş ve Nesan A.Ş Yönetim Kurulu’nu

Genel Müdür                                       

:

İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Genel Müdürünü,

Okul Müdürü

:

İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Müdürlerinden her birini,

İTÜ G.V. İzmir Okulları

:

İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları tarafından işletilen okul öncesi eğitim kurumları,  ilköğretim okulları ve liseleri,

Burs ve Kayıt Kabul Komisyonu

:

Genel Müdür,  ilgili Okul Müdürü, seviye Müdür Yardımcısı ve bir Sınıf ve bir branş öğretmeninden oluşan kurulu,

Akademik Başarı Bursu

:

İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okullarında devam eden öğrencilere verilen bursları,

Eğitim Ödülü (Burs)

:

İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okullarına kayıt kabul sınavı sonucu nakil gelecek öğrencilere verilen bursları,

Ücretsiz Okuma Hakkı

:

İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okullarında eğitim gören ve ara sınıflara nakil gelecek öğrencileri,

Ödül

:

Öğrencilere akademik, bilim, kültür, spor, sanat alanlarında elde edecekleri başarılarından dolayı verilecek ayni veya nakdi armağanları ifade eder.

GDS    

:

Genel Değerlendirme Sınavı

 

 

 

 

 

5. UYGULAMA

Bu yönetmelik; 20.03.2012 / 28239 tarih ve sayı ile Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenciler ve Kursiyerler” Hakkında Yönetmeliğin 5 Temmuz 2014 tarihli ve 29051 sayılı ek yönetmeliğine ve Kültürel A.Ş. Yönetim Kurulu ve Nesan A.Ş Yönetim Kurulu kararlarına dayanmaktadır.  

5.1 GENEL UYGULAMA İLKESİ

 

İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları öğrencilerine verilecek burs ve ödüller belirlenirken aşağıdaki ilkeler göz önünde tutulur: 

a) İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okullarında öğrenim görmekte olan öğrenciler ile nakil olarak gelen öğrenciler burs ve ödül olanaklarından yararlanır.

b) Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre akademik ve diğer alanlardaki başarısı esas alınır. 

c) Burs komisyonunun teklifi ile burs verilecek öğrenciler, NESAN A.Ş. Yönetim Kurulunca onaylanır.

d) Bursluluk Devamlılığı Şartları:

 

i. Türkçe, matematik, fen bilgisi, sosyal bilimler ve İngilizce derslerinin 1.dönem yazılı sınav ortalamaları (ders içi performans notları, proje ödevi notları ortalamaya dâhil edilmez) ile GDS (Genel Değerlendirme Sınavları) 1.dönem aritmetik ortalamasının 85 ve üstünde olması gerekir. Sporcu bursu ile okumakta olan öğrenciler için ortalama puan 70 ve üstünde olması gerekir. Bu başarı kriterini gerçekleştiremeyen öğrencilerin burs oranı, bir alt burs kademesine düşürülür.

ii. Her bir dersin yıl sonu başarı ortalamasının 75 puanın üstünde olması gerekir. Sporcu bursu ile okumakta olan öğrenciler için her bir dersin yıl sonu başarı ortalamasının 65 puan ve üstünde olması gerekir.

iii. Olumsuz davranışlar nedeni ile MEB Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları, sekizinci bölüm 54. ve 55. madde veya MEB Ortaöğretim Kurumları, sekizinci bölüm 164. ve 165. madde kapsamında yaptırım cezası alınmamış olması gerekir.

iv. Öğrenci ve velisinin, okul aleyhine yazılı veya sözlü olarak herhangi bir olumsuz faaliyette bulunması durumunda ödül derhal iptal edilir.

v. Öğrenci ya da velisinin başvuru formlarında gerçeğe aykırı beyanların varlığının tespit edilmesi durumunda ödül derhal iptal edilir.

vi. Bir önceki eğitim yılının gecikmiş dönem ödemesinin tamamlanmış olması gerekir.

e) Burslar, öğrencinin okul ücretlerinin yalnızca eğitim kısmını karşılar. Öğrencinin yemek, kırtasiye, servis, okul üniformaları ve okul gezilerini içeren sosyal aktivitelere ilişkin harcamaları burs kapsamı dışındadır.

f) Birden fazla indirim ve/veya burs kazanan öğrenciler, kazandıkları indirim ve burslardan sadece bir tanesinden yararlanabilirler. Hak edilen en yüksek olan burs uygulanır.

g) Burs hak edişlerinde, okulun ilan ettiği  ilgili eğitim öğretim yılının liste fiyatları geçerlidir. Sadece ek olarak, peşin indirimi uygulanır. 

h) Burs hakediş mektupları, e-posta yoluyla belirlenen kayıt takvimi içerisinde ilgili öğrenci velilerine gönderilir.

i) Burslu öğrenci kayıt yenileme işlemlerinin, okul ücretlerinin ilan edildikten sonraki üç hafta içinde tamamlanması beklenir. Kayıt yenileme işlemlerinin, okul müdürlüğü tarafından belirlenen kayıt takvimi içerisinde tamamlanmaması durumunda, mevcut burs geçersiz sayılacaktır. 

Bu bağlamda; son bursluluk sınavında 85 puan ve üstü alan öğrenciler için geçerli olmak kaydıyla;  burs hakkı bir altta yer alan öğrenciye geçer.

5.2 EĞİTİM ÖDÜLÜ (BURSU)

İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları, ilköğretim (ilkokul ve ortaokul) ve ortaöğretim (lise) kayıt kabul sınavı sonucuna göre,  öğrencilere belirlenen oranlarda başarı bursu verir. 

a) Eğitim ödülü bursları, ortaokulda ve lisede, öğrencinin kayıt olduğu okul kademesi sürecini kapsar.

b) Kayıt kabul sınavı sonucu ve LGS sınav sonucuna göre, aşağıda belirtilen sıralamalara giren aday öğrencilere, belirlenen oranlarda Burs Komisyonunun teklifi ve NESAN A.Ş. Yönetim Kurulu’nun onayı ile aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda eğitim bursu verilir. 

c) Başarı sırası hesaplanırken; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce ve Sosyal Bilgiler derslerinin ortalamaları esas alınır. Tüm derslerin kat sayıları  4. Sınıflarda eşit olarak hesaplanır, 8. Sınıflarda ise merkezi sınav kat sayıları baz alınarak hesaplanır.  Eşitlik durumunda yabancı dil puanı daha yüksek olan öğrenciye öncelik verilir. Eşitlik bozulmazsa; sırasıyla Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yüksek olan öğrencilere öncelik verilecektir. 

d) İTÜ Geliştirme Vakfı Anadolu Lisesine kayıt hakkı kazanan tüm 8. sınıf öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak kayıt takvimine göre hazırlık sınıfına kayıt olur. Ağustos ayında yapılacak yabancı dil ve Türkçe sınavları sonucunda baraj puanını geçen öğrencilerin kaydı 9. sınıfa alınır.

e) Burs dağıtım tablosu aşağıdaki gibidir. Okul yönetimi, bir sonraki yıla yönelik olarak, tablodaki oranlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

 

 

 

5.3 ÜCRETSİZ OKUYACAK ÖĞRENCİLER

 İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okullarında her okul için ayrı ayrı olmak üzere, okul mevcuduna göre bakanlıkça belirlenen orana karşılık gelen sayıda, NESAN A.Ş. Yönetim Kurulu’nun kararı doğrultusunda ücretsiz okuyacak öğrenciler belirlenir. Ücretsiz okuyacak öğrencilerin belirlenmesinde; 

a) Okullarda, ücretsiz okumak için yapılan başvuruları değerlendirmek amacıyla; Genel Müdür veya Genel Müdür Yrd. , Okul müdürü ve Öğretmenler Kurulunca seçilen bir öğretmenden oluşan bir Değerlendirme Kurulu oluşturulur.

b) İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okullarına yeni kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, ücretsiz okuma hakkından yararlanmak isteyenlerin velilerinin kayıt sırasında, özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerlere ait başvuru formunu (Ek-7) eksiksiz olarak doldurarak başvurmaları gerekir.

c) İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okullarında mevcut öğrencilerden, ücretsiz okuma hakkından yararlanmak isteyen öğrenci velilerinin Mart Ayı sonuna kadar özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerlere ait başvuru formunu (Ek-7) doldurarak başvurmaları gerekir.

d) Değerlendirme kurulu,  yeni ders yılı başlamadan toplanır ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci Başvuruları Değerlendirme Formu(Ek-8)”na göre başvuruları değerlendirip ücretsiz okuyacak öğrencileri tespit ederek NESAN A.Ş. Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.

e) Görevde iken şehit olan veya terör nedeniyle malûl olan öğretmenlerin çocuklarının İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okullarına başvuruları kayıt kabul koşullarını taşıyorsa, bu başvurulara öncelik tanınır.

f) Ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrencilerin hakları yalnız o öğretim yılı için geçerlidir.

g) Ücretsiz okuma hakkını kazanan şehit ve malûl gazi çocukları, okulun öğrenim süresince ücretsiz okurlar.

h) Ücretsiz okuma hakkından faydalanmak üzere başvurup da, bakanlıkça belirlenen kontenjan dolayısı ile liste dışında kalan ihtiyaçlı öğrencilerin durumu, (sınıf düzeyine bakılmaksızın) Değerlendirme Kurulu tarafından incelenip, mali yardım çerçevesinde değerlendirilmek üzere Kültürel A.Ş. ve NESAN A.Ş Yönetim Kurulu’na sunulur.

i) Ücretsiz okuyacak öğrenciler kitap, kırtasiye, yemek, kıyafet gibi ek giderleri kendileri karşılar.

5.4 ÖDÜLLER

     a- Ferdi başarı gösteren sporcu öğrencilere, bir sonraki eğitim-öğretim yılında geçerli olmak üzere Burs Komisyonunun teklifi ve Kültürel A.Ş. ve NESAN A.Ş Yönetim Kurulu’nun onayı ile eğitim ödülü verilir. Ödülün verilebilmesi için, başarının belgelendirilmesi gerekir. Verilen ödül, Davranış Değerlendirme Kurulundan herhangi bir ceza almamak koşuluyla, bir sonraki eğitim-öğretim yılı için geçerlidir ve bir yıllıktır. 

     b- Yüzme branşında yer alan sporcuların burs oranları, Nesan Spor Kulübü tarafından, seneye ilişkin belirlenen kontenjan dahilinde verilir. 

   c- Yüzme branşı dışında yer alan diğer spor branşları için, milli sporcu olan 2 öğrenciye, kontenjan dahilinde %50’şer burs verilir. 

5.5 YÜRÜRLÜK 

 

a) Bu yönetmelik kabulü tarihinde, bir sonraki eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girer. 

b) Bu yönetmelik hükümlerini NESAN A.Ş Yönetim Kurulu yürütür.

 

 

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat