Eğitim

İlkokul


İTÜ GVO İzmir İlkokulumuzda yapılan akademik ve sosyal çalışmalardaki hedefimiz; Atatürk ilkeleri ve inkılâplarına gönülden bağlı, sağduyulu, sosyal olay ve olgular arasında bağlantı kurma yeteneğine sahip, analitik düşünebilen, sorgulayan, nitelikli ve sağlıklı iletişim kuran, yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

İlkokulumuzda, yaş grubu özellikleri nedeni ile 1. ve 2. sınıf düzeyleri model sınıfıdır, 3. ve 4.sınıf düzeyleri ise kazanım sınıfı olarak adlandırılır.  İlkokul programımızın ilk üç yılında Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve fen bilimleri derslerinin öğretimi sınıf öğretmenlerimiz tarafından yürütülmektedir. Öğrencilerimiz, 1 ve 2. sınıflara  aynı şubede aynı öğretmenle devam eder. 3. sınıfta öğretmen değişikliği yapılır, 4. sınıfta ise branşlaşma sistemine geçilir. Sınıf öğretmenleri, uzmanlıkları çerçevesinde tüm şubelerde branş derslerine girer ve aynı zamanda sınıfın danışman öğretmeni olur. 

Ders konuları MEB müfredat programı doğrultusunda, zenginleştirilmiş özgün etkinlikler ile öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları gözetilerek yapılandırılmaktadır. 

Tüm derslerde en temel hedefimiz öğrencilerimizin somut öğrenme ile bilgiye ulaşma yollarını keşfetmelerini sağlamaktır. Sınıf çalışmaları PASS Teorileri ve adımlarına uygun olarak ( ardıllık, eş zamanlılık, dikkat, planlama ) tasarlanır. Farklılaştırılmış eğitim yöntemleri ve eğitim teknolojilerinin yoğun kullanımı ile zenginleştirilir.

Öğrencilerimizin süreç içerisinde gelişen özelliklerinin somut olarak görülmesini sağlayan portfolyo sunumları ilkokul bölümünün tüm sınıf düzeylerinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimizin yaparak ve yaşayarak öğrenme deneyimi kazanmaları adına her sınıf seviyesinde şehir içi ve şehir dışı geziler düzenlenmektedir.

Türkçe 

 • Türkçe ders programımızın temel amacı; okuyan, okuduğunu anlayan, kendini yazılı ve sözlü olarak iyi ifade eden, araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen ve  değerlendiren bireyler yetiştirmeyi hedef almaktadır. 
 • Türkçe programı bu becerileri oluşturmaya yönelik planlanmıştır. Beş temel beceri olan dinleme, okuma, anlama, anlatma ve yazmayı etkin ve kalıcı olarak kazandırmayı amaçlamaktadır.
 • Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş metinler; öğrencilerimizin okuma, anlama, yorumlama ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesini ve tam anlamıyla okur-yazar olarak yetiştirilmesini amaçlar. Birinci sınıfta incelemeye başladığımız masal türünün yanı sıra öykü türü irdelenir, karşılaştırılır, yazarlar hakkında bilgiler edinilir. Okunan öykü ve masalların bazılarının yazarları ile söyleşi yapılır.
 • Yaratıcı yazma programı çerçevesinde, öğrencilerimizin,  hayal güçlerini kullanarak ürünlerini yazılı ve sözlü olarak ifade etmesi ve bu ürünleri sunması sağlanır.
 • Okul kütüphanemiz öğrenme ortamlarımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Türkçe dersi kütüphane ortamında, hikâyeler, masallar okunarak ve okudukları ile ilgili tahmin, yorum, eleştiri, tartışma ortamı yaratılarak işlenir.

Matematik

 • Matematik ders programımızın temel amacı; öğrencilerimizin matematiğin gerçek hayatın bir parçası olduğunu anlamaları ve matematiğe karşı olumlu bir tutum oluşturmalarıdır. 
 • Matematik dersiyle amaçlanan; keşfederek öğrenen, öğrenirken eğlenen, estetik duygusu gelişen, sonuçlara ulaşmada ve bilimsel yasaları ve olayları anlamada akıl yürütme yöntemlerinden yararlanabilme becerisine sahip, yaratıcı, sorgulayıcı ve bağımsız düşünebilen öğrenciler yetiştirmektir. 
 • Derslerimizin kurgusu, matematiği karmaşık ve soyut algılanma biçiminden kurtararak öğrencilerimizin matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirmesi, gelişen yetkinliklerinin farkına varması ve özgüven  oluşturmasına yöneliktir.
 • Matematik dersinde kullanılan yöntemlerle öğrenciler, matematiğin yaşamda nasıl kullanıldığını içselleştirirken kuralların altındaki mantığı da anlar. Çoklu zekâ kuramına uygun proje ve etkinlik temelli çalışmalar yaparak matematiğin yaşamın içindeki yerini keşfeder.

Hayat Bilgisi

 • Hayat bilgisi öğretim programı; birey, toplum ve doğa olmak üzere üç ana öğrenme alan üzerinde yapılandırılmıştır. Öğrencilerimizin temel yaşam becerilerinin yanı sıra olumlu kişisel nitelikler ve değerler (sabır, hoşgörü, sevgi, saygı, barış, dürüstlük, adalet, yeniliğe açıklık ve kültürel değerler) geliştirmelerini hedefler. 
 • Programda öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları, ileride alacakları fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerine temel oluşturabilecek kavramlar yer alır.
 • Atatürkçülük kavramı benimsetilir ve program  belirli gün ve haftalar ile desteklenir. 

Sosyal Bilgiler 

 • Sosyal Bilgiler ders programı; Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, Türk tarihi ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış, insan haklarına saygılı, çevresine duyarlı, bilgiyi yorumlayabilen, kullanan ve düzenleyen, sosyal katılım becerileri gelişmiş, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmeyi hedefler.
 • Sosyal bilgiler dersi öğretim programı; tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimler ve vatandaşlık bilgisi açılarından çok yönlü olarak ele alınmaktadır.

Fen Bilgisi

 • Fen bilimleri derslerimizde araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı temel alınmaktadır. 
 • Amacımız öğrencilerimizin;
 • Yaratıcı sorular sormalarını sağlamak; bilgi yüklemek yerine bilgiye nasıl ulaşılacağını öğretmek, 
 • Bilimsel süreçleri kullanacakları ortamlar yaratarak düşünme, araştırma, sorgulama becerilerini geliştirmek ve bilimsel bilgileri (günlük hayat da dâhil olmak üzere) kullanabilmelerini ve uygulayabilmelerini sağlamak, 
 • Fen bilimlerine karşı olumlu tutumlar geliştirebilmek, 
 • Doğa ve insan sevgisi kazanmalarını sağlamaktır.
 • Öğrencilerimizin, bilimsel düşüncenin temelini oluşturan gözlem, araştırma inceleme ve deney yapma becerisini geliştirmek üzere düzenli olarak aboratuvar dersleri  gerçekleştirilir.     

Yabancı Dil-İngilizce

 • Yabancı dil öğretiminde, dil bilim temelleri üzerine kurulan beceri programı ile uluslararası düzeyde sınav sonuçları ile kanıtlanmış dil edinimi hedefleriz.
 • Ana sınıfından lise son sınıfa dek dinleme, anlama, konuşma ve yazma becerilerini adım adım geliştiren programımız anadili İngilizce olan ülkelerden gelen lisanslı öğretmenlerimizin getirdiği kültürel birikimle zenginleşir.
 • İngilizce müfredat programımız Avrupa Konseyi Ortak İngilizce Programı CEFR  (Common European Framework of References for Languages) doğrultusunda hazırlanmıştır.
 • İngilizce’nin, disiplinler arası işbirliği içinde, ana dil öğrenme modelini temel alarak öğretilmesi hedeflenmektedir. 
 • Öğrencilerimize İngilizce’nin sevdirilmesi ve günlük yaşantı içerisinde kullanımının kazandırılması amaçlanmaktadır.
 • Dersler tema bazlı (Theme Based) ve iletişimsel yaklaşım (Communicative Approach) metotları temel alınarak planlanmakta, bu metotlara uygun hazırlanmış ders kitaplarıyla desteklenmektedir. 
 • Çoklu zeka kuramı ve eleştirel düşünme becerileri ders işleyişlerinde ön plana çıkmaktadır. Akademik yılın sonunda portfolyo ve proje sunumları ile öğrencilerimizin ürünleri sergilenmektedir. 
 • Öğrencilerimizin dil gelişimlerini destekleyecek çeşitli çevrimiçi programlar kullanılmaktadır. Online programlarımız 'EFL/ESL programları' ve 'Digital Kütüphaneler' olarak iki ana başlıkta toplanmıştır. Tüm programlar, müfredatımıza entegre edilerek uygulanmaktadır.
 • İngilizce öğretim programımız, öğrencilerimizi Cambridge Üniversitesi ESOL (English for Speakers of Other Languages) sınavlarına da hazırlamaktadır. 
 • 4.sınıf düzeyinde  İngilizce dersleri seviyelendirme esasına göre planlanır. Her dönemin başında yapılan sınav sonuçlarına göre öğrenci sayısına bağlı olarak üç/dört grup oluşturulur.Temel seviyedeki öğrencilerin takip edecekleri programa ilaveten üst seviyelerde farklılaştırma çalışmaları planlanır.
 • Müfredat programımıza uygun olarak geliştirip hayata geçirdiğimiz, öğrencilerimizin kendi dil becerilerini değerlendirdikleri, öğretmenlerimizin de öğrencilerini değerlendirdikleri ilk web tabanlı 'Elektronik Avrupa Dil Portfolyosu' ile  İngilizce programımız daha da güçlendirilmiştir. 

Özgün Programlar / GEMS (Fen ve Matematikte Büyük Keşifler)

 • Heyecan verici, etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır.
 • California Üniversitesi Lawrence Bilim Merkezinde geliştirilen GEMS üniteleri, fen bilimleri eğitiminde “Gözetimli Keşif” yönteminin en iyi yönlerini yansıtmaktadır.
 • Gözetimli keşif yöntemi, bireylerin öğrenime doğrudan katılımını sağlayarak  bilim insanlarının çalışma yöntemlerinin  gerçekçi bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır.
 • Okulumuza özgü zenginleştirilmiş müfredat çerçevesinde uyguladığımız GEMS programı, öğrencilerimizi problem çözme konusunda yaratıcılığa yöneltmekte, bağımsız düşünme ve sorgulama becerilerini geliştirmektedir. 

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat