Eğitim

Lise


EĞİTİM FELSEFESİ VE AKADEMİK UYGULAMALAR 

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nın eğitim felsefesi; bilimsel yaklaşım, verimlilik, üretkenlik, yaratıcılık, evrensellik, yenilikçilik, süreç odaklılık ve değişimcilik değerlerine dayanmaktadır.

Eğitim felsefemiz çerçevesinde öğrencilerimizin araştırma, öğrenme ve sorgulamaya istekli; eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerisine sahip; iletişim becerileri gelişmiş, takım çalışmasına yatkın, paylaşımcı, bireysel ve akademik dürüstlüğü önemseyen, etik değerleri özümsemiş, özgüven sahibi ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını bekleriz.    

 • Okulumuzda yapılan akademik ve sosyal çalışmalardaki hedefimiz; Atatürk ilkeleri ve inkılâplarına gönülden bağlı, ulusal ve evrensel değerleri özümsemiş, sağduyulu, sosyal olay-olgular arasında bağlantı kurma yeteneğine sahip, analitik düşünebilen, sorgulayan, nitelikli ve sağlıklı iletişim kuran yaratıcı bireyler yetiştirmektir.
 • İTÜGVO bilimsel, çağdaş, demokratik ve üretken bir eğitim öğretim yapma sorumluluğu taşır. Okul kültürümüz, eğitim öğretim sistemimiz,  program ve uygulamalarımız bu temel üzerinde şekillenir.
 • Temel akademik eğitim, yabancı dil eğitimi, davranış ve değerler eğitimi, beceri ve yetenek eğitimi ile teknolojik eğitim bir bütündür. Bütünsellik, disiplinler arası işbirliği ve eşgüdüm çalışmaları ile desteklenir. Bütünsel eğitim anlayışıyla öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine, ilgi ve yeteneklerinin desteklenmesine fırsat verecek eğitim öğretim ortamları yaratılır.
 • Akademik çalışmalar, sanatsal, sportif ve kültürel çalışmalar dengeli ve birbirine paralel götürülür.  
 • İlgi, yetenek ve becerilerin desteklenmesi önemsenir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun, zenginleştirilmiş bir müfredat uygulanır.
 • Ders konuları MEB müfredat programı doğrultusunda, zenginleştirilmiş özgün etkinlikler ile öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları gözetilerek yapılandırılmaktadır.
 • Okulumuz yabancı dil uygulaması yapılan özel okullar statüsündedir. Tüm seviyelerde haftada 45 saat çalışma yapılır. Haftalık ders çizelgemiz MEB haftalık ders programına ek olarak, programımıza özgü belirli branşlarda ders saaat sayılarının arttırılması, ofis- etüd saatleri ve kulüp saatlerinin eklenmesi ile oluşmaktadır.
 • Anadolu lisemizde , yabancı dille eğitim veren ve hazırlık+ 4 yıldan oluşan bir program uygulanır.

Hazırlık ve 9. Sınıfta fen bilimleri ve matematik dersleri İngilizce dilinde yapılmaktadır.10. sınıfta ise fen bilimleri ve matematik dersleri Türkçe yapılmakta ancak haftada birer ders saati İngilizce terminoloji çalışmasına ayrılmaktadır. 10. Sınıfta bu derslerin sınavları Türkçe olup sınav içerisinde bir bölüm, İngilizce terminoloji soruları yer almaktadır. 11 ve 12. Sınıflarda ise fen bilimleri ve matematik dersleri tamamen Türkçe yapılmaktadır.
Hazırlık sınıfında İngilizce hazırlık yeterlilik  sınavı sonuçlarına; 9. Sınıfta ise  LGS’ye göre seviye sınıfı oluşturulur. Diğer şubelerde ise homojen dağılım sağlanır. Sınıflar 10. Sınıfta akademik değerlendirmeler doğrultusunda yeniden düzenlenir. 10. Sınıfın ikinci yarıyılında ise öğrenciler ilgili dersleri seçerek alanlarını belirlerler. 11. ve 12. sınıfta sınıflar, seçimler doğrultusunda, seviye sınıflarına göre tekrar düzenlenir.

İLERİ BİLİM PROGRAMI

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim insanı yetiştirilmesine kaynaklık etmek amacıyla araştırmacı ruha sahip, üretken ve bilimsel düşünmeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen, dört yıllık uygulama ve araştırma ağırlıklı, fen ve matematik ders saatlerinin arttırılmış olduğu, laboratuvar ve proje çalışmalarıyla desteklenen bir bilim programı uygulanır.

Sertifikalandırılmış Bilgisayar Eğitimi ve Programı
Hazırlık ve  9. Sınıf Seviyelerinde Uygulanan Bilişim Teknolojileri Dersleri İle Sertifikalandırılmış Bilgisayar Eğitimi Sağlanmaktadır. Programlama ve teknoloji tasarımı gibi çalışmalarla öğrencinin edilgen değil, etken bir teknoloji okuryazarı olmasına katkıda bulunulur.

Bilişim Online Ders İçerikleri “Akıllı Cihaz Tasarımı: Scratch For Arduino, Raspberry Pi; Kodlama: Scratch, Python, Alice, App İnventor, Unity; 3d Tasarım: Tinkercad, Solidworks, Sketchup, Photoshop; Web Tasarımı: Html5, Css; Veri Yönetimi, Girişimcilik, Kuluçka Merkezleri, E-Stem: Warm-Up, Start-Up, Projeler” konularını kapsamaktadır. Öğrencilerimiz aldıkları bu dersler sonunda uluslararası autodesk sertifikası başta olmak üzere birçok ders alanında sertifika sahibi olmaktadır.

BRİNG YOUR OWN IPAD 1:1 PROGRAMI

Okulumuzun önemli akademik hedeflerinden biri bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitime entegrasyonunu geliştirmektir. Bu hedefe yönelik olarak, mevcut bilişim teknolojileri derslerimize ve bilişim destekli eğitim programımıza ek olarak, eğitim öğretim sürecinde bir çok derste ipad kullanılmaktadır. Teknolojiyi bir öğrenme ve uygulama aracı haline getirmek, öğrencilerimizin bireysel hızlarına ve ilgi alanlarına göre bağımsız çalışmalar yapabilecekleri öğrenme ortamlarını zenginleştirmek amacıyla hazırlık sınıflarımızda “1 to 1 - Birebir”  byod (bring your own device)  uygulaması ile derslerimiz yürütülmektedir. Böylece, tabletlerini sadece bir oyun aracı olmaktan çıkarıp kendilerini organize edecekleri, notlarını alacakları, sunumlarını üretecekleri, portfolyolarını oluşturacakları, algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirebilecekleri bir araç haline getirmeleri konusunda öğrencilerimiz yönlendirilmektedirler.

ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR

Okulumuzun  çok kültürlü eğitim yaklaşımının önemli bir parçası da, öğrencilerimizin bilimsel, kültürel, siyasi ve sanatsal bir çok  uluslarası yarışma-konferanslara katılmaları ve projle çalışmalarında bulunmalarıdır.

MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (MUN)

MUN Kulübü, öğrencilerin dünyaya karşı bakış açılarını geliştirmelerini sağlayan, dünya sorunlarına karşı farkındalıklarını arttıran, öğrencilere uluslararası ilişkilerde evrensel ve diplomatik bakış açısı kazandıran bir simülasyon çalışmasıdır. Katılımcılar, dünyanın farklı ülkelerinden katılım sağlayarak, çeşitli konferanslarda  kendi ülkeleri dışında bir ülkeyi temsil ettikleri için diğer ülkelerin politikalarını öğrenerek uluslararası ilişkilerde tarafsız bir anlayış geliştirirler. MUN kulübü, İngilizceyi etkin kullanan kulüp öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

JUNIOR ACHIEVEMENT (GİRİŞİMCİ ÇEKİRDEK)

Öğrencilerimiz girişimciliğin temel ilkelerini öğrendikleri bu uluslararası çalışmada, kendi kurdukları model şirketlerde, lise çağlarında  iş hayatının bir simulasyonunu yaşayarak,  ileride iş yaşantılarına kendilerine çok büyük fayda sağlayacak kazanımlar ederler.

FLL / ROBOTİK

Öğrencilerimize,  bilim ve teknolojiyi sevdirmeyi, yaratıcılıklarını artırmayı, takım çalışması ile robot tasarımı yapmalarını, programlamalarını ve uluslararası yarışmalara katılımlarını amaçlayan çalışmalardır.

DESTINATION IMAGINATION

Öğrencilerimizin hayal güçlerini, anlık problem çözme becerilerini geliştirdikleri; daha yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi öğrendikleri, takım çalışmalarında uyumlarını arttırdıkları bir çalışmadır. STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitiminin sanat ve sosyal girişimcilikle harmanlandığı DI çalışmalarında,  öğrencilerimiz seçtikleri göreve yönelik bir çözüm yaratmak için takımlarıyla araştırır, öğrenir ve tasarlarlar. Programa dahil olan öğrenciler sunumlarını önce ülke turnuvasında, dereceye girmeleri halinde davet edildikleri Dünya Finallerinde gerçekleştirir.

ISTA-  ULUSLARARASI TİYATRO BİRLİĞİ

Öğrencilerimiz, ISTA programında Uluslararası Okullar Tiyatro Birliği (ISTA) ile  birçok çalışma gerçekleştirmektedir. Merkezi İngiltere’de bulunan birlik, çeşitli konferanslar, atölye çalışmaları ve festivaller düzenleyerek öğrencilerin, öğretmenlerin ve genç sanatçıların bir araya gelmesine, tiyatro aracılığıyla farklı kültürlerin birbirlerini tanımalarına  aracılık eder. Bir sanat dalı olarak tiyatro, öğrencilerimizin oyunculuk ve yabancı dil gelişimlerine katkıda sağlar.

WORLDS SCHOLARS CUP

WSC, üç etaptan oluşan genel kültür, kompozisyon yazma, münazara, sanat, edebiyat ve bilim dallarını içeren uluslararası bir bilgi yarışmasıdır. Yarışmanın ilk etabı, ülkemizde WSC yönetiminin onayladığı bir okulda, ikinci etabı yine WSC ekibi tarafından belirlenen bir ülkede ve üçüncü etabı da Amerika’da yapılmaktadır.
Organizasyonun amacı; geleceğin liderlerine global bir ortam yaratmak ve öğrencilerin farkında olmadıkları yeni becerilerini ve güçlü alanlarını  keşfetmelerine olanak sağlamaktır. Ayrıca odaklanılan en önemli konu ise farklı kültürleri biraraya getirerek bugün ve geleceğe ait fikir ve durumlar üzerine münazara yaptırıp, kompozisyon yazdırmaktır.

BÖLÜMLER

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

 • Okulumuz Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü; öğrencilerimizin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini takip etmek ve desteklemek amacıyla koruyucu, önleyici ve geliştirici çalışmalar yürütmektedir. 
 • Yapılan bu çalışmalarda öğrencilerin yaş dönemi özellikleri de dikkate alınarak bulundukları eğitim ortamından yararlanabilmeleri, kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri, karar verme ve problem çözme becerilerini kazanmaları; böylece zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak gelişim sağlamaları amaçlanmaktadır. 
 • Bölümümüz bunların yanı sıra öğrencilerin gelişimini destekleme sürecinde öğretmen, idareci ve velilere yönelik çalışmaları planlamakta, okul- aile iletişim ve iş birliğinde dinamik bir rol oynamaktadır.
 • LİSE  dönemlerinde,  “Ergenlik Dönemi” özellikleri de dikkate alınarak, öğrencilerimizin  fiziksel, duygusal, sosyal ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, bireyin kendini ve çevresini tanıyarak, uyumlu ve mutlu bir yaşam sürmesine ve kendine uygun gerçekçi planlar yapmasını hedefleyen çalışmalar yapılır.

Süreç içerisinde öğrencilerimiz gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, yargılanmadan, koşulsuz dinlenir ve destek görür. Açıklık ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde sağlıklı karar vermeyi deneyimlerler.
Öğrencilerimiz, gelişim dönemleri dikkate alınarak; 

 • Kendini anlama ve değerlendirme,
 • Başkalarını anlama ve kabul etme,
 • Ailenin değerini anlama ve kabul etme,
 • Toplum olgusunu geliştirme,
 • Karar verme ve amaç geliştirme,
 • Kendini tehlikelerden koruma konularında desteklenir.

Öğrencilerimize yönelik çalışmalarımız

Eğitsel Rehberlik 

 • Okulu ve Çevreyi Tanıma,
 • Uyum Sağlama,
 • Akademik Takip Çalışmaları,
 • Verimli Ders Çalışma Yöntemleri,
 • Test Çözme Teknikleri,
 • Bireysel Çalışma Programı,
 • Ders Seçimi Çalışmaları,
 • Sınav Kaygısı Çalışmaları,
 • Üniversiteye Doğru Yol Haritam,
 • Üst Öğretime Geçiş Süreçleri ve Sınavlarının Tanıtımı,

Bireysel Rehberlik 

 • Yaşam Becerileri Programı,
 • Bireysel Görüşmeler,
 • Grup Çalışmaları,

Mesleki Rehberlik 

 • Mesleki Karar Verme Programı,
 • Meslek Tanıma Gözlemi,
 • Üniversite Tanıtım Gezileri,
 • Kariyer Günü,
 • Mesleki İlgi Envanteri,

Velilere Yönelik Çalışmalarımız
Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik Birimi’nin gerekli gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir. Velilerimizi daha yakından tanıyarak, onlara çocuklarının duygusal, sosyal ve bilişsel alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken alanlarıyla ilgili detaylı bilgiler verilir. İlgili alanlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılır.
Çalışmalarımız;

 • Bireysel görüşmeler,
 • Öğrencilerin bilişsel- sosyal- duygusal gelişimleri ile ilgili yaşantı ve gözlemlere dayalı veli görüşmeleri,
 • Aile- çocuk etkili iletişim seminerleri,
 • Gelişim dönemlerine yönelik rehberlik görüşmeleri şeklinde ihtiyaçlar dahilinde planlanmakta ve gerçekleşmektedir.

Seminerler ve Rehberlik Bültenleri
Planlamalar, istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda, öğrencilerimize ve/veya velilerimize yönelik  konferanslar, seminerler ve sempozyumlar düzenlenmektedir. Bu etkinliklerde öğrencilerin gelişim düzeyleri, doğru ebeveyn tutumları, verimli ders çalışma yöntemleri, bilinçli teknoloji kullanımı, arkadaşlık ilişkileri vb. birçok konuya yer verilmektedir.
Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümümüzce yıl içerisinde ayda bir kez velilerimize yönelik bilgilendirici ve yönlendirici bültenler hazırlar ve velilerimiz ile paylaşılır.

ÖĞRENCİ MECLİSİ ÇALIŞMALARI
Öğrencilerimizde demokrasi bilincini yaratma, geliştirme ve yerleştirme amacı ile her yıl yenilenen okul öğrenci meclisleri oluşturulur. Bu çalışmaları, öğrencilerimizin katılımı ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü koordine eder.
Öğrenci meclisi mevcut sorumluluk alanları dışında çalışmalar da yapar. Her düzeyde her sınıftan demokratik yöntemler ile seçilen sınıf temsilcileri ile belirli sıklıklarla bir araya gelinerek onların gözlemleri, istek ve önerileri dinlenerek okul yaşamına aktif olarak katılmaları sağlanır.

YABANCI DİLLER

 • Yabancı dil öğretiminde, dilbilim temelleri üzerine kurulan beceri programı ile uluslarası düzeyde sınav sonuçları ile kanıtlanmış dil edinimi hedefleriz.
 • Programımız çerçevesinde derslerimiz çok kültürlü anlayışa yönelik öğrenci merkezli, güçlü iletişim odaklı olarak yürütülür.
 • Amacımız öğrencilerimizin;
  • Çeşitli ortamlarda yazılı veya sözlü olarak kendilerini akıcı ve doğru bir şekilde ifade etmelerini,
  • Eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek kendi düşüncelerini en doğru şekilde ifade ettikleri gibi farklı bakış açılarını da anlamalarını,
  • Okudukları metinleri içinde yer alan sosyal, tarihsel ve  kültürel bağlamları dikkate alarak farklı açılardan değerlendirebilmelerini sağlamaktır
 • İngilizce müfredatımız,  Avrupa Konseyi Ortak İngilizce Programı CEFR  (Common European Framework of References for Languages) doğrultusunda hazırlanmıştır.
 • Okulumuzda İngilizce eğitimi Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak K12 bütünlüğünde gerçekleştirilmektedir.

İngilizce Yabancı Dil Eğitimi programımız, uluslararası Cambridge ESOL ve TOEFL sınavları çerçevesinde yürütülmektedir. İTÜ GVO Özel Anadolu Lisesi öğrencileri, yurt dışı üniversite başvurularında, ve yurt içi üniversitelerde hazırlık sınıfı muafiyetinde kullanacakları TOEFL sınavına hazırlık programına katılırlar. 9. Sınıf öğrencilerimizin Cambridge ESOL-FCE, 11. Sınıf öğrencilerimizin TOEFL sınavına girmeleri zorunludur. öğrencilerimiz sınav hazırlık sürecinde, yabancı dil öğretim programı çerçevesinde yürütülmektedir. bu bağlamda mock (deneme) sınavları yapılır.
Öğrencilerimizin 11. Sınıf seviyesinde C1 yeterlilik düzeyinde olmaları beklenir.

 • Hazırlık sınıfı öğrencileri İngilizce öğretmenleri ile haftada toplam 22 ders saati İngilizce eğitim görür. Programda İTÜ GVO Özel İzmir Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfında  Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Programı uygulanır. Yıl boyunca farklı  temaların işlendiği bir  yaklaşım benimsenir. Tematik bölümlerin her birinde öğrenciler çeşitli dinleme, okuma, konuşma, yazma, dilbilgisi ve telaffuz çalışmaları yapar.  Çalışmalarda, bağımsız ve analitik düşünme becerilerin geliştirilmesi ağırlık verilir. Seviyelerine uygun romanlar okunur, incelenir ve araştırma ödevi hazırlanır

2. YABANCI DİL EĞİTİMİ:

Okulumuzda Almanca ve İspanyolca ikinci yabancı dilleri okutulmaktadır. Öğrencilerimizin 2. yabancı dil seviyeleri sene başında belirlenir ve bu derslerde seviyelerine göre sınıflara ayrılırlar. Böylece 2. yabancı dilde başarılı olan öğrencilerin daha da uzmanlaşmaları, DELE/FIT gibi sınavlara katılmaları sağlanır. Yetiştirme grubu öğrencilerinin ise dil gelişimi birebir takip edilir. Öğrencilerimizin 11. Sınıf seviyesinde A2/B1 yeterlilik düzeyinde olmaları beklenir

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

 • Türk dili ve edebiyatı programının amacı öğrencilerimizin;  öğrenen ve yorumlayan, sosyal duyarlılığa önem veren, farklılıkları zenginlik olarak gören, gelişim ve değişime açık bireyler olarak yetiştirerek; dil, düşünce ve kültür dünyasına disiplinler arası bir bakış açısı ile yaklaşmalarını sağlamaktır.
 • Bu bağlamda çalışmalarımız, öğrencilerimizin okuma-araştırma alışkanları ile çok yönlü ve sistematik düşünme yetkinliklerini  geliştirmek üzerine kurgulamıştır.
 • Okuma ve yazma çalışmaları, yıl boyunca devam eder ve değişik temaları kapsayan  kitap seçkisi üzerinde inceleme, irdeleme, eleştirel ve yaratıcı yazım çalışmaları ile pekiştirilerek gerçekleştirilir.

Lise öğrencilerimi bağımsız olarak eleştiri yapabilen, düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen, okumayı alışkanlık haline getirmiş, şiir okuyan, şiirsel duyarlılığın farkında olan, dünya gündemini takip eden, entelektüel birikime sahip bireyler olarak mezun olurlar.
Öğrenciler, yazar, editör ve öğretmen eşliğinde kitap tahlili yapıp yazı yazmanın eğlencesini ve heyecanını yaşarlar. Böylelikle kitap okumaya ilgileri artar,  hayalgücü ve yaratıcılıkları gelişir.

MATEMATİK BÖLÜMÜ

 • Okulumuzda matematik dersi programı, farklı öğrenme ve öğretme stratejileri göz önünde bulundurularak öğrenci merkezli ve teknoloji kullanımı ön planda olacak şekilde tasarlanmıştır. 
 • İleri bilim matematik programı uygulanır.
 • Hazırlık ve 9. Sınıfta  matematik dersleri İngilizce dilinde yapılmaktadır.10. sınıfta ise  matematik dersleri Türkçe yapılmakta ancak haftada birer ders saati İngilizce terminoloji çalışmasına ayrılmaktadır. 10. Sınıfta bu derslerin sınavları Türkçe olup sınav içerisinde bir bölüm İngilizce terminoloji sorularına ayrılmaktadır. 11 ve 12. Sınıflarda ise matematik dersleri tamamen Türkçe yapılmaktadır.
 •  Matematik Bölümü olarak hedeflerimiz:
 • Karşılaştığı problemlere karşı sorgulayıcı yaklaşımlarla çözüm getirebilen, sistematik ve analitik düşünme becerisine sahip bireyler yetiştirmek,
 • Öğrencilerin matematiği gerçek hayatla ilişkilendirebilmelerini ve aktif bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak,
 • Öğrencilerin, İngilizce ve Türkçe olarak matematik dilini doğru bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak,
 • Dersi görsel olarak kavratmak amacıyla teknoloji kullanımını ön planda tutmak ve öğrencinin matematiği somutlaştırabilmesini sağlamak,
 • Öğrencilerin bireysel performanslarını artırmaya yönelik çalışmalar yaparak ulusal ve uluslararası girecekleri tüm sınavlarda matematik başarısı elde etmelerini sağlamaktır.

FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 • Fen bilimleri derslerimizde araştırma ve sorgulamaya dayalı teorik çalışmaların uygulamalarla destelenen öğrenme yaklaşımı temel alınmaktadır.
 • İleri bilim fen programı uygulanır.
 • Hazırlık ve 9. Sınıfta fen dersleri İngilizce dilinde yapılmaktadır.10. sınıfta ise fen dersleri Türkçe yapılmakta ancak haftada birer ders saati İngilizce terminoloji çalışmasına ayrılmaktadır. 10. Sınıfta bu derslerin sınavları Türkçe olup sınav içerisinde bir bölüm İngilizce terminoloji sorularına ayrılmaktadır. 11 ve 12. Sınıflarda ise fen dersleri tamamen Türkçe yapılmaktadır
 • Çalışmalarımız, öğrencilerimizin;
  •  Bilimsel düşünceye temel oluşturan gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma becerileri kazanmalarını,
  • Bilgiye ulaşma, analiz edebilme, doğru kararlar verebilme, öğrenme yollarını öğrenmeleri ve , ezbere dayalı bilgiden kaçınmalarını,
  • Bilim ve teknolojideki gelişmelere merak ve ilgi uyandırarak bilgi sahibi olmaları ve yaptıkları uygulamaları günlük yaşamlarına yansıtmalarını,
  • Doğa olaylarını, doğadaki canlılığı, canlılığın çeşitliliğini ve birbirleriyle ilişkilerini kavramalarını,
  • Topluma ve çevreye uyumlu birey olma, çevreyi ve doğal kaynakları tanıma, sevme, koruma ve iyileştirme bilinci kazanmalarını,
  • Sağlıklı yaşamanın gerektirdiği bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanmalarını,
  • Laboratuvarda pratik beceriler kazanmalarını hedefleyecek şekilde kurgulanır.

SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ

 • Sosyal Bilimler Programımız, 21. yüzyılın çağdaş, Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarını benimseyen, tarihini ve kültürünü tanıyan, bilgiyi bilimsel yöntemlerle, sosyal ve kültürel bağlam içinde anlamlandıran,  kullanan ve yorumlayan, eleştirel düşünen, yaratıcı ve doğru karar veren, demokrasinin temel değerlerini farkında olan, insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, sosyal katılım becerileri gelişmiş, haklarını ve sorumluluklarını bilen bilinçli, saygılı ve duyarlı vatandaşlar yetiştirmeyi hedefler.
 • Çalışmalarımız, öğrencilerimizin;
  • Çalışma, öğrenme ve üretmeye öncelik vererek gereksinimleri ile toplum beklentileri arasındaki dengeyi sağlamalarını,
  • Disiplinler arası ve çok yönlü bir yaklaşımla bilgi edinme yollarını öğrenmelerini ve bilgi, kavramlar, kuramlar ve yöntemlerden yararlanarak sosyal sorunlara çözüm getirme yetkinliklerini arttırmayı,
  • Tarih-çevre-doğa-kültür bilincini pekiştirmeyi,
  • Özgür düşünmeyi, eleştirel anlayışı ve hoşgörüyü deneyimleyerek insan ilişkileri, değişim ve gelişime ayak uydurma yetkinliklerini geliştirmeyi hedefleyecek şekilde kurgulanır.

UYGULAMALI DERSLER 

GÖRSEL SANATLAR

 • Görsel sanatlar programımız öğrencilerimizin;
  • Yaratıcılık, tasarım ve  üretkenlik yönünü açığa çıkartarak sanatsal gelişimini teşvik eden,
  • Kültürel mirasa değer vermenin önemini kavratan,
  • Görsel okuryazarlık yetkinliklerini geliştiren,
  • Estetik değer yargılarının gelişimine katkı sağlayan,
  • Sanata değer verip korumayı benimseten bir bakış açısı ile hazırlanmıştır.
 • Öğrencilerimizde sanatsal ve estetik zevki geliştirmek, öğrencilerimizin yeteneklerini görmelerini sağlamak amacıyla okulumuzda sanatsal çalışmalar yapılmaktadır.
 • Konserler, resim, seramik ve fotoğraf sergileri, şiir dinletileri, tiyatro gösterileri, müzik dinletileri ile öğrencilerimiz çalışmalarını ve performanslarını sergileme imkanı bulmaktadır. 

MÜZİK BÖLÜMÜ

 • Müzik  programımız öğrencilerimizin; müzik altyapı ve kültürlerini oluşturarak ve beğenilerini  geliştirecek, Yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirerek ritim ve  armoni sahibi  bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak şekilde müziksel okuma yazma, söyleme-çalmanın genel kültür ile buluşacağı çalışmalara yer verilerek kurgulanmıştır.

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

 • Öğrencilerimiz spor kültürünü benimsemiş ve sporu bir yaşam biçimi olarak kabul eden, paylaşımcı, katılımcı ve takım ruhu gelişmiş bireyler olarak yetişirler.
 • Basketbol, voleybol, masatenisi, futsal, yüzme, branşlarında öğrencilerimiz çeşitli müsabakalara katılırlar.
 • Okulumuzda milli sporcu olan öğrencilerimizin akademik ve spor yaşamlarının bir arada uyum içinde yürütülmesine imkan sağlanmaktadır.    

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

 • Derslerimizde öğrencilerimizin nitelikli birer teknoloji okuryazarı olmaları ve bilişim teknolojilerini günlük hayatlarında da kullanma becerilerine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak öğretim programları uygulanmaktadır.
 • Bilişimsel ve algoritmik düşünce becerilerini geliştirmek amacıyla , tüm sınıf düzeylerinde kodlama eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimiz Europe Code Week ve Hour of Code gibi uluslararası etkinliklere katılmaktadırlar. Kodlama alanında çeşitli uluslararası sertifikalar edinmektedirler.
 • Dijital vatandaşlık ve etik konusu önemle üzerinde durulan bir konudur. Tüm sınıf seviyelerinde “dijital gizlilik ve güvenlik, dijital kimlik, internette doğru bilgiye erişim, bilginin güvenliği, doğru ve etkili arama yapma, intihal, sanal zorbalık” gibi konular işlenmektedir.
 • Dijital vatandaşlık konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar uluslararası düzeyde bu konuda en önemli kuruluş olan “Common Sense” tarafından akredite edilmiştir. Bilişim Teknolojileri öğretmenlerimiz Common Sense Educator sertifikasına sahiptir.
 • Öğrencilerimizin  9. sınıf seviyesinde  bilişim sertifikaları  alabilmeleri için müfredatın uyumlandırılması ve bilişim derslerinin diğer disiplinlerle entegrasyonunu sağlanmıştır.  Öğrencilerimizin kodlama, akıllı cihaz tasarımı, girişimcilik, e-STEM, 3 boyutlu çizim, mobil kodlama, web sitesi tasarımı gibi bilgi çağının gerekliliklerini edinmeleri için çalışmalar yapılmaktadır.
 • Çeşitli kulüp çalışmaları ile öğrencilerin ilgi duydukları farklı teknolojik alanlarda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır. Bu bağlamda “MakerSpace Robotik ve 3D Baskı” atölyelerinde çeşitli robotik çalışmaları yapılmaktadır.
 • İTÜ GVO bir APPLE okuludur.

 

PROJELER

HUMANITY

 • Lise dönemindeki gençlerde sosyal sorumluluk hakkındaki farkındalığı artırmak ve farklı alanlarda çalışan sivil toplum kurumları ile öğrencileri buluşturmak amacı ile her yıl okulumuzda gerçekleştirilen bir projedir.
 • İzmir’deki resmi ve özel liselerden öğrenci gruplarının davet edildiği çalışma süresince,  katılımcı sivil toplum kuruluşları tanıtım sunumları yapar. Ardından katılımcı öğrenciler, sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği atölye çalışmalarına katılır. Bu çalışmaların amacı öğrencileri,   sivil toplumla çalışmaya motive etmek, proje fikirlerini beslemek ve onlara bu çalışmalara katılmak için yol göstermektir.

TO BEE - KARİYER GELİŞİM PROJESİ

 • Projenin amacı;  bilim, teknoloji, kültür-sanat gibi farklı alanlarda ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi iş insanı, bilim insanı, filozof, müzisyen, edebiyatçı, sanatçı, toplum lideri ya da hayırsever kişileri, genç kuşaklarla bir araya getirmek, sahip oldukları bilgileri genç kuşaklara aktarabilmeleri ve onlara ilham vermelerine zemin oluşturmaktır.
 • Proje, öğrencilerimizin,  hayata ve iş yaşantısına daha bilinçli hazırlanmalarını desteklemektedir.
 • Bu amaçla yapılan organizasyon çerçevesinde; öğrencilerimizin, konuşmacıların sunumlarını özümsemeleri ve ilham almaları hedeflenmektedir.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

 • Programın amacı, öğrencilerin yaşadıkları toplum ve dünyayı tanımaları, insan ve çevreye karşı duyarlılıklarını geliştirmeleri, farklılıkları ve gereksinimleri fark etmeleri, kendi ülkesinde ve dünyadaki yaşam kalitesini attırmaya yönelik sorumluluk duyan bireyler olarak gelişmelerine destek olmaktır.
 • Bu amaçla hazırlanan sosyal sorumluluk- hizmet programı  anaokulu ve ilkokulda öğrencilerin okulda öğrendikleriyle gerçek yaşam arasında bağlantı kurmalarını desteklemeye, ortaokulda  bilinçlenmeye ve lisede öğrendiklerini aktif olarak uygulama ve alanda çalışmaya yöneliktir.
 • Bu çalışmalar, okulda, yerel bir merkezde ya da şehir dışında gerçekleşebilir.
 • Öğrenciler kendi projelerini seçme ve tasarlama konusunda teşvik edilir ve bu projelerin bir kısmı derslerde işlenen konuları temel alır, sınıfın çok daha ötesine yayılır ve öğrencilere içinde yaşadıkları topluma tam anlamıyla dahil olma şansı verir.
 • Okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerin sosyal sorumluluk-hizmet çalışmalarında bulunması esası vardır. Bu kapsamda tüm idareci ve öğretmenler sosyal hizmet çalışmalarına  katılırlar. Çalışmalar, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü tarafından yürütülür.
 • Sosyal sorumluluk - hizmet çalışmaları sonucu öğrencilerimizin;
 • Özgüvenli olmaları
 • Tevazu gösterebilmeleri
 • Din-dil-ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin topluma hizmet etme alışkanlığı kazanmaları
 • İnsani ve toplumsal konulara duyarlılık göstermeleri
 • Topluma ve kendilerine fayda sağlamaları
 • Öğrendikleri ile gerçek yaşam arasında köprü kurabilmeleri
 • Sorumlulukları dâhilinde hareket edebilmeleri
 • Araştırabilmeleri ve planlama yapabilmeleri
 • Hizmet vermenin zorluklarını ve sorunsallıklarını görebilmeleri
 • Kendi sınırlarını zorlamaları ve maksimum kapasiteye ulaşmaları
 • Kalıcı öğrenmeye ulaşabilmeleri hedeflenmektedir.
 • Bu kapsamda, lisede ise bireysel ve grup projeleri gerçekleştirilir. Poje konuları; çocuklar, yaşlılar, kadınlar, bağımlılık, çevre, eğitim-öğretim ve sağlık gibi alanlardan seçilerek sivil toplum kuruluşları ve ilgili alanlarda yetkin kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirilir.

DİSİPLİNLERARASI PROJELER

 • Disiplinler arası çalışmalarda amacımız, bilgiyi günlük yaşamla ilişkilendirebilen ve öğrenilen becerileri gerçek yaşamda karşılaşılan problemlere uygulayabilen bireyler yetiştirmektir.
 • Farklı disiplinlerin kazanımları arasında bağlantı kuracak şekilde seçilen bir konu disiplinler arası proje çalışmaları sayesinde farklı bakış açılarıyla irdelemektedir.
 • Bütünsel bir eğitim öğretim ortamı sağlamak üzere farklı derslerin temaları arasında bağlantı kurularak ortak çalışma alanları saptanır; bu alanlar üzerinden  öğrencilerin proje üretmeleri ve projelerini sunmaları sağlanır.
 • Yapılan proje çalışmalarının sunum aşamasında öğrencilerimiz bilimsel kriterlere dayalı proje sunumları konusunda deneyim kazanırlar.

Günümüz bilgi toplumunda karşılaşabilecekleri durumlara farklı bakış açılarıyla yaklaşabilme yeteneklerini ölçmeyi ve elde edilen sonuçlara göre planlanan çalışmalarla da bu becerileri geliştirmeyi hedefler. Öğrencilerimizi sadece sınava değil, hayata da hazırlayarak gelecekteki hayatlarında ihtiyaç duyacakları yaratıcılık, eleştirel düşünme gibi becerilere sahip olacaklardır. Matematik, fen ve bilgisayar gibi dersler arasında yapılan disiplinler arası çalışmalarla STEM aktiviteleri uygulanır.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ

Akademik başarıyı destekleyen çalışmalarımız ölçme değerlendirme ve pekiştirme döngüsü içerisinde gerçekleşir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim- öğretim süreci içerisinde hedeflenen akademik kazanımların beklenen seviyede olup olmadığını tespit etmek için,hedef kazanımların, geçerliliği ve güvenirliği yüksek ölçme araçları ile ölçülmesi gerekmektedir. Bu süreç içerisinde Ölçme ve Değerlendirme ile hedeflenen akademik kazanımları ne miktarda gerçekleştirdiğimizi ya da gerçekleştiremediğimizi, hangi konuların yeterince öğrenildiğini, hangilerinde eksiklikler olduğunu ve bu eksikliğin neler olduğunu görebilmekteyiz. Eksik öğrenmeleri hızlıca tespit etmek/ düzeltmek ve daha kalıcı öğrenme sağlamak için fırsatlar elde edebilmekteyiz. Ölçme ve Değerlendirme süreci içerisinde, öğrencilerimize hızlı, doğru ve etkili geri bildirimler verilmektedir.

 • 10., 11., ve 12. Sınıflarda ofis saatleri içerisinde Süreç İzleme Sınavları’na (SİS) bağlı bir sistem uygulanmaktadır. Her gün, aynı zaman diliminde haftada dört günü kapsayan bu çalışmalar; bir gün sınav, ertesi gün sınav sonrası eksik tamamlama çalışmaları şeklinde seviye gruplarına ayrılararak yürütülür. Sınavın ertesi günü telafi çalışması yapılmasıyla da eksik kazanımlar kısa süre içerisinde tamamlanmış olur. Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel ya da grup etütleri planlanır.
 • Sınıf seviyelerine göre değişen sayıda GDS sınavları yapılır.

OKUL SONRASI PROGRAMLARIMIZ:

Pazartesi ve Çarşamba günleri okul sonrası saatleri (16.30-17.30) Akademik Temelli Eğitim programına (Etüt) ayrılmıştır.  Salı günü okul sonrası saatleri (16.30-17.30)  Etkinlik Temelli Eğitim günüdür. Bu çerçevede; ihtiyaç doğrultusunda yarışma kulüpleri(DI, JMUN, FLL, TUBİTAK, ISTA, World Scolars Cup, Dünya Robot olimpiyatları vb.) etkinlik kulüpleri, okul takımları, sanat ve müzik grupları çalışır. Bu çalışmalara ders yılı başında öğrenciler seçilerek, çalışma grupları oluşturulur.
Kış ve Yaz spor sanat okulları ile de öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçtikleri spor ya da sanat alanında bireysel performanslarını okul sonrası programlarla üst düzeye çıkarırlar.

ULUSAL ULUSLARARASI YARIŞMALAR/SINAVLAR 

Okulumuzun çok kültürlü eğitim yaklaşımının önemli bir parçası da, öğrencilerimizin bilimsel, kültürel, siyasi ve sanatsal birçok uluslararası yarışma-konferanslara katılmaları ve proje çalışmalarında bulunmalarıdır.
TUBİTAK Yarışmaları, MEF Proje Yarışmaları, American Mathematics Competitions AMC-10, Pascals, Cayley, Fermat, FLL/Robotik, Grey Kangaroo, Dans Yarışmaları, Müzik Yarışmaları, First Lego League Yarışması, Destination Imagination (DI) gibi.

FLL / ROBOTİK

Öğrencilerimize,  bilim ve teknolojiyi sevdirmeyi, yaratıcılıklarını artırmayı, takım çalışması ile robot tasarımı yapmalarını, programlamalarını ve uluslararası yarışmalara katılımlarını amaçlayan çalışmalardır.

Programa dahil olan öğrenciler sunumlarını önce ülke turnuvasında, dereceye girmeleri halinde davet edildikleri dünya finallerinde gerçekleştirir.

CSI

Öğrencilerimiz CSI EDUCATİON çalışmalarında; analitik düşünme, iletişim, takım çalışması, problem çözme yeteneğini geliştirme, liderlik ruhu, pratik zekâ gibi çağımızda önemli olan becerileri geliştirme olanağı bulurken, yürüttükleri çalışmalarla ulusal ve uluslararası turnuvalara katılmaktadırlar. 

TALES SINAVI

Doğanın dili olan, tüm akademik branşların temelini oluşturan matematik biliminin sevdirilmesini ve özendirilmesini, ulusal düzeyde ortak bir matematik kültürünün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, yaratıcı matematik düşünce sistemlerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Katılım göstermek isteyen ve öğretmenleri tarafından bu alanda becerileri tespit edilen ortaokul öğrencilerimiz öğretmen rehberliğinde hazırlık sürecinin ardından sınavlara katılım gösterir.

PASCAL-CAYLEY-FERMAT SINAVLARI

Waterloo Üniversitesi tarafından düzenlenen uluslararası Pascal, Cayley, Fermat Matematik Yarışmalarına katılım göstermek isteyen ve öğretmenleri tarafından bu alanda becerileri tespit edilen ortaokul öğrencilerimiz öğretmen rehberliğinde hazırlık sürecinin ardından sınavlara katılım gösterir.
 
TÜRK BEYİN TAKIMI YARIŞMALARI

Beyin Olimpiyatları, Dünya Zekâ Oyunları Federasyonu Türkiye temsilcisi olan Türk Beyin Takımı’nın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediği üç aşamalı bir yarışmadır.

Amacı bu yarışmalarla zekâ oyunları kültürünün daha geniş kitlelere ulaşmasının yanında, gelecekte ülkemizi Dünya Zekâ Oyunları Şampiyonaları’nda temsil etme potansiyeli olan öğrencileri tespit etmek ve onları bu alanda yetiştirmektir. Katılım göstermek isteyen ve öğretmenleri tarafından bu alanda becerileri tespit edilen ortaokul öğrencilerimiz öğretmen rehberliğinde hazırlık sürecinin ardından sınavlara katılım gösterir.

TÜBİTAK PROJE YARIŞMALARI

Düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilen, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamaktır. Sahip olduğunuz özgün fikirlerin bu yıl sizler için belirlediğimiz temalar ile ilişkilendirilmesini amaçlayan TÜBİTAK Proje yarışmalarına öğrencilerimiz fen Bilimleri ve Matematik alanlarında yaptıkları çalışmalarla katılım gösterir.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

DANIŞMANLIK SİSTEMİ

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel İzmir Anadolu Lisesi üniversite hazırlığında deneyimli ve donanımlı bir kadroya sahiptir. Sınav Koordinatörlüğü Sistemi ile öğrencilerimizin sınav hazırlıkları bireysel olarak planlanır ve bireysel gelişimleri izlenir. Sınav hazırlık sürecinde danışmanlık sistemi, etütler, birebir dersler, hafta sonu ve hafta içi kursları ile birlikte çeyrek ve yarı dönem tatillerinde de hızlandırma çalışmaları uygulanır. Öğrencilerimiz haftada 4 gün gerçekleştirilen SİS (Süreç İzleme Sınavları) ile eksik konu kazanımları zamanında tespit edilip, telafi çalışmaları yapılır. İTÜGVO Özel İzmir Anadolu Lisesinde  her öğrenciye bir danışman öğretmen, birebir danışmanlık yapmaktadır. Danışman öğretmenlik sistemi ile öğrencinin akademik ve sosyal alandaki gelişiminin gözlemlenmesi ve başarısının yükseltilmesi, kendisi ile ilgili kişisel planlama ve değerlendirme becerisinin geliştirilmesi, gelişim gereksinimlerinin tespit edilmesi, okula bağlılığının sağlanması, motivasyonunun artırılması ve okul-ev arasında etkileşim ve işbirliğinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Böylelikle öğrencinin okul başarısı daha yakından takip edilerek süreçte gereken önlemler alınır.

  • Danışmanlık sistemi aşağıdaki şekilde işler.
   • 10, 11,12. Sınıflarda danışmanlık sistemi yürütülür.
   • Danışman öğretmen  8 – 10 öğrenciden sorumludur.
   • Soru çözümleri haftalik olarak  takip edilir.
   • Sonuçlar tutanakla tespit edilir ve değerlendirilmek üzere sınav koordinatörüne iletilir.
   • Veliler iki haftada bir aranır ve öğrencinin akademik gelişimi ile ilgili bilgilendirme yapılır.
   • Her bir öğrenci için haftalık gelişim raporu düzenlenir. 

YURTİÇİ ÜNİVERSİTE HAZIRLIK PROGRAMI

Öğrencilerimiz, 9.sınıftan itibaren üniversite hazırlık sürecinin içinde yer alırlar. Türkiye’de üniversiteye devam etmek isteyen öğrenciler için üniversite giriş sınavlarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
10. Sınıftan itibaren  ‘Üniversiteye Hazırlık Programı ve Üniversite Danışmanlığı’ başlar.
Üniversiteye Hazırlık programı, rehberlik birimi hedef çalışmaları, danışmanlık sistemi, haftasonu kurs programları, ofis, takviye etütleri, SİS programı, soru çözüm kulübü çalışmaları, hızlandırma kamplar, gün sonu soru çözüm etütleri, yaz kursları ve genel değerlendirme sınav sürecinden oluşur. Bu çerçevede,

 • Lise 10, 11 ve 12. Sınıflar TYT- AYT ‘ye hazırlık sınav grubu olarak adlandırılır.
 • Uygulamalar sınav koordinatörü   tarafından danışmanlık sistemi çerçevesinde yürütülür.
 • Lisede sınav grubu ofis uygulaması aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir,
  • GDS sınavı sonuçlarında Genel Puan Sıralaması üzerinden seviye grupları oluşturulur.
  • Aylık olarak planlanan Ofis Saatleri Ders Programına göre eksik konu kazanımlar belirlenir.
  • Oluşturulan seviye gruplarında konu tekrarı ve bir sonraki GDS Sınavına hazırlık çalışmaları yapılır.
  • Ofis saatleri programı, öğrenci seviye grupları ve konu kazanımları bir sonraki gds sınavı sonuçlarına göre yeniden güncellenir.
  • Ofis ve etüt programları, 11 ve 12. Sınıflarda deneme sınavlarının artırılmasıyla birlikte sınav koordinatörü tarafından öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre  sürekli güncellenir.
 • Lisede  sınav grubu etüt uygulaması aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.
  • Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel ya da grup etütleri planlanır.
  • Çalışmalar, Pazartesi ve Çarşamba günleri 16:25 – 17:25 saatleri arasında gerçekleştirilir.
  • Etütler, akademik başarıya göre seviye grubu oluşturularak yapılır.
 • Üniversite adayı tüm öğrencilere 11 ve 12. Sınıflarda sabit soru çözüm kulübü çalışması gerçekleştirilir.
 • 10. Sınıflarda, Haziran, Ağustos kampları ve hafta sonu programları uygulanır.
 • 11.sınıflarda, Kasım, Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos kampları ve hafta sonu programı uygulanır.
 • 12. Sınıflarda, Kasım, Şubat, Nisan, Haziran kampları ve hafta sonu programı uygulanır.
 • 11. Sınıflarda Perşembe günleri 8. derste soru çözüm ofisi çalışmaları yapılmaktadır.
 • 12. Sınıflarda, Perşembe ve Cuma günleri 16.30-19.00 soru çözüm ofisi çalışmaları yapılmaktadır.
 • Hafta sonu ve kamp programları 09.00-13.55 saatleri arasında uygulanır. 11 ve 12. Sınıflar için,  14.00-16.30 saatleri arasında sınav koordinatörünün planlamasına göre akademik başarı grubu çalışmaları ile soru çözümü ve etüt çalışmaları yapılır.
 • Şubat dönemi sınava hazırlık kampında, 1001 Dk 1001 Soru Çözümü Çalışması ile öğrencilerimizin motivasyon ve soru çözüm hızlarını arttırarak, sınavda gerekli olan dikkat ve hız seviyesine ulaşmaları sağlanır.

YURTDIŞI ÜNİVERSİTE HAZIRLIK PROGRAMI

 • Üniversiteyi yurt dışında okumayı hedefleyen öğrenciler; okulumuzun yönlendirdiği yurt dışı eğitim danışmanı ile başvuru sürecini yürütürler. Bu bağlamda öğrencilerimiz kabul için gerekli sınavlara yönlendirilirler ve  ilgili sınavlara hazırlık kurslarlarına alınırlar. Öğrencilerimizin hazırlık sürecinde, TOEFL ( İngilizce Dil Sınavları) , ACT ( American College Testing) ve AP ( Advanced Placement – İngilizce- Matematik ) çalışmaları yapılmaktadır.

ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Okulumuz yurt dışı danışmanlığı çözüm ortağı desteği ile öğrencilerimizin değişim programlarına katılmaları sağlanır.
Program çerçevesinde, istekte bulunan ve kabul gören hazırlık ve/veya 9. Sınıf öğrencileri Kanada’nın Toronto kentinde 1 ( veya 2)  ay süre ile  aile yanında kalarak okulumuz tarafından seçilen bir lisede eğitimlerine  devam ederler.

YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

Okulumuz yurt dışı danışmanlığı çözüm ortağımız desteği ile, okulumuzda 10. sınıftan itibaren yurt dışında eğitim görmek isteyen öğrenciler belirlenir ve yurtdışı üniversiteleri tanımaları ve kabul şartları hakkında bilgi alarak portfolyolarını oluşturma desteği sağlanır. 

AP PROGRAMI

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel İzmir Anadolu Lisesi'nde öğrencilerimiz, hazırlık kursları ile  Advanced Placement(AP) sınavlarına hazırlanırlar. İleri düzey yerleştirme programı olarak da adlandırılan AP  programı, Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan ve oradan tüm dünyaya yayılan, eğitimde mükemmeliyeti hedefleyen güçlü, kapsamlı ve çok çalışmayı gerektiren bir programdır. ABD'nin dışında 60'tan fazla ülkede AP programı uygulanmakta ve tanınmaktadır. AP programı öğrencilere, lisedeyken üniversite seviyesindeki dersleri alma ve bu derslerden üniversitede muaf olma imkanı sağlar. Özellikle öğrencilerin yurt dışı üniversite başvurularında kabul aşamasında, bir öğrencinin lise döneminde AP dersleri almış ve sınavlardan başarıyla geçmiş olması akademik eğitim için hazır olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. AP Derslerini alıp, sınavlarda başarılı olan öğrenciler hem üniversitelere başvuru sürecinde standart başvuru yapan öğrencilere göre daha avantajlı olurlar hem de üniversiteye başladıklarında bu derslerden muaf olma şansını yakalarlar. Ayrica çift-anadal programlarında (double major) daha kolay okuyabilirler.
Ap programı Türkiye’de, Sabancı, Koç, Özyeğin gibi üniversitelerde lisedeyken aldıkları derslerden muaf olma ve kredi tamamlama olanağının yanı sıra burs alma şansı da sunmaktadır.
3 adet AP sınavına girip, 5 üzerinden 3 puan alan öğrenciler AP Scholar ünvanına sahip olurlar.
AP Programı belli bir bilgi birikimi ve hazırbulunuşluk gerektirdiğinden programa başvuran öğrencilerimiz, programa girebilmeleri için Yeterlilik Sınavına girmektedirler. Okulumuzda AP dersleri kulup çalışmaları ve gün sonu prgramları kapsamında yürütülmektedir.

TOEFL SINAV HAZIRLIĞI

Öğrencilerimiz, yurt dışı üniversite kabülünde gerekli olan  TOEFL sınavından yeterli puan alabilmek için, sınav hazırlık programına katılırlar. Ders yılı sonunda dil yeterliliklerini belgelemek üzere 9. Sınıf öğrencilerimizin Cambridge ESOL-FCE, 11. Sınıf öğrencilerimizin TOEFL sınavına girmeleri zorunludur.

COLLEGE BOARD ÜYELİĞİ

Okulumuz, öğrencilerimizin yurtdışı üniversite başvurularını gerçekleştirebilmeleri için, gerekli college board Üyeliğine sahiptir.

YURTDIŞI ÜNİVERSİTE YAZ OKULU PROGRAMLARI

Öğrencilerimizin dil yeterliliklerini geliştirmek ve desteklemek amacıyla yurtdışı üniversitelerdeki yaz okullarına katılımları sağlanır.

ÇİFT DİPLOMA PROGRAMI

Yurt dışı Danışmanlığı çözüm ortağımız desteği ile yurt dışı yerleşim süreci gerçekleştirilir. Ayrıca anlaşmalı Amerikan ve Kanada okullarında 12. Sınıfı okumak koşulu ile çift lise diploması elde etme olanağı sağlanır.

KARİYER PLANLAMASI

Gelecek onu iyi kurgulamayanlar için büyük bir kaygı kaynağıdır. Potansiyellerinin ve yeteneklerinin sınırlarını iyi tanıyarak geleceği iyi planlayan kişiler ,hayatta mutluluğa uzanan yola ,doğru bir başlangıç yapmış olur.’

KARİYER YÖNETİMİ bir seferlik bir karar değildir. Yaşam boyunca yapılacak BİR SERİ KARAR dizisidir.
Kariyer planlama ve öğrencilerimizin gelecek meslek seçimlerini daha bilinçli ve planlı yapabilmeleri için aşağıda belirtilen çalışmalar yapılır;

 • Mesleki Program Tanıtımları
 • Meslek Tanıtım Günleri ve Söyleşileri
 • Kariyer Portfolyosu Koçluk Çalışması
 • Mesleki Gölge Eğitimleri
 • Mesleki Saha Gezileri
 • Yurtiçi Üniversite Gezileri
 • Üniversite Tercih Koçluğu
 • Üniversite Yaz Okulları Geziler

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat