Eğitim

Ortaokul


EĞİTİM FELSEFESİ VE AKADEMİK UYGULAMALAR

 • İTÜGVO Ortaokulu; bilimsel, çağdaş, demokratik ve üretken bir eğitim öğretim yapma sorumluluğu taşır. Okul kültürümüz, eğitim öğretim sistemimiz,  program ve uygulamalarımız bu temel üzerinde şekillenir.
 • Temel akademik eğitim, yabancı dil eğitimi, davranış ve değerler eğitimi, beceri ve yetenek eğitimi ile teknolojik eğitim bir bütündür. Bütünsellik, disiplinler arası işbirliği ve eşgüdüm çalışmaları ile desteklenir. Bütünsel eğitim anlayışıyla öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine, ilgi ve yeteneklerinin desteklenmesine fırsat verecek eğitim öğretim ortamları yaratılır.
 • Akademik çalışmalar, sanatsal, sportif ve kültürel çalışmalar dengeli ve birbirine paralel götürülür.  
 • İlgi, yetenek ve becerilerin desteklenmesi önemsenir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun, zenginleştirilmiş bir müfredat uygulanır.
 • Dersler, tam öğrenme modeli içinde çoklu zekâ kuramına uygun olarak, tüm öğrenme biçimlerine hitap edecek şekilde eklektik yapıda işlenir.
 • Amacımız; sorgulayan ve araştıran, her sorunun çözümünü bilimde arayan, analiz-sentez ve yorum yapabilen, hayal gücü geniş, karar verme yeteneği gelişmiş, yaratıcı ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirmektir.
 • Birçok beceri, etik değerler ve fiziksel yetkinliklerin olgunlaştığı ortaokul döneminde, öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve bedensel özelliklerini dikkate alarak, onların sağlıklı gelişmeleri için gerekli tüm eğitim öğretim ve danışmanlık çalışmaları planlanır ve uygulanır. Yüksek nitelikli öğretmenlerimizin yönlendiriciliğinde, her öğrencimizin kendi performansının en üst seviyesini yakalamasını hedefleriz.
 • Çok yönlü, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, ana diline hakim,  iki yabancı dili en etkin şekilde kullanabilen, kişi haklarına ve akademik değerlere saygılı, sanat ve spora hayatında yer ayırabilen bireyler olmalarını hedeflediğimiz öğrencilerimiz, eğitim hayatlarının üst basamaklarına ortaokul programlarımızın zenginliği ile hazırlanır.
 • Okulumuz yabancı dil uygulaması yapılan özel okullar statüsündedir. Tüm seviyelerde haftada 45 saat çalışma yapılır. Bu bağlamda haftalık ders çizelgemiz, MEB haftalık ders çizelgesinin üzerine bazı derslerin ders saati sayılarının arttırılması ayıca ofis, etüt, kulüp saatlerinin eklenmesi ile oluşmaktadır.
 •  İngilizce programları çerçevesinde, 5.sınıf düzeyinde yoğunlaştırılmış İngilizce programı uygulanır.
 • İkinci yabancı dil programı olarak öğrencilerimizin tercihi ile İspanyolca veya Almanca programları yürütülür.
 • Ortaokulumuzda; öğrencilerimiz 5. sınıfa geçerken şubeler yeniden düzenlenir. 5.ve 6. Sınıflarda eğitim ve öğretimlerine aynı şubelerde devam eden öğrencilerimiz, 7. sınıfa geçerken yeniden şube düzenlemesi yapılır.8.sınıfta sınav hazırlık çalışmaları kapsamında seviye grupları oluşturularak çeyrek dönemlik periyotlarda şube dağılımları tekrar düzenlenir.
 • Öğrenciler yeni bilgiler edinme aşamasında gözlem, deney, uygulama, araştırma, inceleme vb. yaparak öğrenmeyi sürdürür ve bilgiyi daha kalıcı bir şekilde kavrarlar. Bunun için hem MEB müfredatının gereklilikleri, hem de müfredat zenginleştirici uygulamalar etkin bir şekilde yürütülür.

Ortaokul programımızdaki zenginleştirici uygulamalar; ortaokul sınıf düzeylerinin tamamında uygulanan İleri Bilim Programı uygulamaları,5.sınıf düzeyinde Yaratıcı Okuma Yazma Çalışmaları, Genel Yetenek Çalışmaları, 5.,6 ve7.sınıf düzeyinde STEM Uygulamaları , Sertifikalandırılmış Bilgisayar Eğitimi Programı, olarak yürütülmektedir.

İLERİ BİLİM PROGRAMI

Fen Bilimleri,Matematik ve Sosyal Bilimler alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim insanı yetiştirilmesine kaynaklık etmek amacıyla araştırmacı ruha sahip, üretken ve bilimsel düşünmeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen, dört yıllık uygulama ve araştırma ağırlıklı, fen ve matematik ders saatlerinin arttırılmış olduğu, laboratuvar ve proje çalışmalarıyla desteklenen bir bilim programı uygulanır.

YARATICI OKUMA YAZMA PROGRMI

 5.sınıf seviyesinde Türkçe dersi uygulamalarında yer verdiğimiz yaratıcı okuma ve yazma çalışmaları ile öğrencilerimizin, metin ve görseller aracılığı ile kendi iç dünyaları ve dış dünya arasında anlamlı bağlantıları kurmalarını sağlanır. Yaratıcı ve eleştirel düşünmelerini harekete geçirerek; düşüncelerini, yazı, ses, beden dili gibi formlar aracılığı ile ifade edebilecekleri öğrenme ortamları yaratılarak çalışmalar yürütülür. Öğrencilerimizin okuma ve yazmaya ilgisini arttıran, yöntem ve teknikler kullanılır.

GENEL YETENEK DERSLERİ

 • Okulumuza özgü hazırlanan program çerçevesinde, 5.sınıf düzeyinde iki haftada bir saat olmak üzere sayısal ve sözel yetenek adı altında iki bölüm halinde işlenir.
 • Sayısal yetenek çalışmaları ile öğrencilerimiz, problem çözme stratejileri geliştirebilme ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerilerini geliştirmektedir.
 • Sözel yetenek çalışmalarıyla öğrencilerimiz, görsel uzamsal görüşlerini doğru kullanarak; eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme, karar verme gibi temel becerilerini geliştirebilmektedir.
 • Bu çalışmalarla öğrencilerimiz model kurabilecek, modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle ilişkilendirebilecektir.
 • Temel hedef; öğrencilerimize bilgi hamallığı yaptırmadan, zihinsel yeteneklerinin işlerliğini bir üst düzeye çıkarmaktır.

STEM ÇALIŞMALARI

 • STEM, Science (Fen), Technology (Teknoloji ), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.
 • STEM Çalışmaları, 5-6 ve 7. Sınıflarda haftalık ders programında birer saat ders ayrılarak gerçekleştirilir.
 • Fen öğretimini kapsayan alanların diğer disiplinlerle örtüştürerek bir bütün olarak deneyimlenmesine dayanan disiplinler arası bir yaklaşımdır.
 •  Öğrencilerimizi sadece sınava değil, hayata da hazırlayarak gelecekte çokça ihtiyaç duyacakları yaratıcılık, eleştirel düşünme gibi becerilerini geliştirmek üzere kurgulanan takım çalışmasına dayalı proje çalışmalarıdır.
 • Her türlü yaşam problemlerinin çözümüne yönelik olarak üretilen projeler;  temel olarak planlama, tasarlama, gerçekleştirme ve değerlendirme basamaklarında öğrencilerimizi geliştirmeye yöneliktir.

SERTİFİKALANDIRILMIŞ BİLGİSAYAR EĞİTİMİ VE PROGRAMI

5.sınıf seviyesinde uygulanan Bilişim Teknolojileri dersleri ile sertifikalandırılmış bilgisayar eğitimi sağlanmaktadır. Programlama ve teknoloji tasarımı gibi çalışmalarla öğrencinin edilgen değil, etken bir teknoloji okuryazarı olmasına katkıda bulunur.

Bilişim Garajı Online Ders İçerikleri “Akıllı Cihaz Tasarımı: Scratch For Arduino, Raspberry Pi; Kodlama: Scratch, Python, Alice, App İnventor, Unity; 3d Tasarım: Tinkercad, Solidworks, Sketchup, Photoshop; Web Tasarımı: Html5, Css; Veri Yönetimi, Girişimcilik, Kuluçka Merkezleri, E-Stem: Warm-Up, Start-Up, Projeler” konularını kapsamaktadır. Öğrencilerimiz aldıkları bu dersler sonunda Uluslararası Autodesk Sertifikası başta olmak üzere derslerin sertifikalarına sahip olmaktadır

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

 • Okulumuz Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü; öğrencilerimizin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini takip etmek ve desteklemek amacıyla koruyucu, önleyici ve geliştirici çalışmalar yürütmektedir. 
 • Rehberlik  çalışmalarında, öğrencilerimizin bireysel farklılık, yetenek, ilgi ve isteklerini göz önünde bulundurarak öğretimin bütünlüğü içinde gelişimsel, kapsayıcı, önleyici rehberlik ve eklektik rehberlik modelini benimsemiştir. Her sınıf düzeyindeki genel işleyiş rehberliğin üç farklı boyutunda devam etmektedir. Bunlar kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberliktir.
 • Yapılan bu çalışmalarda öğrencilerin yaş dönemi özellikleri de dikkate alınarak bulundukları eğitim ortamından yararlanabilmeleri, kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri, karar verme ve problem çözme becerilerini kazanmaları; böylece zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak gelişim sağlamaları amaçlanmaktadır. 
 • Bölümümüz bunların yanı sıra öğrencilerin gelişimini destekleme sürecinde öğretmen, idareci ve velilere yönelik çalışmaları planlamakta, okul- aile iletişim ve iş birliğinde dinamik bir rol oynamaktadır.
 • Rehberlik çalışmalarımız 5.sınıfta ortaokula uyum-oryantasyon çalışmaları ile başlar.Öğrenciler, bireysel görüşmeler ve bireyi tanıma teknikleri (envanter,ölçek, test vb.) ile daha iyi tanınır.Akademik izleme yapılarak desteğe ihtiyaç duyulan öğrenciler belirlenir. Desteğe ihtiyacı olan öğrenciyle birlikte verimli ders çalışma planları oluşturulur.
 • Sene başında belirlenen değerler, tüm disiplinler ile işbirliği halinde içselleştirilerek aktarılır.
 • Demokrasi Eğitimi kapsamında, demokratik okul anlayışıyla öğrenci meclisi çalışmalarımızı titizlikle yürütülmektedir.
 • Ortaokul dönemlerinde,  “Ergenlik Dönemi” özellikleri de dikkate alınarak, öğrencilerimizin  fiziksel, duygusal, sosyal ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, bireyin kendini ve çevresini tanıyarak, uyumlu ve mutlu bir yaşam sürmesine ve kendine uygun gerçekçi planlar yapmalarını hedefleyen çalışmalar yapılır.

Öğrencilerimiz yargılanmadan, koşulsuz,  gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek dinlenir ve destek görür. Açıklık ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde sağlıklı karar vermeyi deneyimlerler.
Öğrencilerimiz, gelişim dönemleri dikkate alınarak; 

 • Kendini anlama ve değerlendirme,
 • Bireysel özelliklerinin farkına varmaları ve yeterliliklerini geliştirmeleri
 • Öz güven ve olumlu benlik algısı geliştirmeleri
 • Duygularını tanımaları, ortama uygun şekilde ifade etmeleri ve duygularını düzenleme becerisi edinmeleri
 • Kendi sınırlarını korumaları ve başkalarının sınırlarına saygı göstermeleri ve kurallara uygun davranışlar sergilemeleri
 • Sorun çözme ve etkin iletişim becerileri edinmeleri
 • Olumlu sosyal beceriler geliştirmeleri, başkalarıyla saygılı ve nitelikli ilişkiler kurmaları
 • Bilişsel becerilerini geliştirmeleri ve öğrenme sürecinde aktif rol almaları
 • Otonomi kazanmaları ve sorumluluk almaları
 • Başkalarını anlama ve kabul etme,
 • Ailenin değerini anlama ve kabul etme,
 • Toplum olgusunu geliştirme,
 • Karar verme ve amaç geliştirme,
 • Ortaöğretime(lise öğretim sürecine) hazırlık becerilerini geliştirmeleri için destek oluruz.

Öğrencilerimize yönelik çalışmalarımız
Eğitsel Rehberlik 

 • Okulu ve Çevreyi Tanıma,
 • Uyum Sağlama,
 • Akademik Takip Çalışmaları,
 • Verimli Ders Çalışma Yöntemleri,
 • Test Çözme Teknikleri,
 • Sınav sistemleri ile ilgili bilgilendirme çalışmaları
 • Bireysel Çalışma Programı,
 • Sınav Kaygısı Çalışmaları,
 • Motivasyon Çalışmaları

Bireysel Rehberlik 

 • Yaşam Becerileri Programı,
 • Bireysel Görüşmeler,
 • Grup Çalışmaları,

Velilere Yönelik Çalışmalarımız
Veli  görüşmeleri, velilerimizin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’nin gerekli gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir. Velilerimizi daha yakından tanıyarak, onlara çocuklarının duygusal, sosyal ve bilişsel alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken alanlarıyla ilgili detaylı bilgiler verilir. İlgili alanlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılır.

Çalışmalarımız;

 • Bireysel görüşmeler,
 • Öğrencilerin bilişsel- sosyal- duygusal gelişimleri ile ilgili yaşantı ve gözlemlere dayalı veli görüşmeleri,
 • Aile- çocuk etkili iletişim seminerleri,
 • Gelişim dönemlerine yönelik rehberlik görüşmeleri şeklinde ihtiyaçlar dahilinde planlanmakta ve gerçekleşmektedir.

Seminerler ve Rehberlik Bültenleri
Planlamalar, istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda, öğrencilerimize ve/veya velilerimize yönelik olarak konferanslar, seminerler ve sempozyumlar olarak düzenlenmektedir. Bu etkinliklerde öğrencilerin gelişim düzeyleri, doğru ebeveyn tutumları, verimli ders çalışma yöntemleri, bilinçli teknoloji kullanımı, arkadaşlık ilişkileri vb. birçok konuya yer verilmektedir.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümümüzce yıl içerisinde ayda bir kez velilerimize yönelik bilgilendirici ve yönlendirici bültenler hazırlanır ve  e-posta yolu ile iletilmektedir.

CSM UYGULAMALARI

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimimiz tarafından öğrencilerimizin zihinsel süreçlerinin gelişimini desteklemek için , durum analizi ve geliştirme çalışmalarını içeren CSM uygulaması tüm ortaokul öğrencilerimiz için gerçekleştirilir.
Yapılan bilimsel araştırmalara göre, zihinsel becerilerin ölçülmesi ve geliştirilmesi çocuklarda 15 yaşına kadar çok önemlidir (Jedlicka, 2017). Çünkü ergenlik dönemine ulaşıldığı zaman büyük bir “geriye doğru budama” olur ve beyinde değişimlerin başlamasıyla birdenbire çok sayıda nöron ve sinaptik bağlantı yok olur (Doidge, 2012). Beynin esnek ve değişebilen yapısı olarak adlandırılan nöroplastisitenin özellikle yeni doğan bebeklerde çok hızlı olduğu ve bu hızın erişkinlik dönemine doğru azaldığı bilinmektedir (Kolb ve Gibb, 2011).
Zihinsel beceri gelişimi, Piaget (1999)’nin “Somut İşlemler Dönemi” adını verdiği sürecin aileler tarafından etkin olarak değerlendirilmesi, bireyleri hayata daha iyi hazırlamak için oldukça kritiktir. Bu kapsamda, temel zihinsel becerileri ölçmek için CSM testleri geliştirilmiştir. Bu testlerle; bireyin dikkat, hafıza, zihinsel esneklik, işlem hızı ve problem çözme gibi temel bilişsel becerileri değerlendirilebilmektedir.
CSM Testleri 5 farklı testi içermektedir. Bunlar;
- Seçici Dikkat Testi
- Sürekli Performans Testi
- Dikkat Yönlendirme Testi
- İşlevsel Bellek Testi
- C-Opt Testi
Öğrencimizin bilişsel beceri gelişimini etkin sürdürebilmesi için evde pekiştirme ve geliştirme amaçlı olarak, “Evde Bilişsel Beceri Geliştirme” ve “Braincraft uygulaması” egzersizlerini yapması önerilmektedir. Rehber öğretmenlerimiz tarafından, öğrencilerimizin gelişimi yakından izlenmektedir.

ÖĞRENCİ MECLİSİ ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimizde demokrasi bilincini yaratma, geliştirme ve yerleştirme amacı ile ilkokul, ortaokul ve lisede her yıl yenilenen okul öğrenci meclisleri oluşturulur. Bu çalışmaları, öğrencilerimizin katılımı ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü koordine eder.
Öğrenci meclisi mevcut sorumluluk alanları dışında çalışmalar da yapar. Her düzeyde her sınıftan demokratik yöntemler ile seçilen sınıf temsilcileri ile belirli sıklıklarla bir araya gelinerek onların gözlemleri, istek ve önerileri dinlenerek okul yaşamına aktif olarak katılmaları sağlanır.

YABANCI DİLLER

 • Yabancı dil öğretiminde, dilbilim temelleri üzerine kurulan beceri programı ile uluslarası düzeyde sınav sonuçları ile kanıtlanmış dil edinimi hedefleriz.
 • Anasınıfından lise son sınıfa dek dinleme, anlama, konuşma ve yazma becerilerini adım adım geliştiren programımız anadili İngilizce olan ülkelerden gelen lisanslı öğretmenlerimizin getirdiği kültürel birikimle zenginleşir.
 • İngilizce müfredat programımız Avrupa Konseyi Ortak İngilizce Programı CEFR  (Common European Framework of References for Languages) doğrultusunda hazırlanmıştır.
 • İngilizce’nin, disiplinler arası işbirliği içinde, ana dil öğrenme modelini temel alarak öğretilmesi hedeflenmektedir.
 • Öğrencilerimize İngilizcenin sevdirilmesi ve günlük yaşantı içerisinde kullanımının kazandırılması amaçlanmaktadır.
 • Dersler tema bazlı (Theme Based) ve iletişimsel yaklaşım (Communicative Approach) metotları temel alınarak planlanmakta, bu metotlara uygun hazırlanmış ders kitaplarıyla desteklenmektedir.
 • Çoklu zeka kuramı ve eleştirel düşünme becerileri ders işleyişlerinde ön plana çıkmaktadır. Akademik yılın sonunda portfolyo ve proje sunumları ile öğrencilerimizin ürünleri sergilenmektedir. 
 • Öğrencilerimizin dil gelişimlerini destekleyecek çeşitli çevrimiçi programlar kullanılmaktadır. Online programlarımız 'EFL/ESL programları' ve 'Digital Kütüphaneler' olarak iki ana başlıkta toplanmıştır. Tüm programlar, müfredatımıza entegre edilerek uygulanmaktadır.
 • İngilizce öğretim programımız, öğrencilerimizi Cambridge Üniversitesi ESOL (English for Speakers of Other Languages) sınavlarına da .-hazırlamaktadır. 5. Sınıf ve 7.sınıf öğrencilerinin ders yılı sonunda dil yeterliliklerini belgelemek üzere öğretmen tavsiyesi doğrultusunda   Cambridge ESOL(CAT ve PET) sınavlarına girmek zorunludur.
 • 5-6 ve 7. sınıf seviyelerinde  İngilizce dersleri seviyelendirme esasına göre planlanır.  Her dönemin başında yapılan sınavlara göre öğrenci sayısına bağlı olarak üç ya da dört grup oluşturulur.Temel seviyedeki öğrencilerin takip edecekleri programa ilaveten üst seviyelerde farklılaştırma çalışmaları planlanacaktır.
 • 5.sınıf düzeyinde yoğunlaştırılmış yabancı dil programı uygulanır.
 • Ortaokulda tüm  sınıf seviyelerinde İngilizce dersi maincorse ve skills olarak dil yapısı ve dil becerisi öğretimi şeklinde yürütülür.
 • Yabancı dil programlarımıza destek olarak DRAMA DUBBING,JMUN,BRITISH ENGLISH OLYMPICS,BEGGINER INTENSIVE COURSE,ISTA vb.uluslararası çalışmalara katılım gerçekleştirilir.
 • Öğrencilerimiz ortaokul sürecinde Avrupa Konseyi Ortak İngilizce Programı CEFR kapsamında   B1 – B2 /KET – PET yeterlilik düzeyinde dil becerisine sahip olur, Lise sürecinde C1 –C2   /FCE – IELTS / TOEFL seviyesinde dil becerisine ulaşmaları beklenir.
 • Okulumuzda İngilizceye ek olarak 5. sınıftan itibaren öğretilen Almanca ve İspanyolca müfredat programlarımız, İngilizce müfredat programımız doğrultusunda yapılandırılmıştır.2.Yabancı dil seviyesi olarak Ortaokul sürecinde Almanca’da FIT IN DEUTSCH,İspanyolca’da DELE ESCOLAR sınavlarında A1,Lise sürecinde A2-B1 yeterlilik düzeylerine ulaşılır.
 • Müfredat programımıza uygun olarak geliştirip hayata geçirdiğimiz,  öğrencilerimizin kendi dil becerilerini değerlendirdikleri, öğretmenlerimizin de öğrencilerini değerlendirdikleri ilk web tabanlı 'Elektronik Avrupa Dil Portfolyosu' ile  İngilizce programımız daha da güçlendirilmiştir. 

TÜRKÇE

 • Okulumuzda Türkçe dersinin genel amacı; Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda ana dilini doğru kullanan, kendi kültürünü tanıyan ve dünyadaki kültürlere duyarlı, okuma alışkanlığı ve sistematik düşünme yetisi kazanmış bireyler yetiştirmektir.
 • Türkçe öğretim programlarımız kapsamında ;Türk dilinin kurallarını benimseme,ana dilini doğru kullanma okuduğunu anlama-yorum yapabilme yaratıcı yazma çalışmaları, müfredat kazanım içeriklerine hâkimiyet, ulusal ölçekli sınavlara en iyi şekilde hazırlanma, orta öğretime hazırlık çalışmaları yürütülür.
 • Öğretim programımızda ‘’Yaratıcı Okuma Yazma’’ çalışmaları gerçekleştirilir.
 • Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarını sağlamak hedeflenir.
 • Metin incelemelerinin her türlü bilgi ve becerinin öğretilmesinin merkezinde yer aldığı programımızda; okuma, dinleme, konuşma, yazma ve dil bilgisi becerilerinin gelişmesine odaklanmakla birlikte yazı ve dil alanlarındaki temel bilgi, terim ve kavramların öğrenilmesini sağlamak temel amacımızdır.
 • Metinler üzerinde sorgulama, kendi tanımlamalarını yapma, soru-cevap, metinden yola çıkarak yaşama dair çıkarımlar yapma gibi çalışmalar uygulanır.
 • Türkçe öğretim programımızla;öğrencilerimizin okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmalarını; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmeleri sağlanır.
 • Türkçe programının sonunda; hayata değişik pencerelerden bakan, detaylı düşünme becerisine sahip, sorun çözme konularında yetkin, ana dilini doğru kullanan, kendini doğru olarak ifade eden, okuyan ve her şeyden önemlisi düşünen ve üreten bireyler olarak yetişmiş olurlar.
 •  Öğrencilerimize;
  • Atatürkçü ve evrensel düşünme biçimini ilke edinmeleri,
  • Türkçeyi etkin ve doğru biçimde, amaca ve hedef kitleye uygun, etkileyici bir biçimde kullanmalar,
  • Dil farkındalığını geliştirip Türkçeyi sahiplenmeleri, dilbilgisi,yazım ve noktalama kurallarını doğru kullanmaları,
  • Türk ve dünya yazınının önde gelen yapıtlarını inceleyerek yapıtlara eleştirel bir gözle bakabilmeleri için entelektüel bir bakış açısı kazanmaları, bu bakış açısından hareketle yaratıcı ve özgün düşünceler üretebilmeleri;
  • Okuduklarını/dinledikleri/izlediklerini anlama, analiz etme, değerlendirme ve paylaşma noktasında olumlu alışkanlıklar  kazanmaları,
  • Konuşma / tartışma / yazma alanlarında öz güven kazanmaları, becerilerini sergilemede -yaşamlarının her alanında olduğu gibi- kendi yaratıcılıklarına ve yeteneklerine güvenmeleri,
  • Çevre, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı bireyler olmaları gerektiği kavratılır.

MATEMATİK

 • Matematik öğrenmenin temel amacı, çevreden ve olaylardan anlam çıkarma, olayları daha iyi yorumlayabilme ve çözümler geliştirmektir.
 •  Matematik dersleri ileri bilim programı kapsamında; matematiksel düşünce becerisini kazanan, keşfederek öğrenen, öğrenirken eğlenen, estetik duygusu gelişen, sonuçlara ulaşmada ve bilimsel yasaları ve olayları anlamada akıl yürütme yöntemlerinden yararlanabilen, yaratıcı, sorgulayıcı,özgün ve bağımsız düşünebilen öğrenciler yetiştirmek hedeflenir.
 • Derslerimizin kurgusu, matematiği karmaşık ve soyut algılanma biçiminden kurtararak öğrencilerimizin matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirmesi, gelişen yetkinliklerinin farkına varması ve özgüven  oluşturmasına yöneliktir.
 • Matematik dersinde kullanılan yöntemlerle öğrenciler, matematiğin yaşamda nasıl kullanıldığını içselleştirirken kuralların altındaki mantığı da anlarlar. Çoklu zekâ kuramına uygun proje ve etkinlik temelli çalışmalar yaparak matematiğin yaşamın içindeki yerini keşfederler.
 • Matematik öğretim programımızla ulusal ve uluslararası düzeydeki matematik yarışmalarına ve zeka oyunlarına hazırlanma (matbeg, gauss, tales, cayley, fermat, türk beyin takımı, tübitak )ortaöğretimin alt yapısını oluşturma hedeflenir.

FEN BİLİMLERİ

 • Fen bilimleri derslerimizde araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı temel alınmaktadır.
 • Fen bilimleri öğretim programlarımızla ileri bilim programı kapsamında; bilimsel düşünme becerilerine sahip olma, araştırma ve sorgulama becerilerini geliştirme, laboratuvar destekli fen öğrenimi, ulusal ve uluslararası düzeydeki yarışma ve organizasyonlara katılım, ulusal ölçekli sınavlara en iyi şekilde hazırlanma ortaöğretimin alt yapısını oluşturma hedeflenir.
 • Amacımız öğrencilerimizin;
  • Yaratıcı sorular sormalarını sağlamak; bilgi yüklemek yerine bilgiye nasıl ulaşılacağını öğretmek,
  • Bilimsel süreçleri kullanacakları ortamlar yaratarak düşünme, araştırma, sorgulama becerilerini geliştirmek ve bilimsel bilgileri (günlük hayat da dâhil olmak üzere) kullanabilmelerini ve uygulayabilmelerini sağlamak,
  • Fen bilimlerine karşı olumlu tutumlar geliştirebilmek,
  • Doğa ve insan sevgisi kazanmalarını sağlamaktır.
 • Derslerin planlanması ve uygulanmasında öğrencilerimizin fen bilimleri alanındaki bilgiyi anlamlı ve kalıcı olarak öğrenebilmeleri için sınıf içi ve okul dışı öğrenme ortamları, araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme stratejilerine göre tasarlanır ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak etkinlikler düzenlemektir.
 • Öğrencilerimiz kendileri için gerekli fen bilimleri kaynaklarına ulaşabilir, güncel teknolojiyi fen öğrenimine destek olacak şekilde ileri düzeyde kullanabilirler.

SOSYAL BİLİMLER

 • Sosyal Bilgiler derslerinin temel amacı; Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerleyen, ‘demokrasi’ ve ‘barış’ kavramlarını içselleştirmiş, yaşadığı ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasında severek rol alabilecek, sosyal ve kültürel anlamda donanımlı bireyler yetiştirmektir.
 • Sosyal disiplinler olan tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi, “Sosyal Bilgiler” adı ile önemli bir sorumluluk alanı oluşturmaktadır. Öğrencilerimizin ilkokul 4. sınıftaki çalışmalarla başlayan sosyal bilimler öğrenme süreçleri, ortaokulda gelişimlerine uygun ortam ve koşullarla sürdürülmektedir.
 • Öğretim programımız ulusal ve küresel ölçekte ortaya çıkan değişim ve gelişmeleri bilen, sorgulayan, iyileşmesini sağlayacak donanımda öğrenci yetiştiren nitelikte oluşturulur.
 • Her bir öğrencimizi, temel sosyal problemlerin farkında ve bu konuda akıl yürütebilen bireyler haline getirmek için gerekli deneyimler, ilgili düzey sorumluları ve akademik kadronun rehberliğinde planlanarak hayata geçirilmektedir.
 • Öğrencilerimize;
  •  Bilgiye ulaşabilme ve analiz edebilme, ve bilimsel araştırma basamaklarını etkin kullanabilme yeterliliğine sahip olmaları,
  • Sosyal bilimlerin, bir toplumun hafızası ve o toplumun çevresini algılamasındaki en önemli dinamik olduğu bilincine varabilmeleri,
  • Hak ve sorumluluklarını bilmeleri, çevreye duyarlı iyi vatandaşlar olarak yetişebilmeleri,
  • Özgür düşünme, eleştirel bakabilme, temel toplumsal değerleri içselleştirme, gibi değerler kavratılır.

5, 6, ve 7. Sınıflarda Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ile 8. Sınıflarda TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, Milli Eğitim müfredat programı çerçevesinde yürütülür.

UYGULAMALI DERSLER

GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ

 • Görsel sanatlar programımız öğrencilerimizin;
  • Yaratıcılık, tasarım ve  üretkenlik yönünü açığa çıkartarak sanatsal gelişimini teşvik eden,
  • Kültürel mirasa değer vermenin önemini kavratan,
  • Görsel okuryazarlık yetkinliklerini geliştiren,
  • Estetik değer yargılarının gelişimine katkı sağlayan,
  • Sanata değer verip korumayı benimseten bir bakış açısı ile hazırlanmıştır.
 • Derslerimizde farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerin el göz koordinasyonuna, sosyal, psikolojik gelişimlerine uygun; bilgi ve becerilerini destekleyen çalışmalara yer verilmektedir.
 • Sorumluluk alma, sevgi ve yardımlaşma gibi değerlerin gelişimi de bireysel ve grup çalışmalarıyla desteklenmektedir.

MÜZİK BÖLÜMÜ

 • Müzik eğitiminde hedefimiz; öğrencilerimizde müzik sevgisini uyandırmak, içlerindeki yaratıcılığı ve hayal dünyalarındaki  müzik imgesini geliştirerek estetik anlayışa sahip bireyler yetiştirmektir.
 • Müzik öğretim programımızın temelinde öğrencilerimizin, sanata ve kültüre özen gösteren, araştırmacı, kaliteli müziği ayırt edebilen, kültür, sanat ve müziğin insan ve toplum hayatındaki önemini kavrayabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak yer alır.
 • Müzik  programımız öğrencilerimizin;
  •  Müzik altyapı ve kültürlerini oluşturarak ve beğenilerini  geliştirecek,
  • Yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirerek ritim ve  armoni sahibi  bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak şekilde müziksel okuma yazma, söyleme-çalmanın genel kültür ile buluşacağı çalışmalara yer verilerek kurgulanmıştır.
 • Yapılan yetenek taraması sonrasında, yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda gitar-keman-koro-vurmalı çalgılar branşlarından birine yönlendirilir ve ortaokul süreci boyunca müzik dersinde aynı enstrüman /branş üzerinde eğitim alarak bu alanda gelişimlerini sürdürürler.
 • Derslerde ayrıca besteci tanıma, nota eğitimi, koro ve solo olarak şarkı söyleme ve müzik dinleme çalışmaları yapılır.
 • Pop- Rock Müzik Orkestrası, Bireysel- Grup  Enstrüman Konserleri ile yıl boyunca sürdürülen çalışmalar öğrencilerimize performanslarını sergileme fırsatı da yaratılmaktadır.

BRANŞLAŞMA SİSTEMİ

 • Müzik dersleri, branşlaşma sistemiyle yürütülmektedir. Öğrencilerimiz 5.6.7.sınıf düzeylerinde 3.sınıf itibariyle seçtikleri Gitar, Keman, Ritim ya da Koro branşlarından biri ile ilgili eğitimlerini sürdürmektedirler. Öğrenci, beş yıl boyunca belirtilen branşlarda, çalışma yapma fırsatı bulur. Sistem, öğrencinin kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda güçlü olduğu branşın belirlenerek geliştirilmesi yönünde fayda sağlar.
 • 8. sınıfta tekrar, genel müzik eğitim programına geçiş yapılmaktadır.

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

 • Beden eğitimi programımızın temel amacı, öğrencilerimizi Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda spor kültürünü benimsemiş ve sporu bir yaşam biçimi olarak kabul eden, paylaşımcı, katılımcı, öz güveni yüksek, etik ve estetik değerlere sahip, takım ruhu gelişmiş, erdemli bireyler yetiştirmektir.
 • Derslerimizde, öğrencilerimizin; sportif ve yaşam becerilerinin artırılması, zaman yönetimi, takım olgusu, sağlıklı beslenme gibi alanlarda kazanımlar elde etmelerini sağlayacakları şekilde kurgulanmıştır.
 • Ortaokul sürecinde öğrencilerimiz beden eğitimi derslerinde branşlara ayrılırlar. Öğrencilerimiz yüzme-basketbol-voleybol-futsal alanlarında dönüşümlü olarak çalışmalarını sürdürürler.
 • Öğrencilerimizin beş yıl boyunca devam eden branş programında uygulanan branşların en az birinde yetkin olması ve o branşın öğrencilerimizde yaşam boyu kalıcı olması hedeflenir.
 • Programımız okul takımlarımız ve Nesan Yüzme Spor Kulübümüz ile desteklenmektedir. 

BEDEN EĞİTİMİ BRANŞLAŞMA SİSTEMİ

 • İlkokul 3.sınıf itibriyle başlayan ve Ortaokul 5,6. 7. sınıf düzeyinde devam eden beden eğitimi derslerinde branşlaşma sistemi, “Yüzme – Voleybol – Basketbol – Futsal ‘ dönüşümüyle uygulanmaktadır. Öğrenci, beş yıl boyunca belirtilen branşlarda, yıl içinde dönüşümlü olarak etkinlik yapma fırsatı bulur. Sistem, öğrencinin kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda güçlü olduğu branşın belirlenerek geliştirilmesi yönünde fayda sağlar.
 • 8. sınıfta tekrar, genel beden eğitim programına geçiş yapılmaktadır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

 • Derslerimizde öğrencilerimizin nitelikli birer teknoloji okuryazarı olmaları ve bilişim teknolojilerini günlük hayatlarında da kullanma becerilerine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak öğretim programları uygulanmaktadır.
 • Bilişimsel ve algoritmik düşünce becerilerini geliştirmek amacıyla ilkokul 1. sınıftan itibaren tüm sınıf düzeylerinde kodlama eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimiz Europe Code Week ve Hour of Code gibi uluslararası etkinliklere katılmaktadırlar. Kodlama alanında çeşitli uluslararası sertifikalar edinmektedirler.
 • Dijital vatandaşlık ve etik konusu önemle üzerinde durulan bir konudur. Anasınıfından liseye tüm sınıf seviyelerinde “dijital gizlilik ve güvenlik, dijital kimlik, internette doğru bilgiye erişim, bilginin güvenliği, doğru ve etkili arama yapma, intihal, sanal zorbalık” gibi konular işlenmektedir.
 • Dijital vatandaşlık konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar uluslararası düzeyde bu konuda en önemli kuruluş olan “Common Sense” tarafından akredite edilmiştir. Bilişim Teknolojileri öğretmenlerimiz Common Sense Educator sertifikasına sahiptir.

Öğrencilerimizin  5.sınıf seviyesinde  bilişim sertifikaları  alabilmeleri için müfredatın uyumlandırılması ve bilişim derslerinin diğer disiplinlerle entegrasyonunun sağlanmıştır. 5.sınıf seviyelerinde BİLİŞİM GARAJ uygulamaları ile öğrencilerimiz uluslararası geçerlilikte bilişim teknolojileri beceri düzeyi sertifikası edinirler. Uygulama sayesinde öğrencilerimiz, programlama ve teknoloji tasarımı gibi çalışmalarla öğrencinin edilgen değil, etken bir teknoloji okuryazarı olmasına katkıda bulunur.
Öğrencilerimizin kodlama, akıllı cihaz tasarımı, girişimcilik, e-STEM, 3 boyutlu çizim, mobil kodlama, web sitesi tasarımı gibi bilgi çağının gerekliliklerini edinmeleri için çalışmalar yapılmaktadır.

 • Çeşitli kulüp çalışmaları ile öğrencilerin ilgi duydukları farklı teknolojik alanlarda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır. Bu bağlamda, İlkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde açılan “MakerSpace Robotik ve 3D Baskı” atölyelerinde çeşitli robotik çalışmaları yapılmaktadır.

PROJELER

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

 • Programın amacı, öğrencilerin yaşadıkları toplum ve dünyayı tanımaları, insan ve çevreye karşı duyarlılıklarını geliştirmeleri, farklılıkları ve gereksinimleri fark etmeleri, kendi ülkesinde ve dünyadaki yaşam kalitesini attırmaya yönelik sorumluluk duyan bireyler olarak gelişmelerine destek olmaktır.
 • Bu amaçla hazırlanan sosyal sorumluluk- hizmet programı  anaokulu ve ilkokulda öğrencilerin okulda öğrendikleriyle gerçek yaşam arasında bağlantı kurmalarını desteklemeye, ortaokulda  bilinçlenmeye ve lisede öğrendiklerini aktif olarak uygulama ve alanda çalışmaya yöneliktir.
 • Bu çalışmalar, okulda, yerel bir merkezde ya da şehir dışında gerçekleşebilir.
 • Öğrenciler kendi projelerini seçme ve tasarlama konusunda teşvik edilir ve bu projelerin bir kısmı derslerde işlenen konuları temel alır, sınıfın çok daha ötesine yayılır ve öğrencilere içinde yaşadıkları topluma tam anlamıyla dahil olma şansı verir.
 • Okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerin sosyal sorumluluk-hizmet çalışmalarında bulunması esası vardır. Bu kapsamda tüm idareci ve öğretmenler sosyal hizmet çalışmalarına katılırlar. Çalışmalar, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü tarafından yürütülür.
 • Sosyal sorumluluk - hizmet çalışmaları sonucu öğrencilerimizin;
 • Özgüvenli olmaları
 • Din-dil-ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin topluma hizmet etme alışkanlığı kazanmaları
 • İnsani ve toplumsal konulara duyarlılık göstermeleri
 • Topluma ve kendilerine fayda sağlamaları
 • Öğrendikleri ile gerçek yaşam arasında köprü kurabilmeleri
 • Sorumlulukları dâhilinde hareket edebilmeleri
 • Araştırabilmeleri ve planlama yapabilmeleri
 • Hizmet vermenin zorluklarını ve sorunsallıklarını görebilmeleri
 • Kendi sınırlarını zorlamaları ve maksimum kapasiteye ulaşmaları
 • Kalıcı öğrenmeye ulaşabilmeleri hedeflenmektedir.

DİSİPLİNLER ARASI PROJE ÇALIŞMALARI

 • Disiplinler arası çalışmalarda amacımız, bilgiyi günlük yaşamla ilişkilendirebilen ve öğrenilen becerileri gerçek yaşamda karşılaşılan problemlere uygulayabilen bireyler yetiştirmektir.
 • Farklı disiplinlerin kazanımları arasında bağlantı kuracak şekilde seçilen bir konu disiplinler arası proje çalışmaları sayesinde farklı bakış açılarıyla irdelemektedir.
 • Bütünsel bir eğitim öğretim ortamı sağlamak üzere farklı derslerin temaları arasında bağlantı kurularak ortak çalışma alanları saptanır; bu alanlar üzerinden  öğrencilerin proje üretmeleri ve projelerini sunmaları sağlanır.
 • Yapılan proje çalışmalarının sunum aşamasında öğrencilerimiz bilimsel kriterlere dayalı proje sunumları konusunda deneyim kazanırlar.

Günümüz bilgi toplumunda karşılaşabilecekleri durumlara farklı bakış açılarıyla yaklaşabilme yeteneklerini ölçmeyi ve elde edilen sonuçlara göre planlanan çalışmalarla da bu becerileri geliştirmeyi hedefler. Öğrencilerimizi sadece sınava değil, hayata da hazırlayarak gelecekteki hayatlarında ihtiyaç duyacakları yaratıcılık, eleştirel düşünme gibi becerilere sahip olacaklardır. Matematik, fen ve bilgisayar gibi dersler arasında yapılan disiplinler arası çalışmalarla STEM aktiviteleri uygulanır.

PROJE ŞENLİĞİ

 • Öğrencilerin proje kavramı ve proje yönetimi yöntemleri ile tanışarak kişisel gelişimleri ile öğrenci-öğretmen bütünleşmesini sağlamayı; öğrencilerde ekip çalışması, ekip yönetimi, karar alma sunuş becerileri gibi unsurları geliştirmeyi amaçlayan bir etkinliktir.
 • Öğrencilerimizin; proje kavramı ve proje yönetimi yöntemleri ile tanışarak kişisel gelişimleri ile öğrenci-öğretmen bütünleşmesini sağlamak, Öğrencilerde ekip çalışması, ekip yönetimi, karar alma sunuş becerileri gibi unsurları geliştirmek amaçlanır.
 • Proje şenliği kapsamında, proje gerçekleştirecek öğrenci ve takımlara başvuru, proje yürütülmesi, proje izlenmesi, her türlü raporlanması, sunuma hazırlanması vs. gibi konularda birebir destek veren, yol gösteren, proje ekibi ile birlikte sorumlu danışman öğretmenler sürecin yürütülmesini sağlar.
 • Proje kategorilerinde; Bilimsel Gerçekler, Buluşlar / İcatlar, Tasarım / Model, Dil Bilimleri, Sosyal Bilimler alanları yer alır. Bu kategorilerin içerisinde; Biyoloji, Fizik, Kimya, Kodlama, Robotik, Matematik, Teknolojik Tasarım, Sağlık, Beden Eğitimi ve Spor, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Yabancı Diller, Psikoloji, Sosyoloji, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik, Drama, Tiyatro, Dans, İnovasyon gibi alanlarda proje hazırlanabilir.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME 

 • Eğitim- öğretim süreci içerisinde hedeflenen akademik kazanımların beklenen seviyede olup olmadığını tespit etmek için öncelikle hedef kazanımların, geçerliliği ve güvenirliği yüksek ölçme araçları ile ölçülmesi gerekmektedir. Bu süreç içerisinde Ölçme ve Değerlendirme ile hedeflenen akademik kazanımları ne miktarda gerçekleştirdiğimizi ya da gerçekleştiremediğimizi, hangi konuların yeterince öğrenildiğini, hangilerinde eksikliler olduğunu ve bu eksikliğin neler olduğunu ayrıca yanlış öğrenmeleri görebilmekteyiz.
 • Böylece eksik öğrenilen konuların belirlenmesinin ardından sonraki dersleri öğretmenlerimiz, bu sonuçlara göre planlamaktadır. Eksik öğrenmeleri hızlıca tespit etmek/ düzeltmek ve daha kalıcı öğrenme sağlamak için fırsatlar elde edebilmekteyiz. Ölçme ve Değerlendirme süreci içerisinde öğrencilerimize hızlı, doğru ve etkili geri bildirimler verilmektedir.
 • Ölçme Değerlendirme sistemimizde PUKÖ döngüsü kapsamında yürütülmektedir.
 • Planlama Aşamasında: Her türlü sınavın uygulama ve değerlendirme kriteri hazır hale getirilmesi
 •  Uygulama Aşamasında:Sınav uygulamaları ve sınava hazırlık programlarının gerçekleştirilmesi
 • Kontrol Aşamasında:Sınav analizlerinin ve sınav hazırlık uygulamalarının raporlarının değerlendirilmesi
 • Önlem Alma Aşamasında:Öğrenme eksiklerinin saptanarak etüt ve telafi programlarının gerçekleştrilmesi

Sistem dahilinde takip edilir. Akademik başarıyı destekleyen çalışmalarımız, ölçme, değerlendirme ve pekiştirme süreçleri şeklinde yürütülür.

SINAV HAZIRLIK SÜREÇLERİ :

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel İzmir Ortaokulu  LGS hazırlığında deneyimli ve donanımlı bir kadroya sahiptir. Sınav Koordinatörlüğü Sistemi ile öğrencilerimizin sınav hazırlıkları bireysel olarak planlanır ve bireysel gelişimleri izlenir. Sınav hazırlık sürecinde,danışmanlık sistemi, SİS (Süreç İzleme Sınavları) uygulaması ,ofis ve etüt programları, hafta sonu kursları,soru çözüm kulübü çalışmaları , çeyrek ve yarı dönem tatillerinde de   1001 dakikada 1001 soru sistemi ile  sınav hazırlık kampı çalışmaları ve  son çeyrek dönemde hızlandırma çalışmaları uygulanır.

SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ SİSTEMİ

 • Ortaokulda 7 ve 8. Sınıflar LGS ye hazırlık  sınav grubu olarak adlandırılır.
 • Uygulamalar sınav koordinatörlüğü tarafından danışmanlık sistemi çerçevesinde yürütülür.
  • Kurs süreçleri takibi
  • Soru çözümü haftalık takibi
  • Soru çözüm analiz çalışmaları
  • Deneme sınavı analizleri
  • Bireysel ödevlendirmeler
  • Veli iletişimi takibi
  • Hızlandırma programları
  • Hafta sonu kurs programları
  • Sınav koordinatörü aşağıdaki çalışmaları yürütür.

DANIŞMANLIK SİSTEMİ

 İTÜ GVO Özel İzmir Ortaokulunda  her öğrenciye bir danışman öğretmen, birebir danışmanlık yapmaktadır. Danışman öğretmenlik sistemi ile öğrencinin akademik ve sosyal alandaki gelişiminin gözlemlenmesi ve başarısının yükseltilmesi, kendisi ile ilgili kişisel planlama ve değerlendirme becerisinin geliştirilmesi, gelişim gereksinimlerinin tespit edilmesi, okula bağlılığının sağlanması, motivasyonunun artırılması ve okul-ev arasında etkileşim ve işbirliğinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Böylelikle öğrencinin okul başarısı daha yakından takip edilerek süreçte gereken önlemler alınır.

  • Danışmanlık sistemi aşağıdaki şekilde işler.
   • 7., 8. Sınıflarda danışmanlık sistemi yürütülür.
   • Danışman öğretmen  8 – 10 öğrenciden sorumludur.
   • Soru çözümleri haftalık olarak  takip edilir.
   • Sonuçlar tutanakla tespit edilir ve değerlendirilmek üzere sınav koordinatörüne iletilir.
   •  Veliler iki haftada bir aranır ve öğrencinin akademik gelişimi ile ilgili bilgilendirme yapılır.
   •  Her bir öğrenci için haftalık gelişim raporu düzenlenir.

SİS (SÜREÇ İZLEME SINAVLARI) UYGULAMALARI

 • Okulumuzda tüm seviyelerde öğrencilerimizin akademik süreçlerini desteklemek amacı ile ölçme aracı olarak kullanılan araçlardan bir tanesi de SİS uygulamalarıdır.Süreç İzleme Sınavları’dır (SİS). Beş bölüm altında toplanan SİS’ler şunlardır: Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri öğrencilerimiz bu alandan girmiş oldukları sınavlarda her dersi kendi içinde  konuları ve kazanımları doğrultusunda analiz edilmektedir.
 • Ofis saatlerinde uygulanan  SİS’lerin sonuçları,aynı gün ilan edilmektedir. Eş zamanlı olarak bu sınav sonuçlarından elde edilen madde ve test istatistiklerinden faydalanarak hazırlanan raporlar ilgili bölüm ve yöneticiler ile paylaşılmaktadır. Böylelikle sınav sonucuna göre yapılan planlamalar, alınan kararlar bir sonraki gün hayata geçirilebilmektedir.

ETÜT PROGRAMLARI

 •  Ortaokulda tüm sınıf seviyelerinde etüt uygulaması  yürütülür.
 • 8. Sınıf düzeyinde gün içi derslerde hafta içi ofis saatlerinde ve hafta sonu kurs programlarında genel değerlendirme sınavlarına göre seviye grubu uygulaması yapılır. Sınıflar aynı yöntemle çeyrek dönemlerde yeniden düzenlenir. Tüm dersler için üst seviye sınıfında ve diğer sınıflarda aynı müfredat uygulanacak olup alıştırma miktarı ve alıştırmaların güçlük düzeyleri farklı olacaktır.
 • Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel ya da grup etütleri planlanır.
 • Etüt çalışmaları, Pazartesi ve Çarşamba günleri 16.25 – 17.25 saatleri arasında gerçekleştirilir. İleri gruplar için Pazartesi günleri sayısal ders çalışmaları, Çarşamba günleri ise sözel ders çalışmaları yürütülür. Yetiştirme gruplar için Pazartesi günleri sözel ders çalışmaları, Çarşamba günleri ise sayısal ders çalışmaları gerçekleştirilir.
 • Artan deneme sayısı, oluşturulan akademik başarı grubu ve yetiştirme grubu çalışmaları  ile birlikte bireysel öğrenci ihtiyacına göre tüm sınav branşlarından etüt çalışmaları planlanır.Bir sınav branşında, öğrencimizin birden fazla çalışmaya ihtiyaç duyduğu durumlarda öğrencimiz bir sonraki deneme sınavına kadar sabit etüt çalışmasına dahil edilir.

HAFTASONU KURSLARI
Hafta sonu kurs programı 09.00-13.55 saatleri arasında uygulanır. 8. Sınıfta, 14.00-16.30 saatler arasında sınav koordinatörünün planlamasına göre akademik başarı grubu çalışmaları ile soru çözümü ve etüt çalışmaları yapılır. 

SORU ÇÖZÜM KULÜBÜ ÇALIŞMALARI
7.ve 8.sınıf seviyelerinde hafta içinde kulüp saatinde soru çözüm ofis uygulaması yapılır. Ayrıca Perşembe ve Cuma günleri okul sonrasında16.30-17.30 etüt çalışmasının ardından 17.30- 19.00 saatleri arasında dek soru çözüm kulübü çalışmaları yapılır.

1001 DAKİKADA 1001 SORU SİSTEMİ İLE SINAV HAZIRLIK KAMPI ÇALIŞMALARI
7. Sınıfta; Şubat kampı, Haziran kampı, Ağustos kampı yapılır ve hafta sonu programı uygulanır.
8. Sınıfta; Kasım kampı, Şubat kampı ve Nisan kampı yapılır ve hafta sonu programı uygulanır.
Kamp programında 1001 Dakikada 1001 Soru Çözümü Çalışması ile öğrencilerimizin motivasyon ve soru çözüm hızlarını arttırarak, sınavda gerekli olan dikkat ve hız seviyesine ulaşmaları sağlanır.

HIZLANDIRMA PROGRAMI
8. Sınıflar için Nisan ve Haziran ayları arasında hızlandırma kampları gerçekleştirilir. Hızlandırma programı öncesi Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin 8.sınıf müfredat programları tamamlanmış olur. Hızlandırma döneminde konu tekrarı, soru çözümü ve deneme sınav uygulamaları gerçekleştirilir.

OKUL SONRASI PROGRAMLARI:

Pazartesi ve Çarşamba günleri okul sonrası saatleri (16.30-17.30) Akademik Temelli Eğitim programına (Etüt) ayrılmıştır.  Salı günü okul sonrası saatleri (16.30-17.30)  Etkinlik Temelli Eğitim günüdür. Bu çerçevede; ihtiyaç doğrultusunda yarışma kulüpleri(DI, JMUN, FLL, TUBİTAK, ISTA, World Scolars Cup, Dünya Robot olimpiyatları vb.) etkinlik kulüpleri, okul takımları, sanat ve müzik grupları çalışır. Bu çalışmalara ders yılı başında öğrenciler seçilerek, çalışma grupları oluşturulur.
Kış ve Yaz spor sanat okulları ile de öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçtikleri spor ya da sanat alanında bireysel performanslarını okul sonrası programlarla üst düzeye çıkarırlar.

ULUSAL - ULUSLARARASI YARIŞMALAR/SINAVLAR

Okulumuzun çok kültürlü eğitim yaklaşımının önemli bir parçası da, öğrencilerimizin bilimsel, kültürel, siyasi ve sanatsal birçok uluslararası yarışma-konferanslara katılmaları ve proje çalışmalarında bulunmalarıdır.

JMUN (MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER )

 JMUN Kulübü, öğrencilerin dünyaya karşı bakış açılarını geliştirmelerini sağlayan, dünya sorunlarına karşı farkındalıklarını arttıran, öğrencilere uluslararası ilişkilerde evrensel ve diplomatik bakış açısı kazandıran bir simülasyon çalışmasıdır. Katılımcılar, dünyanın farklı ülkelerinden katılım sağlayarak, çeşitli konferanslarda kendi ülkeleri dışında bir ülkeyi temsil ettikleri için diğer ülkelerin politikalarını öğrenerek uluslararası ilişkilerde tarafsız bir anlayış geliştirirler. MUN kulübü, İngilizceyi etkin kullanan kulüp öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

FLL / ROBOTİK

Öğrencilerimize,  bilim ve teknolojiyi sevdirmeyi, yaratıcılıklarını artırmayı, takım çalışması ile robot tasarımı yapmalarını, programlamalarını ve uluslararası yarışmalara katılımlarını amaçlayan çalışmalardır.

DESTINATION IMAGINATION

Öğrencilerimizin hayal güçlerini, anlık problem çözme becerilerini geliştirdikleri; daha yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi öğrendikleri, takım çalışmalarında uyumlarını arttırdıkları bir çalışmadır. STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitiminin sanat ve sosyal girişimcilikle harmanlandığı DI çalışmalarında,  öğrencilerimiz seçtikleri göreve yönelik bir çözüm yaratmak için takımlarıyla araştırır, öğrenir ve tasarlarlar. Programa dahil olan öğrenciler sunumlarını önce ülke turnuvasında, dereceye girmeleri halinde davet edildikleri Dünya Finallerinde gerçekleştirir.

WORLDS SCHOLARS CUP

WSC, üç etaptan oluşan genel kültür, kompozisyon yazma, münazara, sanat, edebiyat ve bilim dallarını içeren uluslararası bir bilgi yarışmasıdır. Yarışmanın ilk etabı, ülkemizde WSC yönetiminin onayladığı bir okulda, ikinci etabı yine WSC ekibi tarafından belirlenen bir ülkede ve üçüncü etabı da Amerika’da yapılmaktadır.
Organizasyonun amacı; geleceğin liderlerine global bir ortam yaratmak ve öğrencilerin farkında olmadıkları yeni becerilerini ve güçlü alanlarını  keşfetmelerine olanak sağlamaktır. Ayrıca odaklanılan en önemli konu ise farklı kültürleri bir araya getirerek bugün ve geleceğe ait fikir ve durumlar üzerine münazara yaptırıp, kompozisyon yazdırmaktır.

 CSI 

Öğrencilerimiz CSI EDUCATİON çalışmalarında; analitik düşünme, iletişim, takım çalışması, problem çözme yeteneğini geliştirme, liderlik ruhu, pratik zekâ gibi çağımızda önemli olan becerileri geliştirme olanağı bulurken, yürüttükleri çalışmalarla ulusal ve uluslararası turnuvalara katılmaktadırlar.

 MATBEG SINAVI

MATBEG, öğrencilerin birer “yaratıcı problem çözücü” olmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen ve içerisinde her sınıf düzeyine göre ayrı ayrı, farklı türde ve sayıda sıra-dışı problemlerin bulunduğu, ilk ve ortaokul düzeyi için geliştirilmiş bir uygulamadır. MATBEG yılda 1 kez yapılmaktadır. Her yıl uygulama Şubat ayında gerçekleştirilir. Katılım göstermek isteyen ve öğretmenleri tarafından bu alanda becerileri tespit edilen ortaokul öğrencilerimiz öğretmen rehberliğinde hazırlık sürecinin ardından sınavlara katılım gösterir.

FENBEG SINAVI

Fen okuryazarlığını ölçmek amacı ile daha çok üst düzey düşünme becerilerine odaklanan farklı ve özgün sorulardan oluşturulmuş Fenbeg sınavına katılım göstermek isteyen ve öğretmenleri tarafından bu alanda becerileri tespit edilen ortaokul öğrencilerimiz öğretmen rehberliğinde hazırlık sürecinin ardından sınavlara katılım gösterir.

GAUS SINAVI

 7.ve 8. sınıf seviyelerine öğrencilerimizin katılım gösterdiği bir sınavdır. Üç farklı zorluk seviyesinde testlerden oluşan 25 soruluk sınav öğrencilerin işlem yapabilme becerisinin yanında akıl yürütme yeteneğini de ölçmektedir. Katılım göstermek isteyen ve öğretmenleri tarafından bu alanda becerileri tespit edilen ortaokul öğrencilerimiz öğretmen rehberliğinde hazırlık sürecinin ardından sınavlara katılım gösterir.

TALES SINAVI

Doğanın dili olan, tüm akademik branşların temelini oluşturan matematik biliminin sevdirilmesini ve özendirilmesini, ulusal düzeyde ortak bir matematik kültürünün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, yaratıcı matematik düşünce sistemlerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Katılım göstermek isteyen ve öğretmenleri tarafından bu alanda becerileri tespit edilen ortaokul öğrencilerimiz öğretmen rehberliğinde hazırlık sürecinin ardından sınavlara katılım gösterir.

PASCAL-CAYLEY-FERMAT SINAVLARI

Waterloo Üniversitesi tarafından düzenlenen uluslararası Pascal, Cayley, Fermat Matematik Yarışmalarına katılım göstermek isteyen ve öğretmenleri tarafından bu alanda becerileri tespit edilen ortaokul öğrencilerimiz öğretmen rehberliğinde hazırlık sürecinin ardından sınavlara katılım gösterir.
 
TÜRK BEYİN TAKIMI YARIŞMALARI

Beyin Olimpiyatları, Dünya Zekâ Oyunları Federasyonu Türkiye temsilcisi olan Türk Beyin Takımı’nın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediği üç aşamalı bir yarışmadır.

Amacı bu yarışmalarla zekâ oyunları kültürünün daha geniş kitlelere ulaşmasının yanında, gelecekte ülkemizi Dünya Zekâ Oyunları Şampiyonaları’nda temsil etme potansiyeli olan öğrencileri tespit etmek ve onları bu alanda yetiştirmektir. Katılım göstermek isteyen ve öğretmenleri tarafından bu alanda becerileri tespit edilen ortaokul öğrencilerimiz öğretmen rehberliğinde hazırlık sürecinin ardından sınavlara katılım gösterir.

TÜBİTAK PROJE YARIŞMALARI

Yarışmaya katılımın amacı: düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilen, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamaktır. Öğrencilerimizin sahip oldukları özgün fikirlerin belirlenen temalar ile ilişkilendirilmesini amaçlayan TÜBİTAK Proje yarışmalarına öğrencilerimiz Fen Bilimleri ve Matematik alanlarında yaptıkları çalışmalarla katılım gösterir.

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat