Lise

EĞİTİM FELSEFESİ VE AKADEMİK UYGULAMALAR


 

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nın eğitim felsefesi; bilimsel yaklaşım, verimlilik, üretkenlik, yaratıcılık, evrensellik, yenilikçilik, süreç odaklılık ve değişimcilik değerlerine dayanmaktadır.

Eğitim felsefemiz çerçevesinde öğrencilerimizin araştırma, öğrenme ve sorgulamaya istekli; eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerisine sahip; iletişim becerileri gelişmiş, takım çalışmasına yatkın, paylaşımcı, bireysel ve akademik dürüstlüğü önemseyen, etik değerleri özümsemiş, öz güven sahibi ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını bekleriz.     

  • Okulumuzda yapılan akademik ve sosyal çalışmalardaki hedefimiz; Atatürk ilkeleri ve inkılâplarına gönülden bağlı, ulusal ve evrensel değerleri özümsemiş, sağduyulu, sosyal olay-olgular arasında bağlantı kurma yeteneğine sahip, analitik düşünebilen, sorgulayan, nitelikli ve sağlıklı iletişim kuran yaratıcı bireyler yetiştirmektir.
  • İTÜ GVO bilimsel, çağdaş, demokratik ve üretken bir anlayışla eğitim öğretim yapma sorumluluğu taşır. Okul kültürümüz, eğitim öğretim sistemimiz, program ve uygulamalarımız bu temel üzerinde şekillenir.
  • Temel akademik eğitim, yabancı dil eğitimi, davranış ve değerler eğitimi, beceri ve yetenek eğitimi ile teknolojik eğitim bir bütündür. Bütünsellik, disiplinler arası iş birliği ve eş güdüm çalışmaları ile desteklenir. Bütünsel eğitim anlayışıyla öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine, ilgi ve yeteneklerinin desteklenmesine fırsat verecek eğitim öğretim ortamları yaratılır.
  • Akademik çalışmalar, sanatsal, sportif ve kültürel çalışmalar dengeli ve birbirine paralel götürülür.  
  • İlgi, yetenek ve becerilerin desteklenmesi önemsenir.
  • Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun, zenginleştirilmiş bir müfredat uygulanır.
  • Ders konuları MEB müfredat programı doğrultusunda, zenginleştirilmiş özgün etkinlikler ile öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları gözetilerek yapılandırılmaktadır.
  • Okulumuz, yabancı dil uygulaması yapılan özel okullar statüsündedir. Tüm seviyelerde haftada 45 saat çalışma yapılır. Haftalık ders çizelgemiz MEB haftalık ders programına ek olarak, programımıza özgü belirli branşlarda ders saat sayılarının arttırılması, ofis-etüt saatleri ve kulüp saatlerinin eklenmesi ile oluşmaktadır.
  • Anadolu lisemizde, yabancı dille eğitim veren ve hazırlık+4 yıldan oluşan bir program uygulanır.

Hazırlık sınıfında fen bilimleri ve matematik dersleri İngilizce yapılmaktadır. 9. sınıfta ve 10. sınıfta ise fen bilimleri ve matematik dersleri Türkçe yapılmakta, ayrıca haftada birer ders saati İngilizce terminoloji çalışmasına ayrılmaktadır. 9 ve 10. sınıflarda bu derslerin sınavları Türkçe olup sınav içerisinde bir bölümde, İngilizce terminoloji soruları yer almaktadır. 11 ve 12. sınıflarda ise fen bilimleri ve matematik dersleri tamamen Türkçe yapılmaktadır.

Hazırlık sınıfında İngilizce hazırlık yeterlilik sınavı sonuçlarına, 9. sınıftan itibaren ise Merkezi Sınav’a göre seviye sınıfları oluşturulur. Sınıflar 10. sınıfta akademik değerlendirmeler doğrultusunda yeniden düzenlenir. 10. sınıfın ikinci yarıyılında ise öğrenciler ilgili dersleri seçerek alanlarını belirlerler. 11. ve 12. sınıfta sınıflar, ders seçimleri doğrultusunda, seviye sınıflarına göre tekrar düzenlenir.

 

İLERİ BİLİM PROGRAMI

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim insanı yetiştirilmesine kaynaklık etmek amacıyla araştırmacı ruha sahip, üretken ve bilimsel düşünmeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen, dört yıllık uygulama ve araştırma ağırlıklı, fen ve matematik ders saatlerinin arttırılmış olduğu, laboratuvar ve proje çalışmalarıyla desteklenen bir bilim programı uygulanır.

 

SERTİFİKALANDIRILMIŞ BİLGİSAYAR EĞİTİMİ VE PROGRAMI 

Hazırlık ve 9. sınıf seviyelerinde uygulanan bilişim teknolojileri dersleri ile sertifikalandırılmış bilgisayar eğitimi sağlanmaktadır. Programlama ve teknoloji tasarımı gibi çalışmalarla öğrencinin edilgen değil, etken bir teknoloji okuryazarı olmasına katkıda bulunulur.

Bilişim online ders içerikleri “Akıllı Cihaz Tasarımı: Scratch For Arduino, Raspberry Pi; Kodlama: Scratch, Python, Alice, App İnventor, Unity; 3d Tasarım: Tinkercad, Solidworks, Sketchup, Photoshop; Web Tasarımı: Html5, Css; Veri Yönetimi, Girişimcilik, Kuluçka Merkezleri, E-Stem: Warm-Up, Start-Up, Projeler” konularını kapsamaktadır. Öğrencilerimiz aldıkları bu dersler sonunda uluslararası Autodesk sertifikası başta olmak üzere birçok ders alanında sertifika sahibi olmaktadır.

 

BRING YOUR OWN IPAD 1:1 PROGRAMI

Okulumuzun önemli akademik hedeflerinden biri, bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktadır. Bu hedefe yönelik, mevcut bilişim teknolojileri derslerimize ve bilişim destekli eğitim programımıza ek olarak eğitim öğretim sürecinde birçok derste i-pad kullanılmaktadır. Teknolojiyi bir öğrenme ve uygulama aracı haline getirmek, öğrencilerimizin bireysel hızlarına ve ilgi alanlarına göre bağımsız çalışmalar yapabilecekleri öğrenme ortamlarını zenginleştirmek amacıyla hazırlık sınıflarımızda “1 to 1-Birebir”  BYOD (Bring Your Own Device)  uygulaması ile derslerimiz yürütülmektedir.

Böylece, tabletlerini sadece bir oyun aracı olmaktan çıkarıp kendilerini organize edecekleri, notlarını alacakları, sunumlarını üretecekleri, portfolyolarını oluşturacakları, algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirebilecekleri bir araç haline getirmeleri konusunda öğrencilerimiz yönlendirilmektedirler.

 

 

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat