Eğitim

Lise


İTÜ GVO İzmir Anadolu Lisesinde amacımız; sorgulayan ve araştıran, her sorunun çözümünü bilimde arayan, analiz-sentez ve yorum yapabilen, hayal gücü geniş, karar verme yeteneği gelişmiş, yaratıcı ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirmektir.

Öğrencilerimiz, edindikleri tüm bilgi ve becerileri günlük yaşamlarında karşılaştıkları problemleri çözmek için kullanma alışkanlığı kazanır. Öğrencilerimizin yenilikçi düşünceler geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla araştırma projelerine geniş yer verilir. Bu projelerle öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaktadır. 

Öğrenciler, anadil ve yabancı dil derslerinde tema bazlı yazma çalışmaları yapmaktadır. Öğrencilerin yaptığı tüm çalışmalarda akademik dürüstlük ön plandadır. 

Anadolu lisemizde , yabancı dille eğitim veren ve hazırlık+ 4 yıldan oluşan bir program uygulanır. 9 ve 10. sınıflarda fen ve matematik dersleri İngilizce; diğer dersler Türkçe okutulur.

11. ve 12. sınıflarda akademik programa ek olarak gün sonu ve hafta sonu pekiştirme çalışmaları ile yoğun bir üniversiteye hazırlık programı yürütülür.

Lise öğrencilerimiz, bağımsız olarak eleştiri yapabilen, düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen, okumayı alışkanlık haline getirmiş, şiir okuyan, şiirsel duyarlılığın farkında olan, dünya gündemini takip eden, entelektüel birikime sahip bireyler olarak mezun olur.

Lise Hazırlık Programı 

 • Lise hazırlık programımız, değişik alt yapılara sahip öğrencilerin, farklı dil yeterlilikleri ile İngilizce seviyelerinin 9. sınıfın yoğun edebiyat ağırlıklı eğitim programının beklentilerini yerine getirecek şekilde geliştirilmesini amaçlar. 
 • Hazırlık sınıfı öğrencileri İngilizce öğretmenleri ile haftada 22 ders saati İngilizce eğitim görür. 
 • Programda yıl boyunca farklı temaların işlendiği bir yaklaşım benimsenir. Tematik bölümlerin her birinde öğrenciler çeşitli dinleme, okuma, konuşma, yazma, dil bilgisi ve telaffuz çalışmaları yapar.  Çalışmalarda, bağımsız ve analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesine ağırlık verilir. Seviyelerine uygun romanlar okunur, incelenir ve araştırma ödevi hazırlanır. 

Türk Dili ve Edebiyatı 

 • Türk Dili ve Edebiyatı programının amacı öğrencilerimizin;  öğrenen ve yorumlayan, sosyal duyarlılığa önem veren, farklılıkları zenginlik olarak gören, gelişim ve değişime açık bireyler olarak yetiştirerek; dil, düşünce ve kültür dünyasına disiplinler arası bir bakış açısı ile yaklaşmalarını sağlamaktır. 
 • Bu bağlamda çalışmalarımız, öğrencilerimizin okuma-araştırma alışkanları ile çok yönlü ve sistematik düşünme yetkinliklerini geliştirmek üzerine kurgulanmıştır.
 • Okuma ve yazma çalışmaları, yıl boyunca devam eder ve değişik temaları kapsayan kitap seçkisi üzerinde inceleme, irdeleme, eleştirel ve yaratıcı yazım çalışmaları ile pekiştirlerek gerçekleştirilir.

Yabancı Diller 

 • Yabancı dil öğretiminde, dil bilim temelleri üzerine kurulan beceri programı ile uluslararası düzeyde sınav sonuçları ile kanıtlanmış dil edinimi hedefleriz.
 • Programımız çerçevesinde derslerimiz, çok kültürlü anlayışa yönelik öğrenci merkezli, güçlü iletişim odaklı olarak yürütülür.
 • Amacımız öğrencilerimizin;
 • Çeşitli ortamlarda yazılı veya sözlü olarak kendilerini akıcı ve doğru bir şekilde ifade etmelerini,
 • Eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek kendi düşüncelerini en doğru şekilde ifade ettikleri gibi farklı bakış açılarını da anlamalarını,
 • Okudukları metinleri içinde yer alan sosyal, tarihsel ve kültürel bağlamları dikkate alarak farklı açılardan değerlendirebilmelerini sağlamaktır.
 • İngilizce müfredatımız,  Avrupa Konseyi Ortak İngilizce Programı CEFR  (Common European Framework of References for Languages) doğrultusunda hazırlanmıştır.
 • Öğrencilerimizin İngilizce seviyelerini ustalık düzeyine ulaştırmak amacı ile uzun süreli değişim programı gerçekleştirilir. Program çerçevesinde hazırlık ve/veya 9. sınıf öğrencileri Kanada’nın Toronto kentinde 1 ( veya 2)  ay süre ile aile yanında kalarak okulumuz tarafından seçilen bir lisede eğitimlerine devam eder.
 • İkinci seçmeli yabancı dil olarak İspanyolca ve Almanca verilmektedir. Öğrenciler dil düzeyleriyle örtüşen uluslararası dil sınavlarına girmekte ve tüm dünyada geçerliliği bulunan belgeler almaktadır.

Bilişim Teknolojileri 

 • Bilişim Teknolojileri bölümümüz, okulumuz bünyesindeki bilişim teknolojileri altyapısını düzenlemekte ve yönetmektedir. Yenilikler takip edilerek bu teknolojilerin okulumuz genelinde uygulamalara entegre edilmesi sağlanmaktadır.
 • Okullarımızda tasarımı ve yazılımı tamamen kendi bünyemizde yapılan İTÜGVONET otomasyon sistemi kullanılmaktadır. Web tabanlı bu sistem aracılığı ile velilerimiz öğrencileriyle ilgili pek çok bilgiye online erişme imkanı bulmaktadır. Ayrıca sistem, öğrenci bilgi portalı, sportal, e-gelişim raporu gibi okulumuza özgü yazılımları da içermektedir.
 • Derslerimizde öğrencilerimizin nitelikli birer teknoloji okuryazarı olmaları ve bilişim teknolojilerini günlük hayatlarında da kullanma becerilerine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak öğretim programları uygulanmaktadır.
 • Bilişimsel ve algoritmik düşünce becerilerini geliştirmek amacıyla ilkokul 1. sınıftan itibaren tüm sınıf düzeylerinde kodlama eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimiz Europe Code Week ve Hour of Code gibi uluslararası etkinliklere katılmaktadır ve kodlama alanında çeşitli uluslararası sertifikalar edinmektedir.
 • Dijital vatandaşlık ve etik konusu önemle üzerinde durulan bir konudur. Anasınıfından liseye tüm sınıf seviyelerinde “dijital gizlilik ve güvenlik, dijital kimlik, internette doğru bilgiye erişim, bilginin güvenliği, doğru ve etkili arama yapma, intihal, sanal zorbalık” gibi konular işlenmektedir.
 • Dijital vatandaşlık konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar uluslararası düzeyde bu konuda en önemli kuruluş olan “Common Sense” tarafından akredite edilmiştir. Bilişim Teknolojileri öğretmenlerimiz Common Sense Educator sertifikasına sahiptir.
 • Öğrencilerimizin 9. sınıf seviyesinde bilişim sertifikaları alabilmeleri için müfredatın uyumlandırılması ve bilişim derslerinin diğer disiplinlerle entegrasyonu sağlanmıştır. Çözüm ortağımız Bilişim Garajı ile müfredat programı yapılandırılarak, öğrencilerin kodlama, akıllı cihaz tasarımı, girişimcilik, e-STEM, 3 boyutlu çizim, mobil kodlama, web sitesi tasarımı gibi bilgi çağının gerekliliklerini edinmeleri için çalışmalar yapılmaktadır.
 • Çeşitli kulüp çalışmaları ile öğrencilerin ilgi duydukları farklı teknolojik alanlarda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır. Bu bağlamda, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde açılan “MakerSpace Robotik ve 3D Baskı” atölyelerinde çeşitli robotik çalışmalar yapılmaktadır.

Fen Bilimleri 

 • Fen bilimleri derslerinde araştırma ve sorgulamaya dayalı teorik çalışmaların uygulamalarla destelenen öğrenme yaklaşımı temel alınmaktadır. 
 • Çalışmalarımız, öğrencilerimizin;
 • Bilimsel düşünceye temel oluşturan gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma becerileri kazanmalarını,
 • Bilgiye ulaşma, analiz edebilme, doğru kararlar verebilme, öğrenme yollarını öğrenmeleri ve ezbere dayalı bilgiden kaçınmalarını,
 • Bilim ve teknolojideki gelişmelere merak ve ilgi uyandırarak bilgi sahibi olmaları ve yaptıkları uygulamaları günlük yaşamlarına yansıtmalarını,
 • Doğa olaylarını, doğadaki canlılığı, canlılığın çeşitliliğini ve birbirleriyle ilişkilerini kavramalarını,
 • Topluma ve çevreye uyumlu birey olma, çevreyi ve doğal kaynakları tanıma, sevme, koruma ve iyileştirme bilinci kazanmalarını,
 • Sağlıklı yaşamanın gerektirdiği bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanmalarını,
 • Laboratuvarda pratik beceriler kazanmalarını hedefleyecek şekilde kurgulanır.

Sosyal Bilimler 

 • Sosyal Bilimler Programımız, Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını benimseyen, tarihini ve kültürünü tanıyan, bilgiyi bilimsel yöntemlerle, sosyal ve kültürel bağlam içinde anlamlandıran, kullanan ve yorumlayan vatandaşlar yetiştirmeyi hedefler. Ayrıca eleştirel düşünen, yaratıcı ve doğru karar verebilen, demokrasinin temel değerlerinin farkında olan, insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, sosyal katılım becerileri gelişmiş, haklarını ve sorumluluklarını bilen, bilinçli, saygılı, duyarlı ve çağdaş bireyler olmaları için tasarlanır. 
 • Çalışmalarımız, öğrencilerimizin;
 • Çalışma, öğrenme ve üretmeye öncelik vererek gereksinimleri ile toplum beklentileri arasındaki dengeyi sağlamalarını,
 • Disiplinler arası ve çok yönlü bir yaklaşımla bilgi edinme yollarını öğrenmelerini ve kavramlar, kuramlar ve yöntemlerden yararlanarak sosyal sorunlara çözüm getirme yetkinliklerini arttırmayı,
 • Tarih-çevre-doğa-kültür bilincini pekiştirmeyi,
 • Özgür düşünmeyi, eleştirel anlayışı ve hoşgörüyü deneyimleyerek, insan ilişkileri, değişim ve gelişime ayak uydurma yetkinliklerini geliştirmeyi hedefleyecek şekilde kurgulanır.

Beden Eğitimi 

 • Öğrencilerimiz spor kültürünü benimsemiş ve sporu bir yaşam biçimi olarak kabul eden, paylaşımcı, katılımcı ve takım ruhu gelişmiş bireyler olarak yetişir. 
 • Basketbol, voleybol, masatenisi, futsal, yüzme, branşlarında öğrencilerimiz çeşitli müsabakalara katılır. 
 • Okulumuzda milli sporcu olan öğrencilerimizin akademik ve spor yaşamlarının bir arada uyum içinde yürütülmesine imkan sağlanmaktadır.

Görsel Sanatlar 

 • Görsel Sanatlar programımız öğrencilerimizin;
 • Yaratıcılık, tasarım ve  üretkenlik yönünü açığa çıkartarak sanatsal gelişimini teşvik eden,
 • Kültürel mirasa değer vermenin önemini kavratan, 
 • Görsel okuryazarlık yetkinliklerini geliştiren,
 • Estetik değer yargılarının gelişimine katkı sağlayan, 
 • Sanata değer verip korumayı benimseten bir bakış açısı ile hazırlanmıştır.
 • Öğrencilerimizde sanatsal ve estetik zevki geliştirmek, öğrencilerimizin yeteneklerini görmelerini sağlamak amacıyla okulumuzda sanatsal çalışmalar yapılmaktadır. 
 • Konserler, resim, seramik ve fotoğraf sergileri, tiyatro gösterileri, müzik ve şiir dinletileri ile öğrencilerimiz çalışmalarını ve performanslarını sergileme imkânı bulmaktadır. 

Müzik 

Müzik programımız öğrencilerimizin;

 •  Müzik altyapı ve kültürlerini oluşturarak ve beğenilerini geliştirecek,
 • Yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirerek ritim ve  armoni sahibi  bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak şekilde müziksel okuma yazma, söyleme-çalmanın genel kültür ile buluşacağı çalışmalara yer verilerek kurgulanmıştır.

Lise ile Üniversiteye Hazırlık 

 • Özel İzmir İTÜ GVO Lisesi, öğrencilerini yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere hazırlar. Öğrenciler geleceklerini şekillendirirken kendilerini tanımak ve eğilimlerini tespit etmek için Rehberlik birimi ile çalışır. Rehberlik biriminin organize ettiği hedef çalışmaları ile üniversite hazırlık stratejileri oluşturulur. 
 • Öğrencilerimiz, 9.sınıftan itibaren üniversite hazırlık sürecinin içinde yer alır. Türkiye’de üniversiteye devam etmek isteyen öğrenciler için üniversite giriş sınavlarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 
 • 10. Sınıftan itibaren Üniversiteye Hazırlık Programı ve “Üniversite Danışmanlığı” başlar. Bu program çerçevesinde; hafta içi SİS ( Süreç İzleme Sınavı) çalışmaları, hafta sonu kurs çalışmaları, deneme sınavları programı ve tatil dönemi kamp çalışmaları devreye girer.
 • Üniversiteyi yurt dışında okumayı hedefleyen öğrenciler; okulumuzun yönlendirdiği yurt dışı eğitim danışmanı ile başvuru sürecini yürütür.

Mesleki Yönlendirme 

Öğrencilerimiz;

 • Akademik yönden yetişirken bir yandan da hayata hazırlanır.
 • Bireysel yönelimlerinin, beceri ve yetkinliklerinin ölçüldüğü birçok kariyer testini deneme ve sonuçlarını rehberlik birimi ile değerlendirme imkanı bulur.
 • Hedefledikleri üniveristeleri yerinde görerek tanıtımlarına katılır.
 • Hedefledikleri meslekleri yakından tanımak amacıyla tatil dönemlerinde okulumuz rehberlik birimi tarafından organize edilmiş “Meslek Tanıma Gözlemlerine” katılır.
 • Kariyer portfolyosu hazırlar.
 • Böylece kendilerine en uygun mesleği lise çağlarında yaşayarak ve bilinçle belirlemiş olur.

Sosyal Sorumluluk Projeleri 

 • Öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projeleri ile hoşgörülü, duyarlı, farkındalığı yüksek ve yardımsever bireyler olarak yetişir.
 • Her yıl farklı sosyal sorumluluk projeleriyle çocuklara, ihtiyaç sahiplerine, hayvanlara, okullara yardım yapabilmek amacı ile çalışmalar yaparlar ve etkinlikler düzenlerler.

Kulüpler 

 • Her bir öğrencimiz, sosyal ve bireysel olarak çevresindeki insanlarla işbirliği içinde olmak, iletişim becerilerini arttırmak, özgüven kazanmak, ilgi alanları doğrultusunda kendilerini geliştirmek için bir kulüp çalışması içinde yer alır. Öğrencilerimiz, açılan kulüplere katılabildiği gibi yeni kulüp açılması için okul yönetimine teklifte bulunabilir. Öğrencilerimizin deneyimledikleri seçim sürecinin ardından görev alan öğrenci meclisi, çeşitli etkinlikler düzenleyerek okul içinde aktif rol oynar. Böylece öğrenciler, okul işleyişine katkıda bulunurlar ve  okula aidiyet duygularını geliştirirler. 

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat