Eğitim

İlkokul


EĞİTİM FELSEFESİ VE AKADEMİK UYGULAMALAR

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nın eğitim felsefesi; bilimsel yaklaşım, verimlilik, üretkenlik, yaratıcılık, evrensellik, yenilikçilik, süreç odaklılık ve değişimcilik değerlerine dayanmaktadır.

Eğitim felsefemiz çerçevesinde öğrencilerimizin araştırma, öğrenme ve sorgulamaya istekli; eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerisine sahip; iletişim becerileri gelişmiş, takım çalışmasına yatkın, paylaşımcı, bireysel ve akademik dürüstlüğü önemseyen, etik değerleri özümsemiş, özgüven sahibi ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını bekleriz.

 • Okulumuzda yapılan akademik ve sosyal çalışmalardaki hedefimiz; Atatürk ilkeleri ve inkılâplarına gönülden bağlı, ulusal ve evrensel değerleri özümsemiş, sağduyulu, sosyal olay-olgular arasında bağlantı kurma yeteneğine sahip, analitik düşünebilen, sorgulayan, nitelikli ve sağlıklı iletişim kuran yaratıcı bireyler yetiştirmektir.
 • İTÜGVO bilimsel, çağdaş, demokratik ve üretken bir eğitim öğretim yapma sorumluluğu taşır. Okul kültürümüz, eğitim öğretim sistemimiz,  program ve uygulamalarımız bu temel üzerinde şekillenir.
 • Temel akademik eğitim, yabancı dil eğitimi, davranış ve değerler eğitimi, beceri ve yetenek eğitimi ile teknolojik eğitim bir bütündür. Bütünsellik, disiplinler arası işbirliği ve eşgüdüm çalışmaları ile desteklenir. Bütünsel eğitim anlayışıyla öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine, ilgi ve yeteneklerinin desteklenmesine fırsat verecek eğitim öğretim ortamları yaratılır.
 • Akademik çalışmalar, sanatsal, sportif ve kültürel çalışmalar dengeli ve birbirine paralel götürülür.  
 • İlgi, yetenek ve becerilerin desteklenmesi önemsenir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun, zenginleştirilmiş bir müfredat uygulanır.
 • Ders konuları MEB müfredat programı doğrultusunda, zenginleştirilmiş özgün etkinlikler ile öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları gözetilerek yapılandırılmaktadır.
 • Milli Eğitim müfredat programına ek olarak İlkokul 1-3. sınıf düzeyinde Yaratıcılık, Drama, GEMS, Dans/Halk Oyunları ve Satranç dersleri, İlkokul 4. sınıf düzeyinde Genel Yetenek, GEMS, STEM dersi yapılır.

Okullarımızda Matematik programı, GEMS ve Math Theirway Programlarıyla zenginleştirilmektedir.
Günümüzde hızlı değişimin en temel nedeninin bilim ve teknoloji olduğundan yola çıkılarak, tüm sınıf düzeylerinde yapılan çalışmalarla fen eğitimine büyük önem verilmekte, laboratuar çalışmaları programda önemli bir yer tutmaktadır.

 • İlkokulumuzda, yaş grubu özellikleri nedeni ile 1. ve 2. Sınıf düzeyleri temel beceri sınıflarıdır, 3. ve 4.sınıf düzeyleri ise kazanım geliştirme ve değerlendirme sınıfları olarak adlandırılır.  İlkokul programımızın ilk üç yılında Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve fen bilimleri derslerinin öğretimi sınıf öğretmenlerimiz tarafından yürütülmektedir. Öğrencilerimiz, 1 ve 2. sınıflara  aynı şubede aynı öğretmenle devam ederler. 3. sınıfta öğretmen değişikliği yapılır, 4. sınıfta ise branşlaşma sistemine geçilir. Sınıf öğretmenleri, uzmanlıkları çerçevesinde  tüm şubelerde branş derslerine girerler ve  aynı zamanda sınıfın danışman öğretmeni  olurlar.
 • Tüm derslerde en temel hedefimiz, öğrencilerimizin öğrenmelerini somutlaştırabilme, bilgiye ulaşma ve kullanma yollarını keşfetmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimizi merkeze alan uygulamalarımızla; öğrenci kendi öğrenim sürecinde etkin kılınır, ders planları bu doğrultuda  PASS Teori adımlarına uygun olarak (ardıllık, eş zamanlılık, dikkat, planlama ) tasarlanır. Farklılaştırılmış eğitim yöntemleri ve eğitim teknolojilerinin yoğun kullanımı ile zenginleştirilir.
 • Öğrencilerimizin öğrenim ürünlerini somuta dönüştürmelerini sağlayan portfolyo sunumları ilkokul bölümünün tüm sınıf düzeylerinde gerçekleştirilmektedir.
 • Müzik ve beden eğitimi dersleri, branşlaşma sistemiyle yürütülmektedir. Sistemde, öğrencilerimiz müzik alanında; ilkokul 3. ve  4. sınf düzeyinde Gitar, Keman, Ritim ya da Koro branşlarında; beden eğitimi alanında;  Yüzme – Voleybol – Basketbol – Futsal ” branşlarında dönüşümlü olarak eğitimlerini sürdürmektedirler. Sistem, öğrencinin kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda güçlü olduğu branşın belirlenerek geliştirilmesi yönünde fayda sağlar.
 • Disiplinler arası çalışmalarla bilgi transferi sağlanır.
 • Öğrencilerimizin yaparak ve yaşayarak öğrenme deneyimi kazanmaları adına her sınıf seviyesinde şehir içi ve şehir dışı geziler düzenlenmektedir.

DÜŞÜNME BECERİLERİ PROGRAMI

 • Düşünme becerilerine ve etkin öğrenmeye dayalı bir program uyguluyoruz.  Çocukların düşünme ve yaratma yeteneklerini geliştirici etkinlikleri bilimsel çalışmalar ile destekliyoruz. 
 • Amacımız; her öğrencinin öğrenme süreçlerinin farklılık gösterdiğini bilerek; bu farklılıklarını tanımlayarak öğrencilerimizin bilişsel performansını geliştirici ve destekleyici öğretim faaliyetlerini yapılandırmaktır. Torrence ve  Renzuli uygulamalarında, öğrencilerimizin düşünme ve yaratma yeteneklerini geliştirerek, değişen ve gelişen dünyaya uyum sağlayan, hayat boyu öğrenen ve yaşama farklılık, değer katabilecek bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.  Görsel okuma çalışmaları yaparak; dil gelişimleri destekliyoruz. Sözel anlatım becerileri ile birlikte dinleme becerileri alanında da geliştirici çalışmalar uyguluyoruz.
 •  Kavram ve beceri öğretimini ayrı ayrı ele alıyoruz. Kavram öğretiminde somuttan soyuta öğretim basamağını yürütürken, sayılarla birlikte, renk, şekil öğretimi gerçekleştiriyoruz. Atasözleri ve deyimler tematik olarak işliyoruz.
 • Yaratıcılık Çalışmalarında,  Renzuli uygulamaları ile özgünlük, akıcılık, detaylandırıcılıklarını ölçüp, geliştiriyoruz.
 •  Çevre ve doğa etkinliklerini tematik olarak işliyoruz.

ÇOKLU ZEKA PROGRAMI

 • Zekanın tek bir boyutta olmadığını, aksine her bireyin farklı derecelerde, çeşitli zekalara sahip olduğu bilinmektedir.Harvard Üniversitesi’nde bilimsel çalışmalar yapan Amerikan psikolog Howard Gardner tarafından öne sürülen bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre insan zekâsı 8 alt kategoriye ayrılmış ve 9. alt kategori üzerine de araştırmalar başlamıştır.
 • Çoklu zekâ kuramı, zekânın tek olduğunu ama kendi içinde sınıflara ayrıldığını (zekâ çeşitleri olduğunu) ifade eder ve her zekâ çeşidinin dinamik olup geliştirilebilir olduğunu belirtir.
 • Öğrencilerimizi standart testler çerçevesinde; Sözel - Dilsel Zekâ, Mantıksal - Matematiksel Zekâ, Görsel - Mekansal Zekâ, Bedensel - Kinestetik Zekâ, Müziksel - Ritmik Zekâ, Kişisel - İçsel Zekâ, Kişilerarası - Sosyal Zekâ ve Doğa - Varoluşcu Zekâ alanlarında test edilerek  zeka alanlarına göre öğretim programlarımızı yapılandırıyoruz.
 • Baskın zeka alanlarına yönelik çalışmalar yapılırken, çoklu zeka çerçevesinde daha az baskın olan alanları destekleme çalışmaları yapıyoruz.

PASS TEORİSİNE DAYALI BİLİŞSEL PROGRAM

 • PASS Teorisi, beynin yapısını esas alan ve bu yapı üzerine kurgulanan bir öğrenme modelidir. PASS Teorisi, Rus nöropsikolog ve tıp doktoru Alexander Luria’nın beynin işleyişi üzerine yaptığı çalışmaların sonuçları temel alınarak oluşturulmuştur.  
 • Amacımız öğrenme sürecine bilimsel yaklaşıp öğrencilerimizin bilişsel alanlarını destekleyerek öğrenme performanslarını yükseltmektir. Bu nedenle okulumuzda öğretim modelimizin önemli bir parçası da PASS Teorisi yaklaşımından oluşur.
 • Ders planlarımızı PASS teorisinin öğrenme basamaklarını içerecek şekilde hazırlıyoruz.
 • PASS Teorisi;  “Planlama” (Planning), “Dikkat” (Attention), “Ardıllık” (Successive),  ve “Eş Zamanlılık” (Simultaneous) bilişsel işlemlerinden oluşmaktadır ve adını da bu işlemlerin İngilizce karşılıklarının baş harflerinden almaktadır. Bu dört bilişsel işlem öğrenmenin yapı taşlarını oluşturmaktadır. PASS’in tüm alanları karşılıklı olarak birbirlerine bağlıdır.
 • Öğrencilerin sağ ve sol hemisferlerini geliştirirken, planlama, ardıllık, dikkat ve zamanlama kavramlarına yönelik çok yönlü beyinleri gelişmiş olur.

SCAMPER YARATICILIK PROGRAMI

 • Araştırmalar; okul öncesi dönemde yaratıcılığın gerçeklik üzerine kurulmadığı, çocukların bakış açılarının yetişkinlerden farklı olduğu, ancak 7 yaşından sonra gerçekçiliğin önem kazandığını vurgulanmaktadır.
 • SCAMPER da çocukların yaratıcılığını geliştirmeyi amaçlayan alternatif bir eğitim metodur. Çocuklarımızın yaratıcılığını geliştirmede ve hayal gücü, sezgi, düşünme, orjinallik hazinelerini korumada Scamper yöntemini kullanıyoruz.
 • Bu yöntem, çocuklara düşüncelerini değiştirmeleri ya da birleştirmeleri konusunda adım attırarak yaratıcı düşünmelerini sağlar. Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmasını cesaretlendirir. Yaratıcılıklarını ve kendi görüşlerini geliştirmeleri için gereksinimlerine uygun pratik yapma olanağı yaratır. Esnek düşünmeyi ve kalıpları yıkmayı öğretir. Çocuğa yaratıcılıkla ilgili ne kadar çok çalışma yaptırılırsa farklı düşünme becerisi de o oranda gelişir.
 • Bu yöntem tek bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemi serisidir. Bunun için tek bir nesne seçilir ve beyin fırtınası yoluyla bu nesne değiştirilip geliştirilebilir. Bunu yapmak için çocuğa sorular sorulur. Bu sorular çocuğun daha önce alışık olmadığı şekilde düşünmesini sağlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür.
 • Scamper’da amaç yansıtıcı düşünme becerisinde gelişim sağlamaktır.

GEMS (Fen ve Matematikte Büyük Keşifler)

 • Heyecan verici, etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır.
 • California Üniversitesi Lawrence Bilim Merkezinde geliştirilen GEMS üniteleri, fen bilimleri eğitiminde “Gözetimli Keşif” yönteminin en iyi yönlerini yansıtmaktadır.
 • Gözetimli keşif yöntemi, bireylerin öğrenime doğrudan katılımını sağlayarak bilim insanlarının çalışma yöntemlerinin  gerçekçi bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır.
 •  Okulumuza özgü zenginleştirilmiş müfredat çerçevesinde uyguladığımız GEMS programı, öğrencilerimizi problem çözme konusunda yaratıcılığa yöneltmekte, bağımsız düşünme  ve sorgulama becerilerini geliştirmektedir.
 • Anaokulunu takiben 3. Sınıfın sonuna kadar uyguldığımız  GEMS programımız; bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yaratarak öğrencilerimizin fen ve matematikteki öncü kavramları anlamalarını, temel fen ve matematik becerilerinin önemini kavramalarını ve fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesini sağlamaktadır.

STEM

 • STEM, Science (Fen), Technology (Teknoloji ), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.
 • Fen öğretimini kapsayan alanların diğer disiplinlerle örtüştürülerek bir bütün olarak öğrenmenin deneyimlenmesine dayanan disiplinlerarası bir yaklaşımdır.
 •  Öğrencilerimizi hayata da hazırlayarak gelecekte çokça ihtiyaç duyacakları yaratıcılık, eleştirel düşünme gibi becerilerini geliştirmek üzere kurgulanan takım çalışmasına dayalı proje çalışmalarıdır.
 • Her türlü yaşam problemlerinin çözümüne yönelik olarak üretilen projeler;  temel olarak planlama, tasarlama, gerçekleştirme ve değerlendirme basamaklarında öğrencilerimizi geliştirmeye yöneliktir.
 • STEM çalışmalarına , 4-5-6 ve 7. Sınıflarda haftalık ders programında birer saat ders ayrılarak gerçekleştirilir.
 • Ders yılı boyunca STEM alanları öğrenme sürecine dahil edilerek çok sayıda proje üretilir ve sergilenir.

YARATICILIK
Okulumuzun program geliştirme ve zenginleştirme çalışmaları doğrultusunda, yaratıcılığı ortaya çıkarmak, geliştirmek, bilişsel becerileri biliş üstü becerilere dönüştürmek; bilginin kalıcılığını ve yaşamın içinde kullanılmasını sağlamak amacıyla konular, üniteler ve kazanımlarla da eş güdümlenerek 1, 2, 3. sınıflarda haftada bir saat yaratıcılık dersleri yapılmaktadır.

GENEL YETENEK 
Genel yetenek dersleri, okulumuza özgü hazırlanan program çerçevesinde ilkokul 4. sınıf düzeyinde haftada bir saat; ortaokul 1. sınıf düzeyinde iki haftada bir saat olmak üzere sayısal ve sözel yetenek adı altında iki bölüm halinde işlenir.
Sayısal yetenek çalışmaları ile öğrencilerimiz, problem çözme stratejilerini geliştirebilme ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerilerini geliştirmektedir.
Sözel yetenek çalışmalarıyla öğrencilerimiz, Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanabilecek; eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme, karar verme gibi temel becerilerini geliştirebilmektedir.
Bu çalışmalarla öğrencilerimiz model kurabilecek, modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle ilişkilendirebilecektir.
Temel hedef; öğrencilerimize bilgi hamallığı yaptırmadan, zihinsel yeteneklerinin işlerliğini bir üst düzeye çıkarmaktır.

 

BÖLÜMLER

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

 • Okulumuz Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü; öğrencilerimizin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini takip etmek ve desteklemek amacıyla koruyucu, önleyici ve geliştirici çalışmalar yürütmektedir. 
 • Yapılan bu çalışmalarda öğrencilerin yaş dönemi özellikleri de dikkate alınarak bulundukları eğitim ortamından yararlanabilmeleri, kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri, karar verme ve problem çözme becerilerini kazanmaları; böylece zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak gelişim sağlamaları amaçlanmaktadır. 
 • Bölümümüz bunların yanı sıra öğrencilerin gelişimini destekleme sürecinde öğretmen, idareci ve velilere yönelik çalışmaları planlamakta, okul- aile iletişim ve iş birliğinde dinamik bir rol oynamaktadır.
 • İLKOKUL döneminde yetenek ve becerilerini geliştirerek büyümelerini, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamak çalışmaların temelini oluşturur.
 • Süreç içerisinde öğrencilerimiz gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, yargılanmadan, koşulsuz dinlenir ve destek görür. Açıklık ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde sağlıklı karar vermeyi deneyimlerler.

Öğrencilerimiz, gelişim dönemleri dikkate alınarak; 

 • Kendini anlama ve değerlendirme,
 • Başkalarını anlama ve kabul etme,
 • Ailenin değerini anlama ve kabul etme,
 • Toplum olgusunu geliştirme,
 • Karar verme ve amaç geliştirme,
 • Kendini tehlikelerden koruma konularında desteklenir.

Öğrencilerimize yönelik çalışmalarımız
Eğitsel Rehberlik 

 • Okulu ve Çevreyi Tanıma,
 • Uyum Sağlama,
 • Akademik Takip Çalışmaları,

Bireysel Rehberlik 

 • Yaşam Becerileri Programı,
 • Bireysel Görüşmeler,
 • Grup Çalışmaları,
 • Bilimsel geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış envanter çalışmaları

Velilere Yönelik Çalışmalarımız

Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’nin gerekli gördüğü durumlarda bireysel randevu yolu ile gerçekleştirilir. Velilerimizi daha yakından tanıyarak, onlara çocuklarının duygusal, sosyal ve bilişsel alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken alanlarıyla ilgili detaylı bilgiler verilir. İlgili alanlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılır.

Çalışmalarımız;

 • Bireysel görüşmeler,
 • Öğrencilerin bilişsel- sosyal- duygusal gelişimleri ile ilgili yaşantı ve gözlemlere ve envanterlere dayalı veli görüşmeleri,
 • Aile- çocuk etkili iletişim seminerleri,

Seminerler ve Rehberlik Bültenleri
Planlamalar, istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda öğrencilerimize ve/veya velilerimize yönelik olarak konferanslar, seminerler ve sempozyumlar düzenlenmektedir. Bu etkinliklerde öğrencilerin gelişim düzeyleri, doğru ebeveyn tutumları, verimli ders çalışma yöntemleri, bilinçli teknoloji kullanımı, arkadaşlık ilişkileri vb. birçok konuya yer verilmektedir.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümümüzce yıl içerisinde ayda bir kez velilerimize yönelik bilgilendirici ve yönlendirici bültenler hazırlanır ve  e-posta yolu ile iletilmektedir.

CSM UYGULAMA

Gerçekleştirilen bilimsel araştırmalarda, zihinsel becerilerin ölçülmesi ve geliştirilmesi çocuklarda 15 yaşına kadar çok önemlidir (Jedlicka, 2017). Çünkü ergenlik dönemine ulaşıldığı zaman büyük bir “geriye doğru budama” olur ve beyinde değişimlerin başlamasıyla birdenbire çok sayıda nöron ve sinaptik bağlantı yok olur (Doidge, 2012). Beynin esnek ve değişebilen yapısı olarak adlandırılan nöroplastisitenin özellikle yeni doğan bebeklerde çok hızlı olduğu ve bu hızın erişkinlik dönemine doğru azaldığı bilinmektedir (Kolb ve Gibb, 2011).

 •  Zihinsel beceri gelişimi, Piaget (1999)’nin “Somut İşlemler Dönemi” adını verdiği sürecin aileler tarafından etkin olarak değerlendirilmesi, bireyleri hayata daha iyi hazırlamak için oldukça kritiktir. Bu kapsamda, temel zihinsel becerileri ölçmek için CSM testleri geliştirilmiştir. Bu testlerle; bireyin dikkat, hafıza, zihinsel esneklik, işlem hızı ve problem çözme gibi temel bilişsel becerileri değerlendirilebilmektedir.

CSM Testleri 5 farklı testi içermektedir. Bunlar;
- Seçici Dikkat Testi
- Sürekli Performans Testi
- Dikkat Yönlendirme Testi
- İşlevsel Bellek Testi
- C-Opt Testi

Öğrencimizin bilişsel beceri gelişimini etkin sürdürebilmesi için evde pekiştirme ve geliştirme amaçlı olarak, “Evde Bilişsel Beceri Geliştirme” ve “Braincraft uygulaması” egzersizlerini yapması önerilmektedir. Rehber öğretmenlerimiz tarafından, öğrencilerimizin gelişimi yakından izlenmektedir.

YABANCI DİLLER

 • Yabancı dil öğretiminde, dilbilim temelleri üzerine kurulan beceri programı ile uluslararası düzeyde geçerliliği kanıtlanmış dil edinimi hedefleriz.
 • Anasınıfından lise son sınıfa dek dinleme, anlama, konuşma ve yazma becerilerini adım adım geliştiren programımız anadili İngilizce olan ülkelerden gelen lisanslı öğretmenlerimizin getirdiği kültürel birikimle zenginleşir.
 • İngilizce müfredat programımız Avrupa Konseyi Ortak İngilizce Programı CEFR  (Common European Framework of References for Languages) doğrultusunda hazırlanmıştır.
 • İngilizcenin, disiplinler arası işbirliği içinde, ana dil öğrenme modelini temel alarak öğretilmesi hedeflenmektedir.
 • Öğrencilerimize İngilizcenin sevdirilmesi ve günlük yaşantı içerisinde kullanımının kazandırılması amaçlanmaktadır.
 • Dersler tema bazlı (Theme Based) ve iletişimsel yaklaşım (Communicative Approach) metotları temel alınarak planlanmakta, bu metotlara uygun hazırlanmış ders kitaplarıyla desteklenmektedir.
 • Çoklu zeka kuramı ve eleştirel düşünme becerileri ders işleyişlerinde ön plana çıkmaktadır. Akademik yılın sonunda portfolyo ve proje sunumları ile öğrencilerimizin ürünleri sergilenmektedir. 
 • Öğrencilerimizin dil gelişimlerini destekleyecek çeşitli çevrimiçi programlar kullanılmaktadır. Online programlarımız 'EFL/ESL programları' ve 'Digital Kütüphaneler' olarak iki ana başlıkta toplanmıştır. Tüm programlar, müfredatımıza entegre edilerek uygulanmaktadır.
 • İngilizce öğretim programımız, öğrencilerimizi Cambridge Üniversitesi ESOL (English for Speakers of Other Languages) sınavlarına da hazırlamaktadır.
 • 4.sınıf düzeyinde  İngilizce dersleri seviyelendirme esasına göre planlanır. Her dönemin başında yapılan sınav sonuçlarına göre öğrenci sayısına bağlı olarak üç/dört grup oluşturulur. Temel seviyedeki öğrencilerin takip edecekleri programa ilaveten üst seviyelerde farklılaştırma çalışmaları planlanır.
 • Müfredat programımıza uygun olarak geliştirip hayata geçirdiğimiz,  öğrencilerimizin kendi dil becerilerini değerlendirdikleri, öğretmenlerimizin de öğrencilerini değerlendirdikleri ilk web tabanlı 'Elektronik Avrupa Dil Portfolyosu' ile  İngilizce programımız daha da güçlendirilmiştir. 
 • Öğrencilerimiz, Avrupa Konseyi’nin ortak çerçeve programına göre 1 -3. Sınıf düzeylerinde A1 seviyesinde , 4. Sınıf düzeyinde A2 seviyesinde olmaları beklenmektedir.

2. YABANCI DİL ALMANCA/İSPANYOLCA

 • Öğrencilerimiz kulüp saatleri içinde İspanyolca ve Almanca dillerinden istedikleri biri ile çalışırlar. Böylece 5. sınıfta başlayacakları  2. yabancı dil programına ön hazırlık yapmış olurlar.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
TÜRKÇE

 • Türkçe ders programımızın temel amacı; okuyan, okuduğunu anlayan, kendini yazılı ve sözlü olarak iyi ifade eden, araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen ve değerlendiren bireyler yetiştirmeyi hedef almaktadır.
 • Anadil becerisi gelişmiş olan öğrencilerimiz yabancı diller ve diğer disiplinlerde yüksek hakimiyet düzeyine sahip olur.
 • Türkçe programı bu becerileri oluşturmaya yönelik planlanmıştır. Beş temel beceri olan dinleme, okuma, anlama, anlatma ve yazmayı etkin ve kalıcı olarak kazandırmayı amaçlamaktadır.
 • Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş metinler; öğrencilerimizin okuma, anlama, yorumlama ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesini ve tam anlamıyla okur-yazar olarak yetiştirilmesini amaçlar. Birinci sınıfta incelemeye başladığımız masal türünün yanı sıra öykü türü irdelenir, karşılaştırılır, yazarlar hakkında bilgiler edinilir. Okunan öykü ve masalların bazılarının yazarları ile söyleşi yapılır.
 • Yaratıcı yazma programı çerçevesinde, öğrencilerimizin, görsel okumalarla ve  hayal güçlerini kullanarak ürünlerini yazılı-sözlü olarak ifade etmesi ve bu ürünleri sunması sağlanır.
 • Okul kütüphanemiz öğrenme ortamlarımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Türkçe dersi kütüphane ortamında, hikâyeler, masallar okunarak ve okudukları ile ilgili tahmin, yorum, eleştiri, tartışma ortamı yaratılarak işlenir.

MATEMATİK

 • Matematik ders programımızın temel  amacı; öğrencilerimizin  matematiğin gerçek hayatın bir parçası olduğunu anlamaları ve matematiğe karşı olumlu bir tutum oluşturmalarıdır.
 • Matematik dersiyle amaçlanan; keşfederek öğrenen, öğrenirken eğlenen, estetik duygusu gelişen, sonuçlara ulaşmada, bilimsel yasaları ve olayları anlamada akıl yürütme yöntemlerinden yararlanabilme becerisine sahip, yaratıcı, sorgulayıcı ve bağımsız düşünebilen öğrenciler yetiştirmektir.
 • Derslerimizin kurgusu, matematiği karmaşık ve soyut algılanma biçiminden kurtararak öğrencilerimizin matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirmesi, gelişen yetkinliklerinin farkına varması ve özgüven  oluşturmasına yöneliktir.
 • Matematik dersinde kullanılan yöntemlerle öğrenciler, matematiğin yaşamda nasıl kullanıldığını içselleştirirken kuralların altındaki mantığı da anlarlar. Çoklu zekâ kuramına uygun proje ve etkinlik temelli çalışmalar yaparak matematiğin yaşamın içindeki yerini keşfederler.

FEN BİLGİSİ

 • Fen bilimleri derslerimizde araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı temel alınmaktadır.
 • Amacımız öğrencilerimizin;
  • Yaratıcı sorular sormalarını sağlamak; bilgiye nasıl ulaşılacağını ve nasıl kullanacaklarını öğretmek,
  • Bilimsel süreçleri kullanacakları ortamlar yaratarak düşünme, araştırma, sorgulama becerilerini geliştirmek ve bilimsel bilgileri (günlük hayat da dâhil olmak üzere) kullanabilmelerini ve uygulayabilmelerini sağlamak,
  • Fen bilimlerine karşı olumlu tutumlar geliştirebilmek,
  • Doğa ve insan sevgisi kazanmalarını sağlamaktır.

Öğrencilerimizin, bilimsel düşüncenin temelini oluşturan gözlem, araştırma inceleme ve deney yapma becerisini geliştirmek üzere düzenli olarak laboratuvar dersleri  gerçekleştirilir

HAYAT BİLGİSİ

 • Hayat bilgisi öğretim programı; birey, toplum ve doğa olmak üzere üç ana öğrenme alan üzerinde yapılandırılmıştır. Öğrencilerimizin temel yaşam becerilerinin yanı sıra olumlu kişisel nitelikler ve değerler (sabır, hoşgörü, sevgi, saygı, barış, dürüstlük, adalet, yeniliğe açıklık ve kültürel değerler) geliştirmelerini hedefler.
 • Programda öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları, ileride öğrenecekleri fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerine temel oluşturabilecek kavramlar yer alır.
 • Atatürkçülük kavramı benimsetilir ve program belirli gün ve haftalar ile desteklenir.

SOSYAL BİLGİLER

 • Sosyal Bilgiler ders programı; Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, Türk tarihi ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış, insan haklarına saygılı, çevresine duyarlı, bilgiyi yorumlayabilen, kullanan düzenleyen, sosyal katılım becerileri gelişmiş, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmeyi hedefler.
 • Sosyal bilgiler dersi öğretim programı; tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimler ve vatandaşlık bilgisi açılarından çok yönlü olarak ele alınmaktadır.

UYGULAMALI DERSLER

MÜZİK

 • Müzik eğitiminde hedefimiz; öğrencilerimizde müzik sevgisini uyandırmak, içlerindeki yaratıcılığı ve hayal dünyalarındaki  müzik imgesini geliştirerek estetik anlayışa sahip bireyler yetiştirmektir.
 • Müzik  programımız öğrencilerimizin;
  •  Müzik altyapı ve kültürlerini oluşturarak ve beğenilerini  geliştirecek,
  • Yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirerek ritim ve  armoni sahibi  bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak şekilde müziksel okuma yazma, söyleme-çalmanın genel kültür ile buluşacağı çalışmalara yer verilerek kurgulanmıştır.
 • Derslerde ayrıca besteci tanıma, nota eğitimi, koro ve solo olarak şarkı söyleme ve müzik dinleme çalışmaları yapılır.
 • Bireysel- Grup Enstrüman Konserleri ile yıl boyunca sürdürülen çalışmalar öğrencilerimize performanslarını sergileme fırsatı da yaratılmaktadır.

ORFF YAKLAŞIMININ OKULUMUZDAKİ YERi VE MÜZİK DERSİ BRANŞLAŞMA SİSTEMİ

Okulumuzda; müzik eğitimi yoluyla öğrencilerimizi estetik anlayışa sahip bireyler olarak yetiştirmeyi, ifade yeteneklerini eğitmeyi,  yaratıcılıklarını ve eğitim becerilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz.
Tüm dünyada yaygınlık kazanmış bir müzik eğitimi yaklaşımı olan “Orff Yaklaşımı Çerçevesinde Müzik ve Hareket Eğitimi” okulumuzda uygulanmaktadır.  Orff yaklaşımı ile yapılan müzik eğitimi uygulamada temel olarak; taklit, araştırma ve keşif, doğaçlama ve yaratıcılık aşamalarından oluşur. Orff anlayışındaki bütün bu aşamalar “oyun ortamı” içinde gerçekleşir çünkü “oyun ortamı” katılım, birlikte hareket edebilme, yaratıcılığın ortaya çıkması,  bireyin kendi potansiyelini rahatça ortaya koyabilmesi ve yine bireyde merak uyandırıp motivasyonu artırması açısından önemli bir katkı sağlar.
Bu süreçte, öğretmen, öğrencileri keşfederek öğrenmeleri yolunda destekler ve bu keşif sonucunda öğrencilerin geri bildirimlerinin, müziksel dönüştürme çabalarının “yaratıcı süreçler” halinde yaşanmasını sağlar. Bu yolla öğretmen sınıfta ses eğitimi, çalgı eğitimi, müziksel işitme okuma-yazma ve yaratma yeteneğinin eğitimini ve müzik beğenisinin eğitimini yapar.
Okulumuzda; Orff yaklaşımı çerçevesinde müzik ve hareket eğitimi ilkokul 1, 2, 3. sınıflarda uygulanmaktadır.
Aynı zamanda müzik dersleri, branşlaşma sistemiyle yürütülmektedir. Sistemde, ilkokul 3. Ve  4. sınf düzeyinde Gitar, Keman, Ritim ya da Koro branşlarından birini seçen öğrenci, dört yıl boyunca bu branşta eğitim almaktadır. Orta 3. sınıfta tekrar, genel müzik eğitim programına geçiş yapılmaktadır.

GÖRSEL SANATLAR

 • Görsel sanatlar programımız öğrencilerimizin;
  • Yaratıcılık, tasarım ve üretkenlik yönünü açığa çıkartarak sanatsal gelişimini teşvik eden,
  • Kültürel mirasa değer vermenin önemini kavratan,
  • Görsel okuryazarlık yetkinliklerini geliştiren,
  • Estetik değer yargılarının gelişimine katkı sağlayan,
  • Sanata değer verip korumayı benimseten bir bakış açısı ile hazırlanmıştır.
 • Derslerimizde farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerin el göz koordinasyonuna, sosyal, psikolojik gelişimlerine uygun; bilgi ve becerilerini destekleyen çalışmalara yer verilmektedir.
 • Sorumluluk alma, sevgi ve yardımlaşma gibi değerlerin gelişimi de bireysel ve grup çalışmalarıyla desteklenmektedir.

BEDEN EĞİTİMİ

 • Beden eğitimi programımızın temel amacı, öğrencilerimizi spor kültürünü benimsemiş ve sporu bir yaşam biçimi olarak kabul eden, paylaşımcı, katılımcı, öz güveni yüksek, etik ve estetik değerlere sahip, takım ruhu gelişmiş, erdemli bireyler yetiştirmektir.
 • Derslerimizde, öğrencilerimizin; sportif ve yaşam becerilerinin artırılması, zaman yönetimi, takım olgusu, sağlıklı beslenme gibi alanlarda kazanımlar elde etmelerini sağlayacakları şekilde kurgulanmıştır.
 • Öğrencilerimiz 1 ve 2. sınıflarda yer değiştirme, dengeleme, nesneleri kontrol etme gibi koordinasyon çalışmalarında olgunluk ve çok yönlülük kazanırlar.
 • 3. Sınıftan itibaren devam eden dönüşümlü branş programında uygulanan yüzme, basketbol, voleybol  ve futsal branşlarında yetkinlikler  kazanmaları  hedeflenir.
 • Öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli sportif ve sanatsal alandaki kulüp çalışmalarında da faaliyetlerini sürdürmektedirler. Okul takımları aracılığı ile de takım olma ruhu ve yarışma hazzını yaşayarak deneyimlerler.
 • Programımız okul takımlarımız ve Nesan Yüzme Spor Kulübümüz ile desteklenmektedir.

BEDEN EĞİTİMİ BRANŞLAŞMA SİSTEMİ
İlkokul 3 – Ortaokul 3. sınıf düzeyinde beden eğitimi derslerinde branşlaşma sistemi, “Yüzme – Voleybol – Basketbol – Futsal ” dönüşümüyle uygulanmaktadır. Öğrenci, dört yıl boyunca belirtilen branşlarda, yıl içinde dönüşümlü olarak etkinlik yapma fırsatı bulur. Sistem, öğrencinin kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda güçlü olduğu branşın belirlenerek geliştirilmesi yönünde fayda sağlar.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

 • Bilişim Teknolojileri Bölümümüz, okulumuz bünyesindeki bilişim teknolojileri altyapısını düzenlemekte ve yönetmektedir; yenilikleri takip ederek bu teknolojilerin okulumuz genelinde uygulamalara entegre edilmesi sağlanmaktadır.
 • Okullarımızda tasarımı ve yazılımı tamamen kendi bünyemizde yapılan İTÜGVONET otomasyon sistemi kullanılmaktadır. Web tabanlı bu sistem aracılığı ile velilerimiz öğrencileriyle ilgili pek çok bilgiye online erişme imkanı bulmaktadır. Ayrıca sistem, öğrenci bilgi portalı, sportal, e-gelişim raporu gibi okulumuza özgü yazılımları da içermektedir.
 •  Derslerimizde öğrencilerimizin nitelikli birer teknoloji okuryazarı olmaları ve bilişim teknolojilerini günlük hayatlarında da kullanma becerilerine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak öğretim programları uygulanmaktadır.
 • Bilişimsel ve algoritmik düşünce becerilerini geliştirmek amacıyla ilkokul 1. sınıftan itibaren tüm sınıf düzeylerinde kodlama eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimiz Europe Code Week ve Hour of Code gibi uluslararası etkinliklere katılmaktadırlar. Kodlama alanında çeşitli uluslararası sertifikalar edinmektedirler.
 • Dijital vatandaşlık ve etik konusu önemle üzerinde durulan bir konudur. Anasınıfından liseye tüm sınıf seviyelerinde “dijital gizlilik ve güvenlik, dijital kimlik, internette doğru bilgiye erişim, bilginin güvenliği, doğru ve etkili arama yapma, intihal, sanal zorbalık” gibi konular işlenmektedir.
 • Dijital vatandaşlık konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar uluslararası düzeyde bu konuda en önemli kuruluş olan “Common Sense” tarafından akredite edilmiştir. Bilişim Teknolojileri öğretmenlerimiz Common Sense Educator sertifikasına sahiptir.
 • Çeşitli kulüp çalışmaları ile öğrencilerin ilgi duydukları farklı teknolojik alanlarda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır. Bu bağlamda, İlkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde açılan “MakerSpace Robotik ve 3D Baskı” atölyelerinde çeşitli robotik çalışmaları yapılmaktadır.

PROJELER
DİSİPLİNLERARASI PROJELER

 • Disiplinler arası çalışmalarda amacımız, bilgiyi günlük yaşamla ilişkilendirebilen ve öğrenilen becerileri gerçek yaşamda karşılaşılan problemlere uygulayabilen bireyler yetiştirmektir.
 • Farklı disiplinlerin kazanımları arasında bağlantı kuracak şekilde seçilen bir konu disiplinler arası proje çalışmaları sayesinde farklı bakış açılarıyla irdelemektedir.
 • Bütünsel bir eğitim öğretim ortamı sağlamak üzere farklı derslerin temaları arasında bağlantı kurularak ortak çalışma alanları saptanır; bu alanlar üzerinden  öğrencilerin proje üretmeleri ve projelerini sunmaları sağlanır.
 • Yapılan proje çalışmalarının sunum aşamasında öğrencilerimiz bilimsel kriterlere dayalı proje sunumları konusunda deneyim kazanırlar.

PROJE ŞENLİĞİ

 • Öğrencilerimizin bilgi birikimlerini  bilimsel düşünme basamakları çerçevesinde  belirlediği bir problemin çözüm aşamalarını projelendirerek hayata geçirmesi hedeflenir.
 • Proje üretim aşamalarında öğretmenlerim proje danışmanlığı yaparak öğrencilerimizin hazırlık, içerik oluşturma, raporlama ve sunum basamaklarında  bilimsel çerçevede kalmalarını sağlarlar.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

 • Programın amacı, öğrencilerin yaşadıkları toplum ve dünyayı tanımaları, insan ve çevreye karşı duyarlılıklarını geliştirmeleri, farklılıkları ve gereksinimleri fark etmeleri, kendi ülkesinde ve dünyadaki yaşam kalitesini attırmaya yönelik sorumluluk duyan bireyler olarak gelişmelerine destek olmaktır.
 • Bu amaçla hazırlanan sosyal sorumluluk- hizmet programı  anaokulu ve ilkokulda öğrencilerin okulda öğrendikleriyle gerçek yaşam arasında bağlantı kurmalarını desteklemeye, ortaokulda  bilinçlenmeye ve lisede öğrendiklerini aktif olarak uygulama ve alanda çalışmaya yöneliktir.
 • Bu çalışmalar, okulda, yerel bir merkezde ya da şehir dışında gerçekleşebilir.
 • Öğrenciler kendi projelerini seçme ve tasarlama konusunda teşvik edilir ve bu projelerin bir kısmı derslerde işlenen konuları temel alır, sınıfın çok daha ötesine yayılır ve öğrencilere içinde yaşadıkları topluma tam anlamıyla dahil olma şansı verir.
 • Okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerin sosyal sorumluluk-hizmet çalışmalarında bulunması esası vardır. Bu kapsamda tüm idareci ve öğretmenler sosyal hizmet çalışmalarına  katılırlar. Çalışmalar, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü tarafından yürütülür.
 • Sosyal sorumluluk - hizmet çalışmaları sonucu öğrencilerimizin;
 • Özgüvenli olmaları
 • Din-dil-ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin topluma hizmet etme alışkanlığı kazanmaları
 • İnsani ve toplumsal konulara duyarlılık göstermeleri
 • Topluma ve kendilerine fayda sağlamaları
 • Öğrendikleri ile gerçek yaşam arasında köprü kurabilmeleri
 • Sorumlulukları dâhilinde hareket edebilmeleri
 • Araştırabilmeleri ve planlama yapabilmeleri
 • Hizmet vermenin zorluklarını ve sorunsallıklarını görebilmeleri
 • Kendi sınırlarını zorlamaları ve maksimum kapasiteye ulaşmaları
 • Kalıcı öğrenmeye ulaşabilmeleri hedeflenmektedir.
 • Bu kapsamda, ortaokulda grup projeleri gerçekleştirilir. Proje konuları; çocuklar, yaşlılar, kadınlar, bağımlılık, çevre, eğitim-öğretim ve sağlık gibi alanlardan seçilerek sivil toplum kuruluşları ve ilgili alanlarda yetkin kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirilir.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

ÖLÇME DEĞERLENDİRME, SINAV VE AKADEMİK DESTEK PROGRAMI

 • “Her öğrenci her türlü yeni bilgiyi, kendi bireysel gelişim çizgisine uygun olarak öğrenebilir.”  düşüncesinden hareketle,  öğrenme sürecine karşılıklı olarak duyarlı bir şekilde yaklaşabilme ilkesini benimseriz.
 • Öğrencilerimizin;  küçük yaşlardan itibaren sınav-not kaygısına sürüklemeden,  yaratıcı düşünme, analitik düşünme ve sorun çözme becerilerini geliştirerek “öğrenmeyi öğrenen” bireyler yetiştirmek temel hedefimizdir.
 • Okulumuzdaki tüm öğrenmelerin; hedef davranışlara yönelik ve planlı olması, yüksek nitelikte bir öğrenme ortamında gerçekleştirilmesi ve objektif bir şekilde değerlendirilmesi önemlidir.
 • Ölçme – değerlendirmede; uzun veya kısa cevaplı yazılı yoklamalar, farklı soru tipleri ile hazırlanmış sınavlar, test uygulamaları, sözlü yoklamalar, gözlemler, hazırlık ve alıştırma çalışmaları, ödevler, projeler ve benzeri yöntemlere başvurulur.
 • Öğrenme düzeylerinin belirlenmesi ve izlenmesi amacı ile öğretim yılı başından itibaren çoktan seçmeli ve klasik yazılı sınavları, konu tarama sınavlarını, genel değerlendirme sınavlarını, düzey belirleme deneme sınavlarını düzenlenir.
 • Haftalık, aylık ve dönemlik değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilir. Genel Değerlendirme Sınavları; İstanbul okullarımızla ortak uygulanan deneme sınavlarıdır. 3. Sınıftan itibaren uygulanır. GDS'ler sayesinde öğrencilerin akademik bilgi birikimleri kazanım odaklı tespit edilir ve akademik gelişimleri değerlendirilir. Uygulanan GDS'ler öğrencilerin sınav kaygısını azaltmada, zaman yönetimi sağlanmasında ve öğrencinin kendisinin daha kalabalık gruplar içerisindeki yerini görmesinde katkı sağlar. Ayrıca etüt sınıfları ve ofis programları da GDS'lerde alınan sonuçlar doğrultusunda öğrencinin kazanım ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.
 • Ölçme uygulamalarının değerlendirilmesi sonucunda bireysel ve bütünsel öğrenme analizleri çıkarılarak öğretim ve akademik destek programları yapılandırılır.
 • Akademik destek programları, tüm öğrencilerimizin sınıfta işlenen konulara dair tam öğrenmeyi gerçekleştirmelerine destek olmaktır. İç sınavlarda ve merkezi sınavlarda öğrencilerimizin hedeflenen başarı düzeylerine ulaşabilmelerine katkıda bulunmak amacı ile; sınıf içi çalışmalarda öğrenilen konuları,  pekiştirilmek üzere Ofis ve Etüd programları ile  alıştırma ve hızlandırma çalışmaları yapmaktır.
 • Okul ders saatleri içerisine dahil edilen ofis çalışmalarında öğrenciler GDS'ler sonrasında tespit edilen kazanım eksiklerini tamamlama fırsatı bulurlar. Ofis saatlerinde öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilen, kazanım odaklı konu tekrarları, soru çözümleri ve etkinliklerle yapılan pekiştirme çalışmaları ile kazanımlar öğrenciler tarafından daha iyi özümsenir.
 • İlkokulda 1,2 ve 3. sınıflarda ofis saatleri haftanın ilk dört günü son ders saatinde uygulanır. Bu dört saatin ikisi akademik destek olarak, diğer ikisi ise ödev çalışması olarak kullanılır. 4. Sınıflarda ise haftanın üç günü akademik destek çalışması yapılır.
 • Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel ya da grup etüdleri planlanır.
 • Pazartesi ve çarşamba günleri okul sonrası yapılan kazanım odaklı etüt çalışmaları ile öğrencinin eksik oldukları kazanımları giderilir, sınav başarısı daha da artar. Tüm bu verilere velilerimiz de İTÜGVONET sisteminden ulaşarak çocuklarının başarı sürecini daha yakından takip ederler.

OKUL SONRASI PROGRAM

Pazartesi ve Çarşamba günleri okul sonrası saatleri (16.30-17.30) Akademik Temelli Eğitim programına (Etüt) ayrılmıştır.  Salı günü okul sonrası saatleri (16.30-17.30)  Etkinlik Temelli Eğitim günüdür. Bu çerçevede; ihtiyaç doğrultusunda yarışma kulüpleri(DI, MUN, FLL, TUBİTAK, ISTA, Scolars Cup, Dünya Robot olimpiyatları vb.) etkinlik kulüpleri, okul takımları, sanat ve müzik grupları çalışır. Bu çalışmalara ders yılı başında öğrenciler seçilerek, çalışma grupları oluşturulur.

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat